Top

Raporturi de muncă.Neefectuare corespunzătoare a cercetării disciplinare.Sancţiune.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 4488 din 16.06.2008 M.D. a chemat în judecată D.S. Bacău solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr. 459/4477/05.05.2008 ca nelegală şi netemeinică.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că decizia a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 268 al. 1 din Legea 53/2003, după 60 de zile calendaristice de la data comitetului director al DS Bacău în şedinţa din 07.03.2008 (hotărârea nr. 8/2008 înregistrată sub nr. 2470/07.03.2008) dată la care a fost prezentat raportul sinteză nr. 2469/07.03.2008.

S-a arătat, de asemenea, că decizia este nelegală deoarece nu a fost dispusă în conformitate cu art. 267 al. 1 şi al. 2 din Legea 53/2003, convocarea nr. 3506/31.03.2008 la care se face referire în decizia nr. 459/4477/05.05.2008 având alt obiectiv, respectiv analiza programului de măsuri dispus iar cercetarea disciplinară nu s-a consumat, nefiind audiat.

A solicitat contestatorul şi suspendarea aplicării deciziei nr. 459/4477/05.05.2008 până la pronunţarea hotărârii.

În dovedirea susţinerilor sale, contestatorul a depus la dosar înscrisuri (fl. 4-6).

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 285 Codul muncii.

Formulând întâmpinare prin reprezentantul său legal RNP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată arătând că abaterile au fost constatate prin raportul nr. 2469/07.03.2008 iar acest raport a fost prezentat comitetului director la 07.04.2008, ultimul raport în legătură cu abaterile disciplinare fiind întocmit la 21.04.2008, astfel încât decizia de sancţionare emisă la 05.05.2008 respectă termenul prevăzut de art. 268 al. 1 Codul muncii.

Se mai arată în întâmpinare că cercetarea disciplinară prealabilă a fost efectuată, o dovadă în plus constituind-o şi apărările formulate de reclamant, cuprinse în nota de relaţii 2259/04.03.2008 precum şi în obiecţiunile formulate de personalul O.S.Bacău înregistrate sub nr. 1021/04.04.2008 şi că decizia a fost comunicată reclamantului în termenul legal de 5 zile (fl. 14, 15).

O dată cu întâmpinarea a fost depusă la dosar documentaţia în baza căreia a fost emisă decizia contestată (fl. 16-38).

Prin încheierea din 03.10.2008 instanţa a dispus suspendarea executării silite a deciziei nr. 459/4477/05.05.2008 emisă de D.S. Bacău până la soluţionarea contestaţiei formulate împotriva acestei decizii iar prin încheierea din 28.11.2008 scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea sa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Bacău având în vedere calitatea de funcţionar public a contestatorului şi dispoziţiile art. 58 din OG 59/2002.

Reţinând că numai acţiunile formulate împotriva Comisiei de disciplină sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ şi că reclamantului i se aplică dispoziţiile procesuale cu privire la contractul de muncă şi nu cele cu privire la raportul de autoritate pe care legiuitorul le-a dat în competenţa expresă a instanţei de contencios administrativ, prin încheierea din 15.06.2009 Secţia comercială şi de contencios administrativ a scos cauza de pe rol şi a trimis-o secţiei civile, dosarul fiind reînregistrat pe rolul acestei secţii sub nr. 3633/24.06.2009.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr. 459/4477/05.05.2008 D.S. Bacău a aplicat d-lui D.M. – şeful O.S. Bacău sancţiunea disciplinară a diminuării salariului de bază cu 30% pe o durată de 2 luni în conformitate cu prevederile art. 48 al. 2 lit. c din OUG nr. 59/2000 (fl. 4 ds. 4488/110/2008).

Analizând actele aflate la dosarului cauzei sub aspectul respectării dispoziţiilor art.267 din Codul muncii (f.16-37), instanţa constată că intimata nu face dovada efectuării cercetării disciplinare prealabile, nefiind depuse la dosar decât nota de relaţii nr.2259/3.03.2008 (f.33) prin care i se cer explicaţii contestatorului cu privire la o serie de deficienţe constatate cu ocazia controlului efectuat în perioada 13-27 februarie 2008, fără a se face vreo menţiune privind săvârşirea vreunei abateri disciplinare iar prin adresa nr.3506/31.03.2008 cu care intimata susţine că ar face dovada convocării (f.36), d-l D.M. este convocat „pentru a prezenta şi susţine situaţia privind stadiul realizării măsurilor dispuse de organele de control din cadrul D.S. Bacău” şi nu în vederea efectuării unei cercetări disciplinare.

În consecinţă, instanţa constată că sancţiunea diminuării salariului de bază cu 30% pe o durată de 2 luni a fost aplicată cu încălcarea art.267 alin.(1) din Codul muncii, motiv pentru care, admiţând contestaţia, va dispune anularea deciziei nr.459/4477/5.05.2008, fără a mai analiza şi celelalte motive invocate de către contestator.

Etichete: