Top

Procedura insolvenţei

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 06 august 2008 si înregistrata sub nr. 6013/86/2008, creditoarea „…” a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC „…” SRL Suceava, pentru plata unor datorii în suma de 125.713 lei, reprezentând o creanta certa, lichida si exigibila si dobânzi în continuare si cheltuieli de judecata în suma de 44 lei.

Prin sentinta 44 din data de 13 ianuarie 2008 Judecatorul sindic a admis cererea formulata de creditoarea „…” SUCEAVA si, în temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura insolventei, a dispus deschiderea procedurii insolventei împotriva debitorului SC „…” SRL, fiind numit administrator judiciar provizoriu pe „***”

Prin sentinta nr. 437 din data de 14 aprilie 2009, judecatorul sindic a admis cererea administratorului judiciar **** si în temeiul art. 107 lit. A lit. a din Legea privind procedura insolventei, a dispus intrarea în procedura simplificata de faliment a debitorului SC „…” SRL.

La data de 12.03.2009 lichidatorul judiciar a depus raportul de activitate si propunerea de închidere a procedurii, având în vedere ca toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, iar sumele obtinute au fost distribuite.

La data de 15 martie 2010, lichidatorul judiciar a formulat cererea de atragere a raspunderii materiale împotriva pârâtei D-M- fostul administrator al debitoarei. având în vedere ineficienta utilizare a resurselor existente ce a condu la acumularea de datorii catre institutiile statului si catre terti, a caror neplata la timp a atras dupa sine calcularea de majorari si penalitati.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a aratat ineficienta utilizare a resurselor existente a condus la acumularea de datorii catre institutiile statului si catre terti, a caror neplata la timp a atras dupa sine calcularea de majorari si penalitati, aceasta fiind principala cauza ce a dus la starea de insolventa.

Pârâta Dura Mihaela a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de atragere a raspunderii materiale pentru urmatoarele motive:

În calitate de administrator al societatii debitoare a colaborat si a predat toate actele solicitate de catre lichidatorul judiciar .

Arata ca raspunderea reglementata de art. 138 din lege nu este o extindere a procedurii insolventei asupra administratorului societatii, ci una strict personala, ce intervin numai atunci când prin savârsirea unei fapte din cele prevazute de lege, acesta a contribuit la ajungerea societatii în stare de insolventa, lichidatorul judiciar neprobând în nici un fel împrejurarea ca, în calitatea de administrator a avut foloase personale, a dispus în interes personal continuarea activitatii societatii, situatia economica a acesteia datorându-se factorilor economici si conjuncturii economice nefavorabile.

Conchide pârâta ca fapta ilicita nu exista, nu a fost probata în nici un fel, nu exista o legatura de cauzalitate între fapta invocata si stare de insolventa a firmei si aceasta legatura de cauzalitate nu a fost probata.

Cu privire la cererea de atragere a raspunderii materiale a pârâtei Dura Mihaela, judecatorul sindic retine urmatoarele:

În conformitate cu dispozitiile art. 138 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 „în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: (…) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea”.

Dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 reglementeaza, practic, raspunderea membrilor organelor de conducere care este o raspundere delictuala. Pentru a putea fi retinuta în sarcina unei persoane este necesar ca, cel care formuleaza o asemenea cerere, sa faca dovada faptei ilicite savârsite, a prejudiciului suferit, a vinovatiei persoanei care a savârsit fapta ilicita si a legaturii de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciul suferit.

În cauza, nu s-a dovedit decât ca debitoarea se afla în încetare de plati.

Nu s-a dovedit faptul ca pârâta ar fi tinut o contabilitate fictiva, ori ca a facut sa dispara documentele contabile ori ca nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea, sau a dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care a dus, în mod vadit, persoana juridica la încetarea de plati.

Fata de cele aratate, judecatorul sindic va respinge cererea de atragere a raspunderii materiale a pârâtei D.M..

Referitor la raportul lichidatorului judiciar prin care se solicita închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC „…” SRL, în conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic constata urmatoarele:

Constatând ca, asa cum rezulta din raportul lichidatorului judiciar bunurile din averea debitorului au fost lichidate, iar situatiile financiare finale au fost comunicate tuturor creditorilor si debitorului, fiind afisate la usa tribunalului,

Constatând ca nu au fost formulate de catre creditori obiectiuni la raportul final, în temeiul art. 131 din legea privind procedura insolventei, va dispune închiderea procedurii insolventei si radierea debitorului.

Etichete: