Top

Respingere ca urmare a neândeplinirii condiţiei vremelniciei.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.03.2007, reclamanta S. G. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S. V. instituirea, pe calea ordonantei presedintiale, a unui sechestru judiciar asupra bunurilor comune mobile ale partilor (animale domestice si mobila din locuinta comuna).

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a formulat cerere reconventionala în dosarul aflat pe rolul Judecatoriei Raducaneni care are ca obiect desfacerea casatoriei dintre parti, solicitând partajarea bunurilor comune si instituirea unui sechestru judiciar.

În continuare, reclamanta a mai aratat ca este casatorita cu pârâtul din anul1985, partile despartindu-se în fapt la data de 26.11.2006, iar dupa formularea cererii de partaj, pârâtul s-a prezentat la Primaria Ciortesti si a solicitat constituirea unor gospodarii (în întelesul normelor privitoare la completarea registrului agricol) separate pentru S. E. (mama pârâtului) si copiii partilor, S. F. si S. A.

Arata reclamanta ca pârâtul încearca sa înstraineze bunurile din gospodaria comuna fara acordul ei. Sustine reclamanta ca este de acord ca pârâtul sa primeasca bunurile sub sechestru pâna la partaj si ca solicita scutirea de taxele de timbru judiciare aferente prezentei cauze, precum si de plata cautiunii, întrucât toate mijloacele de a procura bani au ramas în gospodaria comuna de unde a fost alungata la data de 26.11.2006.

Reclamanta a solicitat judecata în lipsa.

În drept, au invocate dispozitiile art. 581, art.582 si art.74-81 C.proc.civ.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine ca potrivit prevederilor art. 598 C.proc.civ., masura asiguratorie a sechestrului judiciar poate fi înfiintata la cererea celui interesat dupa declansarea unui litigiu pe fond asupra proprietatii sau altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosintei sau administrarii unui bun proprietate comuna, daca masura este necesara pentru conservarea dreptului respectiv.

Din analiza textului legal, instanta constata ca, pentru a fi dispusa aceasta masura asiguratorie, trebuie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: în primul rând, declansarea unui litigiu pe fond având ca obiect fie dreptul de proprietate sau alt drept real principal, fie posesiunea unui bun mobil sau imobil, fie folosinta sau administrarea unui bun proprietate comuna; în al doilea rând, persoana care solicita luarea unei astfel de masuri sa aiba un interes în acest sens; în al treilea rând, persoana care face cererea sa dovedeasca necesitatea luarii unei astfel de masuri pentru conservarea dreptului sau.

Cu privire la prima conditie, instanta retine ca reclamanta nu a facut dovada declansarii unui litigiu pe fond, respectiv a procesului de partaj a bunurilor comune dobândite de parti în timpul casatoriei. Astfel, instanta nu si-a putut forma convingerea ca exista un litigiu între aceleasi parti, având aceeasi calitate, cu privire la dreptul de proprietate asupra unor bunuri mobile proprietate comuna. Mai mult, reclamanta nu a individualizat bunurile pentru care solicita a fi instituit sechestrul judiciar, prin cererea de chemare în judecata referindu-se generic la animalele domestice din gospodarie (oi, capre, vaci, porci, cai) si la mobila din locuinta comuna.

Pe de alta parte, analizând îndeplinirea celei de-a treia conditii care se desprinde din textul art. 598 C.proc.civ., instanta constata ca reclamanta nu a facut nici dovada necesitatii luarii acestei masuri pentru conservarea dreptului sau. Astfel, reclamanta a precizat ca solicita instituirea sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile comune, întrucât ar exista posibilitatea înstrainarii cu rea credinta de catre pârât a acestora, fara stirea reclamantei.

În conformitate cu prevederile art. 1169 C.civ., cel ce face o afirmatie în timpul judecatii trebuie sa o dovedeasca, astfel încât reclamanta avea obligatia de a proba faptul ca pârâtul intentioneaza sa înstraineze bunurile unei alte persoane, actionând în dauna intereselor reclamantei. Din probele administrate în cauza nu reiese acest aspect, fapt pentru care instanta constata ca nu sunt îndeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru instituirea sechestrului judiciar asupra bunurilor dobândite de parti în timpul casatoriei.

Fata de cele expuse, instanta va respinge cererea formulata de reclamanta S.G. în contradictoriu cu pârâtul S. V., ca neîntemeiata.

Etichete: