Top

Asiguratorul de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente. Lipsa calităţii de parte in procesul penal. Obligarea doar a inculpatului asigurat la plata de despăgubiri civile

Prin sentinţa penală nr.1887/12.06.2008 a Judecătoriei Iaşi s-au dispus următoarele:
„ În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d Cod Procedură Penală achită inculpatul R.M.V, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. şi ped. de art. 178 alin. 2 Cod Penal.
În baza disp. art. 346 alin. 2 Cod Procedură Penală rap. la art. 998-999 Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea vătămată C.S., C. A.,reprezentant legal pentru C.A.G. ,sens în care:
– va obliga inculpatul R.M.V. să achite părţii civile C.S. suma de 3000 EURO (câte 1000 EURO pentru fiecare din cele trei părţi vătămate)) reprezentând daune morale;
– va obliga inculpatul R.M.V. să achite câte 275,26 EURO lunar minorului C. A.G., până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 (optsprezece)ani sau până la vârsta de 25 (douăzecişicinci) ani dacă se va face dovada că este în continuarea studiilor, respectiv până la data de 12.09.2014, sumă ce reprezintă pensie de întreţinere în favoarea minorului C.A.G. şi care se va achita în lei(contravaloarea sumei de 275,26 EURO) la cursul zilei din data efectuării plăţii.
În baza disp. art. 998-999 Cod Civil respinge pretenţiile civile formulate de partea civilă C.S. în nume personal şi în calitate de împuternicit pentru C.A. reprezentant legal pentru C.A.G., privind contravaloarea scuterului,a transportului scuterului din Italia în România şi a pensiei de întreţinere pentru C.S.,ca fiind nedovedite.
În baza disp. art. 189 şi art. 192 pct. 1 lit. c Cod Procedură Penală obligă inculpatul R.M.V să achite suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat,din care suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător oficiu(delegaţia cu nr.9990/2007)va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.”
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel, în termen legal, părţile civile C. S. şi C. A.G, inculpatul R. M.V., SC A.- S.A şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi.
In motivarea apelului său inculpatul R.M.V. şi-a exprimat nemulţumirea faţă de modul de soluţionare a laturii civile a cauzei, arătând că în mod greşit instanţa de fond, faţă de soluţia pronunţată în latura penală a cauzei, unde a constatat lipsa vinovăţiei cerute de lege pentru antrenarea răspunderii sale penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 178 al. 2 Cod penal, a dispus obligarea sa la plata de despăgubiri civile precum si caracterul neîntemeiat al solutiei de obligare a sa la plata de despăgubiri civile soţiei victimei, numitei C.A., în condiţiile în care aceasta a declarat în cursul urmăririi penale că nu mai are nici o pretenţie financiară de la inculpat, după ce primise de la acesta suma de 4000 euro.
Precizează inculpatul – apelant în cuprinsul aceloraşi considerente, că nu s-au produs dovezi cu privire la sumele trimise de victimă în ţară pentru întreţinerea familiei sale şi că, în mod greşit, instanţa nu a antrenat răspunderea civilă a asiguratorului pentru plata despăgubirilor datorate de inculpat părţii civile.
Prin decizia penală nr.59/09.02.2009 Tribunalul Iasi a dispus următoarele:
„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, părţile civile C.S. si C. A.G., prin reprezentant legal C. A., şi inculpatul R.M.V., împotriva sentinţei penale nr. 1887/12.06.2008, pronunţate de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 21444/245/2007, sentinţă pe care o desfiinţează în parte, în latură penală şi civilă, în sensul:
– înlăturării dispoziţiei de achitare a inculpatului în baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d Cod procedură penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă” prev. de disp. art. 178 alin. 2 Cod procedură penală;
– înlăturării dispoziţiei de obligare a inculpatului R.M. V. la plata de daune morale către numita C.A;
– majorării cuantumului daunelor morale la plata cărora a fost obligat inculpatul în favoarea părţilor civile C.S.şi C.A.;
– înlăturării dispoziţiei de obligare a inculpatului la plata pensiei de întreţinere pentru partea civilă C.A.;
– obligării inculpatului R.M.V la prestaţie periodică în favoarea părţilor civile C.S. şi C.A;
– înlăturării dispoziţiei de respingere a cererii părţii civile C.S.privind obligarea inculpatului la plata contravalorii ciclomotorului avariat.
Rejudecând cauza în limitele arătate:
În baza disp. art. 178 alin. 2 Cod penal condamnă pe inculpatul R. M. V., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă”.
In baza disp.art.81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei.
In baza disp.art.82 Cod penal stabileşte termen de încercare pe o durată de 4(patru) ani.
Atenţionează pe inculpat asupra disp.art.83 si 84 Cod penal.
Pe durata si in condiţiile disp.art.71 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit. a si b Cod penal.
In baza disp.art.71 al.5 Cod penal pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei principale suspendă si executarea pedepsei accesorii.
Obligă pe inculpat să plătească părţilor civile C.S. si C. A. câte 5000 lei pentru fiecare cu titlu de daune morale.
Obligă pe inculpatul R.M.V- să plătească părţilor civile C.S. si C. A. câte 17.586 lei pentru fiecare cu titlu de despăgubiri civile calculate de la data de 30.12.2006 până la momentul pronunţării prezentei decizii, si cu titlu de prestaţie periodică următoarele sume:
– părţii civile C.A. 860 lei lunar de la momentul pronunţării prezentei decizii si până la majoratul minorului.
– părţii civile C. S. 860 lei lunar de la momentul pronunţării prezentei decizii si până la terminarea studiilor dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 ani.
Obligă pe inculpatul R.M.V.să plătească părţii civile C.S.suma de 1075 lei reprezentând o doime din contravaloarea ciclomotorului avariat.
Respinge acţiunea civilă formulată de C.S., în numele şi pentru C. A.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei hotărâri.
Respinge, ca nefondat, apelul declarat de asiguratorul S. A.- S.A. împotriva aceleiaşi sentinţe.
În baza disp. art. 192 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe apelanta Societatea de Asigurare reasigurare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelului său, în sumă de 30 lei.
În baza disp. art. 192 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, partea civilă C.S şi inculpatul R.M.V. rămân în sarcina statului.”
Pentru a dispune astfel, in latura civilă a cauzei, Tribunalul a retinut următoarele:
Motivele care au stat la baza hotărârii de antrenare a răspunderii unice a inculpatului la plata acestor despăgubiri si de înlăturare a cererii privind impunerea acestora asiguratorului de răspundere civilă au fost cele reţinute din perspectiva lipsei calităţii de parte in prezenta cauză a asiguratorului S.C A – R S.A– Sucursala Iaşi, neputând fi antrenată răspunderea civilă contractuală a acestuia intr-un proces penal unde acordarea despăgubirilor civile se realizează numai in condiţiile întrunirii cumulative a unei răspunderi civile delictuale, citarea asiguratorului in procesul penal făcându-se doar pentru raţiuni de opozabilitate si eficientizarea procedurii de punere in executare a unei hotărâri penale definitive, când propriu-zis devine certă si exigibilă creanţa părţii civile iar culpa inculpatului, totală ori parţială, reţinută de asemenea definitiv, dispoziţiile art.57 ale Legii nr.136/1995® privind asigurările din România, referitoare la acţiunea directă a persoanei care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulaţie îndreptată împotriva asiguratorului, cu citarea obligatorie a persoanei răspunzătoare de producerea accidentului, fiind posibilă doar in cazul situaţia unui proces civil (astfel nici nu s-ar justifica cerinţa imperativă de citare a persoanei culpabile in procesul in care terţul păgubit si asiguratorul sunt părţi principale) insă, nu si penal, unde latura civilă a procesului penal nu poate fi soluţionată in raport cu o persoană juridică care nu are calitatea de parte in procesul penal si a cărei răspundere, contractuală de altfel, nu poate fi antrenată in mod direct, corectă fiind doar varianta reţinerii răspunderii civile delictuale a persoane cu privire la care s-a constatat vinovăţia in latura penală a cauzei.

Etichete: