Top

Litigii de muncă

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău şi înregistrată sub nr. 6858 din 22.05.2009, astfel cum a fost modificată la data de 25.06.2009 (f. 24 dosar judecătorie), d-l C.Ş.S. a chemat în judecată S.C. D.P. S.R.L. Bacău solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că între părţi au existat raporturi de muncă în perioada 12.08.2007-23.10.2008 precum şi dreptul la vechime în muncă aferent acestei perioade, să fie obligată pârâta la plata drepturilor salariale aferente lunilor august – octombrie 2008 şi la plata tuturor contribuţiilor şi impozitelor datorate precum şi la plata indemnizaţiei de concediu corespunzătoare.

Pronunţând sentinţa civilă nr. 6736/25.06.2009, Judecătoria Bacău a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău, cauza fiind înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3937 din 13.07.2009.

În dovedirea susţinerilor sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri (f. 5 – 8 dosar judecătorie, 13 – 18 dosar tribunal) şi a solicitat audierea martorului B.F.L. (f. 12) precum şi administrarea probei cu interogatoriul pârâtei (f. 20).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 285 Codul muncii.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată acţiunea formulată ca fiind întemeiată, susţinerile reclamantului fiind confirmate de probele administrate în cauză. Astfel, d-l B.F.L., audiat în calitate de martor a arătat că reclamantul a fost angajat în perioada august 2007 – octombrie 2008 ca redactor la societatea pârâtă, martorul lucrând pentru aceeaşi societate ca tehnoredactor şi colaborând cu reclamantul (f. 12). A relatat, de asemenea, martorul faptul că salariul brut negociat de părţi era de 1.500 lei şi că ştie că reclamantul nu a primit salariul cuvenit pe ultimele 2, 3 luni şi nici nu a beneficiat de concediu de odihnă.

Înscrisurile depuse la dosar, respectiv fişa postului, notificare înregistrată sub nr. 590/21.10.2008, ambele purtând ştampila societăţii şi semnătura directorului (f. 6, 7 dosar judecătorie), procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria BCA nr. 055166/23.12.2008, procesul-verbal de control nr. 064631 încheiat la aceeaşi dată de I.T.M. Bacău (f. 18 – 21 dosar judecătorie), articole publicate în ziarul Informaţia Bacăului din 13.08.2007, 14 – 15.06.2008, 15.02.2008 (f. 13 – 18 dosar tribunal) dovedesc existenţa raporturilor juridice de muncă dintre părţi.

Deşi potrivit art.287 din Codul muncii sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare, S.C. D.P. S.R.L. Bacău nu a formulat întâmpinare, nu a depus la dosar alte înscrisuri şi nici nu a răspuns la interogatoriul propus de către reclamant (f. 21, 21), instanţa urmând a da eficienţă şi dispoziţiilor art. 225 C.p.c. potrivit cărora dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu, această împrejurare poate fi socotită ca o mărturisire deplină sau ca un început de dovadă scrisă.

În consecinţă, în temeiul art.16 alin.(2) şi (3), al art.40 alin.(2) lit.c) şi f) din Codul muncii, al art. 6 din Decretul nr.92/1976, instanţa va admite acţiunea astfel cum a fost completată şi modificată şi va constata existenţa raporturilor de muncă dintre părţi în perioada 12.08.2007 – 23.10.2008, va obliga pârâta să efectueze menţiunile corespunzătoare în carnetul de muncă al reclamantului, să plătească acestuia drepturile salariale aferente perioadei lucrate, reprezentând salariu şi indemnizaţia de concediu precum şi contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, cu reţinerea şi virarea celor datorate de salariat.

Dând eficienţă şi dispoziţiilor art. 274 C.p.c., instanţa va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Etichete: