Top

Fals in inscrisuri sub semnatura privata

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6319/270/2010 fals în înscrisuri

Din 27.09.2010 sub semnatura privata

SENTINTA PENALA NR. 692

Sedinta publica din data de 06.12.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …

Grefier – ……

Ministerul Public reprezentat de procuror – ..

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …. si …. trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata , uz de fals si înselaciune.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatii … asistat de avocat .., ….. asistat de avocat …., lipsa celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, instanta aduce la cunostinta inculpatilor prevederile art. 3201 al. 2 Cod pr. pen.

Inculpatii solicita ca judecata cauzei sa aiba loc în baza probatoriului administrat la urmarirea penala, probe pe care le cunosc si le însusesc , declarând ca recunosc în totalitate faptele retinute în actul de sesizare .

S-a dat citire actului de sesizare al instantei si s-a adus la cunostinta inculpatilor fapta pentru care au fost trimisi în judecata si încadrarea juridica a acestora .

S-a procedat la audierea inculpatilor, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat ….. pentru inculpatul ….. depune o caracterizare.

Avocat …. pentru inculpatul … depune o caracterizare si un set de acte – adrese, procese verbale si solicita un termen în vederea achitarii prejudiciului.

Instanta respinge cererea formulata privind acordarea unui termen în vederea achitarii prejudiciului si, din oficiu, pune în discutie schimbarea încadrarii juridice din infractiunile prev. de art. 290, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 33 Cod penal în infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

Procurorul este de acord cu schimbarea încadrarii juridice din infractiunile prev. de art. 290, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 33 Cod penal în infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

Aparatorii sunt de acord cu schimbarea încadrarii juridice din infractiunile prev. de art. 290, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 33 Cod penal în infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

Nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, anularea înscrisurilor falsificate, obligarea inculpatilor în solidar cu partea responsabila civilmente la plata despagubirilor civile si la cheltuieli judiciare.

Avocat … pentru inculpatul ….. solicita sa fi aplicate prevederile art. 3201 al. 7 Cod penal, art. 74 – 76 Cod penal, aplicarea unei pedepse cu suspendarea conditionata a executarii acesteia, sa se ia act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila. În subsidiar solicita disjungerea cauzei cu privire la latura civila.

Avocat …. pentru inculpatul …. arata ca acesta în calitate de administrator trebuia sa se conformeze hotarârilor comitetului executiv si în aceasta situatie nu poate figura în calitate de inculpat pentru înselaciune având în vedere ca în prezent Codul penal creeaza posibilitatea sa fie cercetata penal si o persoana juridica. Solicita achitarea inculpatului în baza art. 10 lit. c Cod penal, fapta nu a fost savârsita de inculpat. de asemenea faptei nu îi lipseste intentia, latura esentiala de constituire a unei infractiuni de înselaciune. Solicita achitarea inculpatului pentru ambele infractiuni.

Avocat … pentru inculpatul …., având cuvântul în replica, solicita sa se retina ca circumstanta atenuanta si pierderile de apa.

Inculpatul ……, având ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta.

Inculpatul …., având ultimul cuvânt, arata ca a îndeplinit hotarârile comitetului executiv.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 6319/270/2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor …., …., pentru comiterea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal, uz de fals prev. de art. 291 Cod penal si înselaciune prev. de art. 215 Cod penal, toate cu aplicarea dispozitiilor art. 41 al 2 Cod penal si 33 lit. a Cod penal, constând în aceea ca, în calitate de presedinte si respectiv administrator la …, au comunicat verbal dar si în scris catre …… un numar mai mic de locatari decât cel real, inducând în eroare functionarii acestei societati, care au calculat facturi cu sume mai mici pentru prestarea de servicii, producând un prejudiciu total de 51.143,58 lei.

La termenul de judecata din data de 06.12.2010, înainte de începerea cercetarii judecatoresti, inculpatii au solicitat personal ca judecata sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, pe care le cunosc si însusesc.

Au declarat ca recunosc în totalitate faptele retinute în actul de sesizare, pe care le regreta.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: înscrisuri, declaratiile inculpatilor.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul …. este presedinte la …., iar inculpatul …. este administrator.

Între … si ….., reprezentata de presedintele …., s-a încheiat contractul nr. 71 de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor. În contract se mentioneaza ca acesta va intra în vigoare la 01.11.2007.

Stabilirea sumelor datorate de asociatie pentru serviciul de ridicare si transport gunoi se facea în functie de numarul de locatari ce locuiau efectiv în asociatie.

Pâna în luna iunie 2007, reprezentantii asociatiilor de proprietari declarau verbal numarul de persoane, iar prestatorul de servicii întocmea lunar facturi privind calculul valorii prestatiei.

În contractul nr. 71 art. 10 lit. D (f. 23 d.u.p.) se precizeaza ca modificarea numarului de persoane se comunica de catre utilizator trimestrial, daca este cazul.

De la comunicarea verbala s-a trecut la comunicarea în scris.

Prin adresa nr. 587 din 22.06.2007 …. a comunicat catre ….. un numar de 946 persoane.

Lunar .. a calculat facturi privind serviciile de salubritate prestate de catre …… având în vedere comunicarile realizate de asociatie.

În realitate, în cadrul asociatiei figura un numar mai mare de personal, respectiv 989, asa cum rezulta din adresa nr. 932 din 21.10.2009.

De la data introducerii contractului, reprezentantii asociatiei au încasat sume de bani reprezentând plata servicii de colectare a gunoiului menajer de la toti locatarii.

Asociatia s-a confruntat cu probleme în ceea ce priveste consumul de apa, în sensul înregistrarii lunare a unor diferente ce depasesc cu mult consumul comunicat de membrii asociatiei, ca urmare a unor cauze tehnice, a lipsei unor reparatii periodice a instalatiilor comune de la blocuri cât si datorita unor sustrageri de apa.

Astfel, în cadrul asociatiei figurau si persoane juridice care aveau încheiate contracte de furnizare a apei direct cu ….” apartinând tot de ….. Desi aceste societati foloseau aceleasi bransamente, prin plata directa catre furnizor a consumului nu au fost supuse a suporta si pierderile.

Pentru remedierea acestor neajunsuri, în repetate rânduri, asociatia prin reprezentantii sai au sesizat …… propunând bransarea separata a persoanelor juridice.

Nu s-a gasit o solutie rezonabila de rezolvare a problemei, astfel încât în cadrul sedintei comitetului executiv al asociatiei s-a hotarât ca la serviciul de salubritate sa se comunice un numar mai mic de persoane, iar sumele încasate de la membrii ce nu au fost mentionati în tabel, sa fie folosite pentru acoperirea diferentelor la apa (procese verbale din 15.12.2008, 07.04.2009, 28.10.2010).

Banii astfel încasati nu au fost însusiti de catre inculpati ci înregistrati într-un cont separat intitulat „penalitati”.

Si în situatia contabila anuala, situatia acestor fonduri a fost evidentiata la rubrica „constituiri de fonduri”, sume reprezentând diferenta numar salubritate.

Situatia contabila a asociatiei a si fost verificata periodic de biroul special din cadrul Primariei Onesti care controleaza si coordoneaza activitatea asociatiilor.

Astfel, la data de 22.06.2007, în baza hotarârii comitetului executiv, inculpatii au întocmit adresa nr. 587 (f. 28 d.u.p.), prin c are comunicau un numar de 946 persoane.

Se constata asadar ca inculpatii au comunicat un numar mai mic de persoane, în urma hotarârii comitetului executiv al asociatiei, scopul urmarit fiind cel al acoperirii pierderilor survenite la consumul de apa si nicidecum al detinerii unui folos material injust, faptei de înselaciune lipsindu-i unul din elementele constitutive ale infractiunii si anume intentia.

Lipsa intentiei, rezulta si din aceea ca situatia cu care se confrunta asociatia era cunoscuta si de ……. si chiar de catre autoritatile locale care au avut cunostinta de solutia gasita de asociatie.

Pe cale de consecinta, în temeiul art. 11 pc. 2 lit. a Cod pr. pen. combinat cu art. 10 lit. d Cod pr. pen. se va dispune achitarea inculpatilor pentru infractiunea de înselaciune prev. de art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal.

Cum, adresa nr. 587/22.06.2007 semnata de cei doi inculpati a fost întocmita si folosita prin comunicarea ei catre ……. obiective al infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata.

În consecinta, în temeiul art. 334 Cod pr. pen. se va schimba încadrarea juridica din infractiunea prev. de art. 290 si 291 Cod penal în infractiunea prev. de art. 290 Cod penal.

Însa, având în vedere împrejurarile concrete în care a fost emisa , cu acordul comitetului executiv al asociatiei în scopul rezolvarii unei probleme de importanta majora pentru membrii asociatiei, care în urma neachitarii pierderilor la consumul de apa, au fost pusi în repetate rânduri, în situatia de a li se sista furnizarea apei reci, a lipsei de conlucrare din partea prestatorului de servicii, se apreciaza ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

La stabilirea gradului de pericol social, se are în vedere si persoana inculpatilor care au avut o buna conduita pe parcursul procesului penal.

Au recunoscut cu sinceritate comiterea faptelor, s-au prezentat constant la solicitarea organelor judiciare, nu sunt cunoscuti cu antecedente penale, iar în societate sunt cunoscuti ca persoane respectabile.

Pe cale de consecinta, în temeiul art. 11 pc. 2 lit. a Cod pr. pen. pen. combinat cu art. 10 lit. b1 Cod pr. pen., se va dispune achitarea pentru infractiunea prev. de art. 290 cod penal, urmând ca în temeiul art. 181 al. 3 Cod penal combinat cu art. 91 Cod penal sa li se aplice o sanctiune cu caracter administrativ.

Prin adresa de la fila 27 din dosarul de urmarire penala, ….., a comunicat ca prejudiciul creat ….. este de 51.143,58 lei, fara însa a se constitui parte civila.

Si la instanta, desi legal citata , fiind si reprezentata de consilier juridic (delegatia – fila 15 dosar instanta) nu s-a constituit parte civila, înainte de citirea actului de sesizare, asa cum cer dispozitiile art. 15 al. 3 Cod pr. pen.

Asa fiind, sub aspectul laturii civile, instanta retine ca …… nu a înteles sa-si exercite actiunea civila si, în consecinta, se va lua act ca nu s-a constituit parte civila.

Având în vedere temeiul de drept al achitarii, fiind în culpa procedurala, în temeiul art. 192 pc. 1 lit. d Cod pr. pen., inculpatii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. combinat cu art.10 lit. d Cod procedura penala, achita pe inculpatii …., fiul lui …….. si .., nascut la data de ….. în ….., domiciliat în …….., judetul Bacau, CNP-……, …. fiul lui …. si ……, nascut la data de ….. în .., domiciliat în ……. judetul Bacau, CNP-……, pentru infractiunea de înselaciune prev. de art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod pr. pen. combinat cu art. 10 lit. b/1 Cod penal, achita inculpatii pentru infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrarii juridice în baza art. 334 Cod procedura penala, din infractiunile prev. de art. 290, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 33 Cod penal.

În baza art. 18/1 al 3 Cod penal, combinat cu art. 91 Cod penal, aplica inculpatilor sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de câte 600 lei.

Ia act ca ……., nu s-a constituit parte civila.

Ia act ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 192 pct. 1 lit. d Cod procedura penala, obliga inculpatii la câte 250 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru inculpati si de la comunicare pentru celelalte parti.

Pronuntata în sedinta publica, azi 06.12.2010.

Etichete: