Top

RECONSTITUIRE VECHIME IN MUNCA

Asupra prezentei acţiuni civile.
Prin cererea înregistrată reclamanta CJ a solicitat în contradictoriu cu parata Comisia de Reconstituire a Vechimii în Muncă de pe lână Consiliul Judeţean Buzău, reconstituirea vechimii în muncă prestată in perioada l965 – l972, activitate desfasurata la C.A.P. Candesti, judetul Buzau.
În motivarea cererii reclamanta a învederat instanţei că nu detine inscrisuri doveditoare in sensul celor solicitate, intrucat arhiva Primariei Vernesti nu mai exista.
În drept cererea nu a fost motivată.
În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar: procesul verbal emis de Consiliul Judetean Buzau – Comisia de Reconstituire a Vechimii in Munca Buzau, copia actului de identitate, copia sentintei civile nr. a Judecatoriei Buzau, incheierea pronuntata la l3.04.2009 de Tribunalul Buzau – Sectia Civila in dosarul si a solicitat audierea martorilor MG si CS.
Parata Comisia de Reconstituire a Vechimii în Muncă de pe lână Consiliul Judeţean Buzău a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata si mentinerea procesului verbal .
In sustinerea intampinarii, parata invedereaza instantei ca prin procesul verbal mai sus mentionat a fost respinsa cererea de reconstituire a vechimii in munca a reclamantei, pentru perioada l965 – l972, care a lucrat in functia de zilier la fostul CAP Candesti, intrucat nu s-au indicat in cererea adresata Comisiei de Reconstituire a Vechimii in Munca cei doi martori care sa probeze cu acte ca au lucrat in aceeasi unitate si perioada cu solicitanta, asa cum prevad dispozitiile art. l6(2) din Decretul nr. 92/l976 privind carnetul de munca si nici nu a prezentat un inceput de dovada scrisa din care sa rezulte ca au existat raporturi de munca intre petenta si unitatea respectiva.
Fata de cele mai sus mentionate, solicita respingerea actiunii ca neintemeiata si mentinerea procesului verbal .
In drept, intimata si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. ll5 Cod pr.civ.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal, emis de Comisia de Reconstituire a Vechimii în Muncă din cadrul Consiliului Judeţean Buzău, a fost respinsă cererea reclamantei de reconstituire a vechimii în muncă în perioada 1965-1972, perioadă în care reclamanta a lucrat la CAP Cândeşti, judeţul Buzău.
Împotriva acestui proces verbal reclamanta a formulat plângere potrivit art. 17 din Decretul 92/1974 privind carnetul de muncă.
Din declaraţia martorilor audiaţi în cauză, MG, f- 17, şi CS, f- 18, rezultă că reclamanta a lucrat în perioada 1965-1972 la fostul CAP Cândeşti.
În aceeaşi perioadă martorii audiaţi în cauză au arătat că la rândul lor au lucrat la fostul CAP Cândeşti, martora CS lucrând în perioada 1965-1972, până când petenta s-a mutat în comuna Poşta Cîlnău, această perioadă fiindu-i luată în calcul martorei la calcularea pensiei, conform cuponului de pensie f-16 şi a menţionat că în perioada 1965-1972 a lucrat şi reclamanta ca zilier în sectorul agricol, iar martorul MG a arătat desemnea că a lucrat cu reclamanta în perioada 1965-1972 la CAP Cândeşti, ca zilieri, în sectorul agricol, însă nu poate face dovada cu acte, întrucât arhiva CAP Cândeşti a ars.
Potrivit art. 14 din Decretul 92/1974 privind carnetul de muncă, în cazul in care se dovedeşte cu acte ca arhivele au fost distruse, se va putea reconstitui, in condiţiile prezentului decret, activitatea care s-a depus pe baza unui contract de munca, funcţia, meseria sau specialitatea, putând cere reconstituirea vechimii în muncă şi membrii cooperativelor meşteşugăreşti. Cererile de reconstituire se adresează potrivit art. 16 din acelaşi act normativ, comisiei competente, după locul unde solicitantul îşi are domiciliul prin cerere se vor indica cel puţin doua persoane pentru fiecare perioada reconstituita, dintre cele care dovedesc cu acte ca au lucrat in aceeaşi perioada si unitate cu solicitantul.
Prin Decizia nr. 223/11.07.2002 a Curţii Constituţionale s-a constatat că dispoziţiile art.14 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă sunt neconstituţionale în măsura în care anumite categorii de persoane sunt excluse de la posibilitatea reconstituirii vechimii în muncă.
Având în vedere că din declaraţiile celor doi martori audiaţi în cauză rezultă că reclamanta a lucrat în perioada 1965-1972 la fostul CAP Cândeşti, instanţa apreciază plângerea petentei întemeiată urmând ca în baza art. 17 din Decretul 92/1974 privind carnetul de muncă să o admită şi să dispună reconstituirea vechimii în muncă a reclamantei pentru perioada 1965 – 1972, perioadă în care a lucrat la fostul CAP Candesti.

Etichete: