Top

Cadre didactice

Asupra excepţiei de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr. 273/110/2009 reclamanta Curtea de Conturi – Camera de Conturi a judeţului Bacău a solicitat obligarea pârâţilor P. D., S. E., R. C., A. I. la plata în solidar a sumei de 12.450,78 lei reprezentând drepturi salariale acordate personalului didactic cu gradul I pentru perioada 01.01.-20.07.2007.

În motivarea cererii s-a arătat că Primăria com. F. a achitat în mod nejustificat din bugetul local suma de 12.450,78 lei reprezentând drepturi băneşti rezultate din recalcularea pentru perioada 01.01.-20.07.2007 a drepturilor salariale ale personalului didactic cu gradul I, recalculare determinata de majorarea cu 10% a coeficienţilor de multiplicare prevăzut în anexa nr.2 la OG 11/2007 . Întrucât vinovaţi de nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale sunt pârâţii, reclamanta a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulata.

In dovedire a depus înscrisuri.

In faţa instanţei s-a prezentat pârâtul A. I., primar al com. F., care a arătat că nu-i poate fi imputată suma de 2776 lei deoarece nu şi-a însuşit sumele care sunt menţionate de reclamantă.

Ceilalţi pârâţi nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat in fata instanţei.

Potrivit din Lg. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi în situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii auditate. Articolul art.31 alin.3 a fost modificat in forma actuala prin Lg.217/2008 publicată in M.O. din 24.10.2008, deci in vigoare la data de introducerii prezentei acţiuni- 16.01.2009. Astfel legitimare procesuală activă are in cauză doar entitatea auditată , respectiv Unitatea Administrativa Teritoriala –com. F. prin conducerea sa , entitate care deşi a fost citată in cauză , iar reprezentantul acesteia a fost prezent in fata instanţei, nu şi-a însuşit acţiunea formulată de reclamantă .

Totodată trebuie observat că pentru ca dispoziţiile art.31 alin.3 din Lg. 94/1992 să-şi producă efectele dorite de legiuitor, tot prin legea Lg.217/2008 s-a introdus art. 128^1 care prevede că nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Pentru motivele de mai sus instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi va dispune in consecinţă.

Etichete: