Top

Comercial – Faliment – Inchidere procedura

Prin cererea adresata acestei instante la data de 08 mai 2009 si înregistrata sub nr. 2978/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr. 272/2007, lichidatorul judiciar X desemnat pentru debitoarea S.C. SRL, a solicitat închiderea procedurii de insolventa în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006, având în vedere si raportul de închidere procedura depus la dosar.
În motivarea cererii, lichidatorul judiciar a aratat ca prin Sentinta civila nr. 159/21.01.2008 judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata si numirea în calitate de lichidator a debitoarei S.C. SRL pe CC X.
Urmare desemnarii în calitate de lichidator judiciar, a procedat la efectuarea activitatilor specifice, notificând deschiderea procedurii insolventei catre toti creditorii bugetari. Mai precizeaza debitoarea nu figureaza înscrisa în evidentele sale, cu bunuri mobile sau imobile. Mai mentioneaza ca fostul administrator al societatii, numitul F.T. nu a predat lichidatorului documentele contabile ale societatii.
Având în vedere ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care ar putea fi valorificate în cadrul procedurii de faliment, lichidatorul a întocmit raportul final cu propunere de închidere a procedurii conform art. 131 din Legea 85/2006, raportul final fiind notificat catre toti creditorii debitoarei.
Datorita inexistentei de fonduri suficiente în conturile debitoarei, nu se pot acoperi nici cheltuielile de procedura de 759,12 lei si onorariu lichidator – 1500 lei.
Fata de aceasta situatie, în conformitate cu prevederile art.131 din Legea nr.85/2006 solicita închiderea procedurii falimentului cu consecinta radierii debitoarei din evidentele Registrului Comertului Tulcea.
În dovedirea cererii lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei rapoarte de activitate, tabel definitiv de creante, raport final de închidere procedura.
La data de 21 mai 2009 creditoarea DGFP Tulcea a depus la dosar obiectiuni la raportul final întocmit în cauza de lichidatorul CC X.
Referitor la obiectiunile formulate, acestea nu pot fi primite; se cuvine a fi observat faptul ca potrivit art. 131 din Legea nr. 85/2006, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitoarei, judecatorul sindic va putea da o sentinta de închidere a procedurii prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
Se cuvine a fi observat si faptul ca în cauza nu a fost efectuata nici-o virare urmata de o distributie a fondurilor obtinute.
Pe cale de consecinta, urmeaza ca instanta sa respinga obiectiunile la raportul final, formulate de DGFP Tulcea, ca nefondate.
Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 ” în orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.
Fata de aceste considerente se va admite cererea si se va dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. SRL .
Se va dispune radierea societatii debitoarei din registrul în care este înmatriculata.
Potrivit dispozitiilor art.4 din Legea 85/2006, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, se suporta din averea debitorului.
Examinând cererea în raport de actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca au fost îndeplinite cerintele legale, astfel ca cererea lichidatorului este întemeiata si va încuviinta plata din fondul special de lichidare a sumei de 2.259,12 lei reprezentând cheltuieli de procedura în suma de 759,12 lei precum si onorariu lichidator în suma de 1500 lei.

Etichete: