Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 434/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 470

Şedinţa publică de la 20 Martie 2009

Completul compus din:

JUIDECĂTORUL SINDIC,

Prin cererea adresata acestei instante la data de 27 ianuarie 2009 şi înregistrata sub nr. 434/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr. 42/2008, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă …… desemnat pentru debitoarea …….. SRL TULCEA, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolvenţă în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006, având în vedere şi raportul de închidere procedură depus la data de 14 aprilie 2009.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a arătat că prin sentinţa civilă nr. 819/08.04.2008 judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată şi numirea în calitate de lichidator a debitoarei ……… SRL TULCEA pe …….. SPRL Tulcea, din care ulterior s-a desprins Cabinet Individual de Insolvenţă ………..

Urmare desemnării în calitate de lichidator judiciar, a procedat la efectuarea lucrărilor stabilite prin sentinţă, şi a rezultat că administratorul societăţii a abandonat societatea în anul 2000, iar din informaţiile Primăriei societatea nu mai are bunuri mobile sau imobile în proprietate.

Singurul creditor bugetar este DGFP Tulcea cu 1.633 lei.

Nu există alte bunuri ale societăţii care să satisfacă acoperirea 100% a pasivelor.

Datorită inexistenţei de fonduri în conturile debitoarei, nu se pot acoperi cheltuieli de procedură de 177,58 lei şi oonorariu lichidator de 1000 lei.

Faţă de această situaţie, în conformitate cu prevederile aert.131 din Legea nr.85/2006 solicită închiderea procedurii falimentului cu consecinţa radierii debitoarei din evidenţele Registrului Comerţului Tulcea.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei rapoarte de activitate, tabel definitiv de creanţe, raport final de închidere procedură notificat către creditori.

Potrivit dispoziţiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 ” în orice stadiu al procedurii pevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.

Faţă de aceste considerente se va admite cererea şi se va dispune închiderea procedurii de insolvenţă cu privire la debitoarea ……… TULCEA.

Se va dispune radierea societăţii debitoarei din registrul în care este înmatriculată.

Potrivit dispoziţiilor art.4 din Legea 85/2006, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, se suportă din averea debitorului.

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că au fost îndeplinite cerinţele legale, 177,58 astfel că cererea lichidatorului este întemeiată şi va dispune plata sumei de 177, lei, reprezentând cheltuieli de procedură şi 1000 lei onorariu lichidator din fondul special constituit în temeiul art. 4 alin.4 din Legea 85/2006, către lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă …….

Etichete: