Top

Decizia penala nr.15/23.01.2009 – articolul. 278-1 Cod procedura. penala

Dosar nr.4465/327/2008 DECIZIA PENALA NR.15 Sedinta publica din 23 ianuarie 2009 Asupra recursului penal constata urmatoarele : Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata sub nr. 4465/327/2008 din 17.09.2008 petentii …, … si … au formulat plângere împotriva rezolutiei de respingere a plângerii din data de … a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, precum si împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din 12.08.2008. Prin aceasta ultima rezolutie, s-a dispus neînceperea urmaririi penale în ceea ce priveste pe intimatul … pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, prevazuta de art. 215 Cod Penal. In motivarea plângerii, petentii au aratat ca, din declaratiile martorilor, precum si din înscrisurile depuse la dosar, rezulta ca între acestia si intimat a existat o întelegere, în sensul ca toate demersurile pentru obtinerea unui titlul de proprietate sa profite tuturor, predându-i acestuia din urma înscrisuri în acest sens. Pentru aceste motive, se solicita admiterea plângerii si continuarea actelor de cercetare penala în vederea trimiterii intimatului … în judecata. Prin sentinta penala nr. … din 26 noiembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea s-a dispus respingerea plângerii formulata de catre petentii …, …, si …, împotriva rezolutiei de respingere a plângerii din ….09.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, intimat fiind …, ca nefondata. In baza art. 192(2) Cod de Procedura Penala au fost obligati petentii la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in suma de 30 de lei fiecare. Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a analizat cauza constatând ca, petentii …, … si … au formulat plângere penala împotriva intimatului …, solicitând cercetarea si trimiterea în judecata a acestuia, pentru faptul ca i-a indus în eroare, promitându-le ca va întreprinde demersuri în vederea obtinerii titlului de proprietate privitor la imobilul situat în municipiul Tulcea, str. … nr. …. În fapt, acest imobil (compus din casa de locuit si teren aferent în suprafata de 1…. mp) a apartinut bunicului partilor, …. În anul 2003, mostenitorii lui … au decis sa înceapa procedura succesorala notariala. În acest sens, petentii …, … si … au remis intimatului … înscrisuri de stare civila si sume de bani în vederea întocmirii dosarului, pentru ca acesta sa faca demersurile necesare în numele si în beneficiul tuturor mostenitorilor. Datorita lipsei de martori, întocmirea si finalizarea dosarului de succesiune nu a mai avut loc. Ulterior, în anul 2004 intimatul … a devenit unicul proprietar al imobilului amintit, în baza sentintei civile nr. 3145/2004 a Judecatoriei Tulcea si a Hotarârii nr. …/2004 a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate. Având în vedere, materialul probator, respectiv declaratiile persoanelor audiate în cauza si înscrisurile depuse la dosar, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea a dispus neînceperea urmaririi penale, motivând ca în cauza lipseste latura subiectiva sub forma intentiei – art. 10(d) Cod de Procedura Penala. Instanta a apreciat ca solutia adoptata de catre parchet este legala si temeinica. Astfel, pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune, prevazute de art. 215 Cod Penal, este necesara în primul rând o actiune de inducere în eroare si în al doilea rând ca faptuitorul sa urmareasca obtinerea unui folos material injust. Efectuarea de demersuri concrete si efective de catre intimatul … în vederea finalizarii dezbaterii succesiunii, dezbatere care nu s-a finalizat din motive obiective, dovedesc ca în cauza nu a existat o actiune de inducere in eroare. De asemenea, s-a observat ca intimatul … a obtinut folosul material urmarit (dreptul de proprietate asupra imobilului) în urma promovarii unei actiuni în constatare în fata instantei de judecata, actiune ce a avut ca finalitate sentinta civila nr. 3145/2004 a Judecatoriei Tulcea. Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs petenta … în temeiul art. 3851- 38519 Cod procedura penala, fara a motiva în scris cererea de recurs. În fata instantei de recurs, … a fost reprezentata de … în baza procurii autentificate sub nr. … din 26.03.2008 de notarul public …. Acesta a sustinut în motivarea recursului ca hotarârea instantei de fond este nelegala motivat de faptul ca intimatul … a devenit unicul proprietar al terenului si imobilului, ca urmare a faptului ca a dat declaratii false în fata notarului în sensul ca nu exista si alti mostenitori. În consecinta, ceilalti mostenitori au fost înselati, si în mod gresit instanta de fond a respins plângerea formulata împotriva rezolutiei procurorului. Examinând sentinta penala pronuntata de prima instanta în raport de critica formulata precum si sub toate aspectele cauzei în conform cu prevederile art. 3856 Cod pr. penala, tribunalul constata ca recursul declarat de … nu este fondat. Potrivit art. 2781 al. 8 Cod pr. penala, în cazul admiterii plângerii împotriva rezolutiei procurorului si trimiterii cauzei în vederea începerii sau redeschiderii urmaririi penale se impunea a fi aratate motivele care au justificat solutia, indicându-se totodata faptele si împrejurarile ce urmeaza a fi constatate si prin care anume mijloace de proba. Ori, instanta de fond a constatat ca finalizarea dosarului de succesiune nu a mai avut loc datorita lipsei de martori. Ulterior, în anul 2004 … a devenit unicul proprietar al imobilului situat în Tulcea str. … nr. … în baza sentintei civile nr. 3145 din 15 noiembrie 2004. Prin aceasta hotarâre, fiind admisa cererea formulata de reclamantul …, s-a constatat dreptul de proprietate al acestuia asupra imobilului amintit. Prin urmare, dreptul de proprietate a fost constatat printr-o hotarâre judecatoreasca si nicidecum nu a fost dobândit prin înselaciune, asa cum pretinde … prin mandatarul sau. În consecinta, neexistând fapte ori împrejurari care sa impuna o cercetare suplimentara, în mod corect instanta de fond a respins plângerea formulata de petenti, printre care si …, împotriva rezolutiei procurorului. Fata de aceste considerente, urmeaza a fi respins ca nefondat recursul declarat de petenta …. Va fi mentinuta ca temeinica si legala hotarârea atacata. Ca urmare a respingerii recursului, în temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. penala, va fi obligata recurenta sa plateasca în folosul statului suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare

Tags: