Top

Atragerea raspunderii organelor

Dosar nr. 2132/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.150

Şedinţa publică din data de 30 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.2132/88/5.08.2008 la Tribunalul Tulcea, reclamantul Cabinetul de Insolvenţă Ilie Ion (fost Rovi Now SPRL Tulcea), în calitate de lichidator al S.C. (…) SRL Tulcea, a chemat în judecată pe pârâtul (…), fost administrator al debitoarei menţionate, solicitând atragerea răspunderii acestuia pentru suma de 21.928 lei reprezentând valoarea totală a obligaţiilor admise împotriva debitoarei şi nerecuperate în procedura de faliment.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pârâtul, fost administrator al debitoarei S.C. (…) SRL Tulcea, nu a respectat prevederile art.138 alin.1 lit.a, c şi d din Legea nr.85/2006 şi anume: a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice, în folosul propriu, sau în cel al unei alte persoane; a dispus în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi; nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.

Arată reclamantul că pârâtul, deşi după anul 1994 a constatat intrarea societăţii în incapacitate de plată, a continuat activitatea şi în perioada următoare, după care a valorificat activele societăţii în interes personal şi a abandonat societatea.

Toate mijloacele fixe ale societăţii au fost valorificate de către pârât în perioada 1994-1995, iar în anul 2003 a achiziţionat alte autoturisme, pe care ulterior le-a valorificat fără a achita datoriile bugetare.

Totodată, deşi a fost notificat potrivit art.28 din Legea nr.85/2006, pârâtul nu a prezentat lichidatorului judiciar actele financiar contabile ale societăţii debitoare.

În drept s-au invocat disp.art.138 lit.a, c şi d din Legea nr.85/2006, iar în dovedire s-au depus la dosar în copie: raport asupra cauzelor şi împrejurarea care au condus la insolvenţă, sentinţa civilă nr.865/COM/8.06.2007, tabele creditori, bilanţuri contabile 2004 – 2005, a solicitat efectuarea unei expertize contabile judiciare.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.865/COM/8.06.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.83/2997/JS (797/88/2007 TT), judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată şi intrarea în procedura falimentului prev.de Legea nr.85/2006 faţă de debitoarea S.C. (…) SRL Tulcea, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Rovi Now SPRL Tulcea.

Din analiza raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă a debitoarei, din rapoartele de activitate periodice întocmite de lichidatorul desemnat în cauză, rezultă că la data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea debitoare a avea ca administrator unic pe pârâtul (…).

Expertiza contabilă judiciară efectuată în cauză de expert Geambazu Dumitru a concluzionat în sensul că valoarea activelor circulante nejustificate de către fostul administrator al societăţii debitoare, pârâtul (…), sumă în cuantum de 13.001 lei şi reprezintă diferenţa dintre soldul debitor al contului 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” şi capitalul subscris şi vărsat.

Totodată, urmare verificării raportărilor financiar contabile pe perioada 2003 – 2005 nu rezultă că fostul administrator ar fi dispus în interes personal continuarea vreunei activităţi care să ducă în mod vădit la încetarea de plăţi şi nu există documente de înstrăinare de active fixe şi nici sume încasate în contul societăţii.

Prin urmare, valoarea activelor nejustificate de către pârât, fostul administrator al debitoarei, este în cuantum de 13.001 lei, reprezentând sume ridicate de către administrator şi reprezintă fapta prevăzută de art.138 lit.a din Legea nr.85/2000.

Prin această faptă a fostului administrator, creditorii debitoarei au suferit un prejudiciu atât prin faptul că societatea a ajuns în stare de insolvenţă, cât şi prin împrejurarea că obligaţiile faţă de creditori nu pot fi plătite din averea debitoarei, fiind evidentă legătura de cauzalitate dintre fapta pârâtului şi prejudiciul suferit de creditorii societăţii.

Cât priveşte faptele prevăzute de art.138 lit.c şi d din Legea nr.85/2006 şi respectiv dispunerea în interes personal a continuării unei activităţi care duce în mod vădit la încetarea de plăţi şi nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, acestea nu au fost dovedite prin nici un mijloc de probă.

Obligaţiile debitoarei faţă de creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat sunt în cuantum de 21.928 lei.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa urmează a admite cererea în parte şi a obliga pârâtul (…) în calitate de fost administrator al debitoarei S.C. (…) SRL Tulcea, să suporte pasivul neacoperit al debitoarei până la concurenţa sumei de 13.001 lei reprezentând creanţă nerecuperată.

Etichete: