Top

Incheiere procedura insolventa

Dosar nr. 1298/88/2006

(Număr în format vechi 1155/2006)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 289

Şedinţa publică de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 31.10.2008 şi înregistrata sub nr. 1298/88/2006, iar la judecatorul sindic sub nr. 10/2006, lichidatorul judiciar CONTINVEST INSOLVENŢĂ IPURL desemnat pentru debitoarea S.C. „…” SA „…”, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolvenţă în conformitate cu art.132 alin. 2 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii s-a arătat că prin Încheierea nr. 1155/COM/08.05.2006, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1298/88/2006, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului faţă de debitoare iar Continvest Insolvenţă IPURL a fost desemnat lichidator judiciar. A mai arătat că lichidatorul a intrat în posesia actelor juridice şi contabile ale societăţii astfel că s-a putut întocmi raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. În continuare s-a procedat la notificarea creditorilor bugetari,furnizorilor, debitoarei, administratorului, asociatului, ORC Tulcea şi Biroul de Carte Funciară Tulcea pentru efectuarea menţiunilor în registrele de publicitate aferente. De asemenea, lichidatorul a efectuat notificarea prin publicitate lărgită în ziarul România Liberă la data de 23.06.2006.

La data de 24.07.2006 lichidatorul a depus la dosar tabelul preliminar al creditorilor, iar la 31.07.2006 tabelul definitiv al creditorilor.

Urmare a inventarierii tuturor bunurilor din patrimoniul debitoarei lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor în vederea desemnării unui expert evaluator în vederea evaluării bunurilor rămase în averea debitoarei.

Mai precizează că în urma licitaţiilor s-au valorificat o parte din bunuri, iar pentru o altă parte s-au primit oferte la un preţ mai mic decât cel de evaluare, motiv pentru care lichidatorul a convocat adunarea creditorilor în vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei.

Mai menţionează că s-a depus la dosar planul de distribuţie parţială nr. 1 şi odată cu raportul final a fost depus spre aprobare şi planul de distribuţie finală.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar Continvest Insolvenţă IPURL Constanţa, sucursala Tulcea a depus un raport final, care a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi un plan de distribuire sume căre creditori.

Examinând actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic reţine că la data de 08.05.2006 prin Încheierea nr. 1155 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea SC „…” SA „…”, fiind numit lichidator judiciar Continvest Insolvenţă IPURL Constanţa.

Mai reţine că lichidatorul a depus la dosar raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. În continuare lichidatorul a procedat la efectuarea notificărilor prevăzute de art. 61 alin. 1 coroborat cu art. 108 alin. 1 din Legea 85/2006, precum şi la notificarea prin publicitate întru-un ziar de largă circulaţie conform art. 61 alin. 3 din Legea 85/2006.

La data de 24.07.2006, lichidatorul judiciar a depus la dosar tabelul preliminar al creditorilor, iar la 31.07.2006 a fost depus tabelul definitiv al creditorilor.

S-a mai arătat că bunurile din averea debitoarei au fost inventariate, fiind numit un expert evaluator în în vederea evaluării bunurilor rămase în averea debitoarei.

În urma valorificării bunurilor din averea debitoarei, lichidatorul judiciar Continvest Insolvenţă IPURL Constanţa a depus la dosar plan de distribuţie parţială nr. 1 şi plan de distribuţie finală.

Referitor la prevederile art. 138 din Legea 85/2006, lichidatorul judiciar a precizat că nu există implicaţii care să ducă la dispunerea atragerii răspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitoarei.

Mai reţine că la data de 04 decembrie 2008, AVAS Bucureşti a formulat obiecţiuni la Raportul final al lichidatorului.

În ceea ce priveşte obiecţiunile formulate de AVAS Bucureşti, acestea nu pot fi primite; se cuvine a fi observat faptul că Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţa debitorului SC „…” SA „…” a fost depus la administratorul judiciar, în acest raport fiind expuse pe larg cauzele şi împrejurările debitoarei.

Aşa cum s-a mai arătat, s-a susţinut că starea de insolvenţă a debitoarei a fost generată de situaţia economică generală şi în special cea din agricultură.

S-a mai arătat că nu s-au găsit în sarcina fostului administrator elemente care să ducă la atragerea răspunderii personale, în sensul că, deşi a fost continuată activitatea în condiţii în care s-a înregistrat pierdere, s-a constatat încercarea de diminuare a pierderii şi nu s-a putut constata că această continuare a activităţii a fost în interesul personal al fostlui administrator.

Pe cale de consecinţă, obiecţiunile urmează a fi respinse ca atare.

Urmează ca în temeiul art. 133 din Legea nr. 85/2006, să dispună închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC „…” SA „…”, iar în temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 va descărca pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

Va dispune notificarea prezentei sentinţe debitoarei, DGFP Tulcea şi ORC Tulcea.

Etichete: