Top

Conflict de drepturi-anulare decizie de sancţionare

Dosar nr. 108/88/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 61

Şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2604/88/2008, …… a chemat în judecată SC „……” SA Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr.914/16.09.2008 emisă de SC „……” SA Tulcea, anularea actului adiţional la contractul de muncă, plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale ce nu i-au fost plătite, indexate cu rata inflaţiei, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat şi reîncadrarea pe postul deţinut anterior de mecanic sau dacă nu este posibil să fie trimis în şomaj în condiţiile legii.

În fapt, contestatorul a arătat că prin notificarea nr.357/26.03.2008 a fost înştiinţat că locul de muncă, de mecanic, pe care îl ocupa se desfiinţează începând cu data de 1.04.2008, iar în temeiul art.64 alin.1 din Codul muncii urmează a fi redistribuit pe un alt post vacant, corespunzător pregătirii sale profesionale.

Potrivit notificării locul de muncă ce i se oferea era conform pregătirii sale profesionale la atelierul de prestări servicii al unităţii, unde şi-a desfăşurat şi an6terior datei de 1.04.2008 activitatea.

Menţionează contestatorul că având în vedere dispoziţiile primite prin care trebuia să îndeplinească activităţile unui muncitor necalificat, activităţi pe care trebuia să le presteze după 27 de ani de muncă în calitate de mecanic şi refuzul conducerii unităţii de a găsi o altă soluţie inclusiv aceea de a-l trimite în şomaj, solicită să se dispună anularea deciziei de sancţionare cu retrogradarea din funcţie nr.914/16.09.2008 emisă de SC „……” SA Tulcea, ca netemeinică şi nelegală, anularea actului adiţional la contractul de muncă, ca netemeinic şi nelegal, obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale ce nu i-au fost plătite, indexate cu rata inflaţiei, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat precum şi reîncadrarea sa pe postul deţinut anterior de mecanic sau dacă nu este posibil să fie trimis în şomaj în condiţiile legii.

Apreciază că decizia de sancţionare cu retrogradarea din funcţie nr.914/16.09.2008 emisă de SC „……” SA Tulcea s-a făcut în mod nelegal întrucât nu s-a realizat cercetarea disciplinară prealabilă în condiţiile art.267 din Codul muncii.

În drept, contestatorul şi-a întemeiat cererea pe dispoz. Codului muncii.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei:întâmpinare, decizia nr.914/2008, confirmări de primire, procesul verbal nr.913/2008, declaraţia dată de către contestator, adresa nr.9856/2008, referatul înregistrat sub nr.9794/2008, cererile înregistrate sub nr.9381/2008, nr.9414/2008, nr.9461/2008, nr.9484/2008, nr.9624/2008, nr.9653/2008, nr.9713/2008, nr.9749/2008, nr.9776/2008, nr.9819/2008, nr.9857/2008, actul adiţional înregistrat sub nr.352/2008, adresele nr.357/2008. nr.9152/2008, cererea înregistrată sub nr.8997/2008, fişa postului înregistrată sub nr.447/2008.

Contestatorul a depus la dosarul cauzei: notificarea înregistrată sub nr.10145/2008.

S-a mai depus la dosarul cauzei: decizia nr.4/2008, adresa nr.357/2008, actul adiţional nr.780/2008, fişa postului nr.447/2008, cererea înregistrată sub nr.8997/2008, adresa nr.9152/2008, cererile nr.9381/2008, nr.9461/2008, nr.10113/2008, nr.10918/2008, adresele nr.10912/2008, nr.10871/2008, cererea nr.10935/2008, adresele nr.9856/2008, nr.10912/2008, cererea nr.9142/2008, declaraţia dată de către contestator, actul adiţional nr.915/2008, fişa postului nr.917/2008 şi actul adiţional nr.780/2008.

În şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2009, instanţa a disjuns capătul de cerere privind anularea deciziei de sancţionare (capătul nr.1), plata despăgubirilor (capătul nr.3) şi reîncadrarea (capătul nr.4) de capătul de cerere nr.2 privind anularea actului adiţional la contractul de muncă, ce va constitui obiectul dosarului nr.2604/88/2008.

S-a format dosarul nr.108/88/2009, având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de sancţionare, plata despăgubirilor şi reîncadrare, în acest dosar instanţa rămânând în pronunţare pe excepţia tardivităţii.

Faţă de excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei, instanţa constată în fapt următoarele:

Prin emiterea deciziei nr.914 din 16.09.2008, intimata l-a sancţionat pe contestator cu retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea din mecanic în muncitor necalificat pe o perioadă de 60 de zile în cadrul atelierului de prestări servicii.

Art.268 al.5 din Codul muncii prevede că: „ decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării”, iar art.283 alin.1 lit.b) din Codul muncii prevede că:”cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară.”

La dosarul cauzei a fost depusă confirmarea de primire, prin care intimata a făcut dovada că i-a comunicat contestatorului la data de 18.09.2008 decizia nr.914/16.09.2008.

Din confirmarea de primire rezultă că, …… a primit personal decizia de sancţionare.

Ori, având în vedere că, …… a primit decizia nr.914 la data de 18.09.2008, iar cererea de chemare în judecată a depus-o la data de 21 octombrie 2008, văzând şi dispoz. art.268 al.5 şi art.283 alin.1 lit.b) din Codul muncii, instanţa urmează a admite excepţia tardivităţii şi a respinge contestaţia îndreptată împotriva deciziei de sancţionare nr.914/16.09.2008 emisă de SC …… SA Tulcea.

Întrucât cererea contestatorului privind anularea deciziei nr.914/16.09.2008 este tardiv formulată, instanţa urmează a respinge şi capetele de cerere accesorii privind plata despăgubirilor şi reîncadrarea pe post, ca fiind tardiv formulate.

Etichete: