Top

Fond comercial – Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.53/2007js CDA

(765/88/2007)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

Sentinta Civila nr. 645

Sedinta publica din 02 mai 2007

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 29 martie 2007 si înregistrata sub nr.765/88/2007 si la judecatorul sindic sub nr.53/2007, debitoarea ………S.R.L. Tulcea prin lichidatorul Expert General S.P.R.L. Tulcea, desemnat prin încheierea nr.1001/30.03.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata

În motivarea cererii, a aratat ca societatea , jud.Tulcea este o societate

dizolvata de drept în baza dispozitiilor legii 359/2004 si ca situatia datoriilor nu a putut fi determinata deoarece evidenta financiar-contabila a societatii, un a fost predata de fostul administrator, deoarece, a fost notificata debitoarea si corespondenta a fost returnata cu mensiunea ” destinatar necunoscut”.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari, si au depus cereri de creanta,Primaria mun. Tulcea, D.G.F.P. Tulcea, si S.C. DFEE ENEL ELECTRICA DOBROGEA S.A. Sucursala Tulcea.

Suma totala a creantelor pâna la aceasta este de 4538 ron.

Creantele debitoarei, înregistrate pâna la aceasta data sunt lichide si

exigibile, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicita deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: Incheierea prin care a fost desemnat in calitate de lichidator, si declaratiile de creante ale celor trei creditori Primaria Tulcea, D.G.F.P. Tulcea si S.C. DFEE ENEL ELECTRICA DOBROGEA S.A. Sucursala Tulcea, copii notificari.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. Pontios S.R.L. Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 1001/30.03.2006 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 3.548,20 lei, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului Expert ……… Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator ……….Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 01 iunie 2007.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 08 iunie 2007, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iunie 2007, termenul de depunere a contestatiilor la data de 22 iunie 2007, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 29 iunie 2007.

Etichete: