Top

Fond – Comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.293/2008js CDA

(2643/88/2008)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

SENTINTA CIVILA nr.2500

Sedinta publica din 17 noiembrie 2008

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 23 octombrie 2008 si înregistrata sub nr.2643/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.293/2008, debitoarea SC ………… Tulcea prin lichidator ………..- Filiala Tulcea, desemnat prin încheierea nr.2432/15.07.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C. ……….. Tulcea, este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor Legii nr.359/2004, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca a preluat documentele societatii si actele contabile si din verificarile efectuate a reiesit ca societatea nu dispune de lichiditati si nici de bunuri care sa poata fi valorificate pentru stingerea datoriilor catre bugetul de stat.

Urmare a notificarilor efectuate de catre lichidator, D.G.F.P. Tulcea a comunicat ca debitoarea are debite restante in valoare de 9484 lei, Primaria municipiului Tulcea a comunicat ca debitul cu care figureaza societatea debitoare este de 2797 lei, iar I.T.M. Tulcea a comunicat un debit de 3 lei.

Creantele debitoarei sunt lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: Incheierea nr.2432 din 15.07.2008 si cereri de creante formulate de D.G.F.P. Tulcea, Primaria Tulcea si I.T.M. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……… Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 2432 din 15.07.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 12264 lei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului …………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator pe …………….., care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 09 ianuarie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 09 ianuarie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 16 ianuarie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 23 ianuarie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 ianuarie 2009.

Urmeaza ca lichidatorul sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 de zile de la numire si urmeaza a fixa termen termen pentru analiza activitatii lichidatorului la data de 06 februarie 2009.

Etichete:

Fond Comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.2634/88/2008

ROMÂNIA

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.2682

Sedinta publica din data de 12 decembrie 2008

Judecator sindic:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 23 octombrie 2008 si înregistrata sub nr.2634/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr.270/2008, debitoarea SC …………….. prin lichidator Cabinet Individual de Insolventa ……….., desemnat prin încheierea nr.1671 din 15.05.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevazute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însa fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat ca a notificat si creditorii bugetari, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, Primaria Ceamurlia de Jos si Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, iar prima creditoare a comunicat faptul ca are creante în suma de 1.015 lei fata de debitoarea în cauza, Primaria Ceamurlia de Jos nu are creante fata de debitoare iar ITM Tulcea nu a formulat înca un raspuns.

Având în vedere ca debitorul nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare, conform art.30 alin.(1) si 31 din Legea nr.359/2004, modificata si completata cu O.G. nr.75/2004, societatea a fost dizolvata de drept, fapt constatat prin încheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea nr.1225 din 05.05.2005, si ca administratorul statutar al debitoarei a dispus de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile lui proprii si nu justifica suma de 16.590,60 lei reprezentând conform bilanturilor anexate: active imobilizate, active circulante din care stocuri, disponibilitati banesti si creante.

Astfel, solicita sa se constate ca rezulta creante certe, lichide si exigibile în valoare de 17.605,60 lei si sa se dispuna deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în forma simplificata.

A mai aratat ca îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art.2701 în temeiul careia în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, precum si ale art. 27 alin.(1) din Legea nr.85/2006 conform carora debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi dispus dispozitiilor prezentei legi, în termen maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. nr.1671 din 15.05.2006, polita de asigurare profesionala, atestat UNIPIR/poz.1B1854/2008, declaratia de creanta a Primariei Ceamurlia de Jos,somatii emise de Administratia Finantelor Publice a comunei Baia, notificarea facuta catre debitor, indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2000 si anul 2001.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr.1225 din 05.05.2005 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.359/2004, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei de catre DGFP Tulcea, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. ………

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA …….. si a desfasurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr.1671din 15.05.2006, instanta apreciaza ca este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 900 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 10 februarie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 25 februarie 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 12 martie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 17 martie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 27 martie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Fond Comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.2621/88/2008

ROMÂNIA

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.2680

Sedinta publica din data de 12 decembrie 2008

Judecator sindic:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 23 octombrie 2008 si înregistrata sub nr.2621/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr.268/2008, debitoarea SC BUTNARU & COMP SNC prin lichidator Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion, desemnat prin încheierea nr.1045 din 03.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevazute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însa fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat ca a notificat si creditorii bugetari, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, Primaria Tulcea si Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, iar prima creditoare a comunicat faptul ca are creante în suma de 161 lei fata de debitoarea în cauza, Primaria Tulcea o creanta în suma de 2.884 lei si cea de-a treia si ultima dintre aceste institutii bugetare nu a formulat înca un raspuns.

Având în vedere ca debitorul nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare, conform art.30 alin.(1) si 31 din Legea nr.359/2004, modificata si completata cu O.G. nr.75/2004, societatea a fost dizolvata de drept, fapt constatat prin încheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea nr.737 din 14.03.2005, si ca administratorul statutar al debitoarei a dispus de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile lui proprii si nu justifica suma de 771 lei reprezentând conform bilanturilor anexate: active circulante la 31.12.2005 771 lei din care stocuri de 83 lei, disponibilitati banesti de 688 lei iar la data de 31.12.2004 un total de 835 lei.

Astfel, solicita sa se constate ca rezulta creante certe, lichide si exigibile în valoare de 48965 lei si sa se dispuna deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în forma simplificata.

A mai aratat ca îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art.2701 în temeiul careia în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, precum si ale art. 27 alin.(1) din Legea nr.85/2006 conform carora debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi dispus dispozitiilor prezentei legi, în termen maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. nr.1045 din 03.04.2006, polita de asigurare profesionala, atestat UNIPIR/poz.1B1854/2008, declaratia de creanta a Primariei Tulcea, notificarea facuta catre debitor si creditorii bugetari, indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2004 si anul 2005.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr.737 din 14.03.2005 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.359/2004, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei de catre Primaria Municipiului Tulcea, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC BUTNARU & COMP SNC TULCEA.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ILIE ION si a desfasurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr.1045 din 03.04.2006, instanta apreciaza ca este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 900 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 12 februarie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 10 februarie 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 25 februarie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 2 martie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 10 martie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Fond Comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 971/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA nr.1917

Sedinta publica din 25 octombrie 2007

Completul compus din:

PRESEDINTE :

T R I B U N A L U L,

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la nr.971/88/2007, reclamanta SC ………. SA cu sediul in Tulcea, a solicitat suspendarea executarii deciziei nr.120307/12.03.2007, inregistrata la nr.69587/15.03.2007 emisa de M.F.P. – Agentia Nationala de Administrare – Directia generala de administrare a marilor contribuabili si anularea acestei decizii ca fiind nelegala si netemeinica.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca in perioada 09.06.2006-15.09.2006 a fost supusa unei inspectii fiscale, perioada verificata fiind 01.01.2004- 30.06.2006. Urmare a acestei inspectii a fost intocmit un raport care i-a fost comunicat reclamantei tocmai la data de 09.02.2007. In baza acestui raport a fost emisa decizia de impunere nr.18/6.02.2007, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantului obligatia de plata a unor sume catre bugetul de stat, sume care au fost platite la data de 1.03.2007 cu ordinele de plata nr.1040-1043/1.03.2007, cu 4 zile mai devreme fata de termenul scadent stabilit in decizia de impunere nr.18/2004 pct.4, respectiv 5.03.2007.

Ulterior efectuarii acestor plati, reclamantei i-a fost comunicata decizia nr.120307 la data de 15.03.2007 prin care s-a stabilit in sarcina acesteia obligatia de plata a sumei de 34646 lei RON, reprezentand obligatii fiscale accesorii, respectiv majorari de intarziere aplicate asupra sumelor (principale) pe care reclamanta le-a platit cu O.P. nr.1040-1043/1.03.2007 si stabilite prin decizia nr.18/2007.

Organul emitent al acestei decizii invoca in drept dispozitiile art.86 lit.c si art.116 din O.G. nr.92/2003. Reclamanta considera insa ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art.109, 107 si 45 C.pr.fiscala, potrivit cu care in cazul in care diferentele de plata datorate de contribuabil la bugetul statutui sunt stabilite in urma unei inspectii fiscale, acestea se calculeaza incepand cu data comunicarii lor de catre organul competent.

Cum in speta reclamantei raportul de inspectie si decizia nr.18/2007 i-au fost comunicate la 9.02.2007, considera aceasta ca de la data finalizarii perioadei de inspectie fiscala 15.09.2006 si pana la data platii efective 1.03.2007, nu datoreaza nici un fel de obligatii accesorii, intrucat a fost respectat termenul scadent stabilit prin decizia de impunere nr.18/2007. Considera aceasta ca nu este culpa sa fapta de a i se fi comunicat foarte tarziu cele doua acte.

La termenul din 14.06.2007, reclamanta prin avocat a aratat ca renunta la capatul de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ atacat.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia de inadmisibilitate a actiunii motivat de faptul ca reclamanta a investit instanta inainte de parcurgerea in intregime a procedurii prealabile, de epuizare a acesteia prin emiterea unei decizii asupra contestatiei pe care a formulat-o cu o cerere care are acelasi obiect ca si reclamatia administrativa.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Examinand cauza sub aspectul exceptiei de inadmisibilitate a actiunii invocata de parata, instanta retine urmatoarele.

Reclamanta prin actiunea cu care a investit instanta a solicitat anularea in totalitate a deciziei nr.69555/15.03.2007 emisa de Agentia Nationala de Administrare a marilor contribuabilor, decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantei obligatia de plata a sumei totale de 34646 lei RON.

In conformitate cu art.108 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in forma acestuia astfel cum era in vigoare si publicat la momentul emiterii deciziei, aceasta reprezinta titlul de creanta.

In cauza, accesul la calea controlului de legalitate exercitat de instanta este conditionat de parcurgerea fazei administrative prealabile prevazute de Titlul IX din Codul de procedura fiscala, intitulat „Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”.

Potrivit art.175 alin.(1) din O.G.92/2003 republicat in 2005, impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie potrivit legii.

Potrivit art.177 alin.(1) C.pr.fiscala republicat in 2005, contestatia se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

Potrivit art.179 alin.(1) lit.b din Codul de procedura fiscala republicat in 2005 aplicabil la data emiterii deciziei contestate, contestatiile formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 500 lei (RON) se solutioneaza de catre organele competente constituite in cadrul respectivelor Directii generale de administrare a marilor contribuabili.

Potrivit art.188 alin.(1) C.pr.fiscala republicat in 2005, decizia privind solutionarea contestatiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ.

Potrivit art.681 alin.(1) C.pr.fiscala cererile depuse de catre contribuabili potrivit acestui cont se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare.

Impotriva deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr-120307/12.03.2007 a carei anulare se solicita, reclamanta a depus la Directia generala de Administrare a marilor contribuabili contestatia nr.2841/22.03.2007 inregistrata la D.G.A.M.C. sub nr.150157 din 23.03.2007 contestatie care la data promovarii actiunii de fata nu era solutionata prin emiterea unei decizii.

Se constata astfel ca reclamanta s-a adresat instantei de judecata, inainte de parcurgerea in intregime a procedurii prealabile de epuizarea acesteia prin emiterea unei decizii asupra contestatiei, investind instanta cu o cerere avand acelasi obiect ca si reclamatia administrativa.

Cum singurul act care putea fi contestat era decizia emisa in solutionarea contestatiei si cum aceasta decizie nu era emisa la data promovarii actiunii, reclamanta nu putea investi instanta de contencios administrativ cu actiunea de fata.

Se mai retine ca art.21 alin.(4) din Constitutia României revizuita care prevede ca jurisdictiile administrative sunt facultative si gratuite, nu se aplica in cauza, prevederile Codului de procedura fiscala reglementand o cale administrativa de atac impotriva actelor administrative, fiscale, iar nu o procedura jurisdictionala.

Fata de aceste considerente urmeaza a respinge actiunea ca fiind inadmisibila.

Etichete:

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.171/2007 JS V.A.

1740/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.1512/com

Sedinta publica din 14 septembrie 2007

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 24 iulie 2007 si înregistrata sub nr.1740/88/2007 si la judecatorul sindic sub nr.171/2007, debitoarea SC ……….. prin lichidatorul ………. Tulcea, desemnat prin încheierea nr.1493/2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate care nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvata de drept si ca situatia datoriilor nu a putut fi determinata deoarece evidenta financiar-contabila a societatii, nu a fost predata de fostul administrator.

De asemenea, se arata ca au fost notificati atât debitoarea cât si creditorii bugetari DGFP Tulcea si Primaria Municipiului Tulcea, creditori care au depus cereri de creanta.

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 6115 lei ron.

Creantele debitoarei, înregistrate pâna la aceasta data sunt lichide si

exigibile, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicita deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: declaratiile de creante ale creditorilor Primaria Tulcea si D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……….., a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 1493/2007 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 6115 lei ron, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului ………….. Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator …………Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 700 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 12 NOIEMBRIE 2007.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 09 NOIEMBRIE 2007, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 23 NOIEMBRIE 2007, termenul de depunere a contestatiilor la data de 27 NOIEMBRIE 2007, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 07 DECEMBRIE 2007.

Etichete:

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.223/2007 JS-LDP

Nr. 2482/88/2007 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA NR.2049/c

SEDINTA PUBLICA DIN 09 NOIEMBRIE 2007

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 09 octombrie 2007 si înregistrata sub nr.2482/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr.223/2007, reclamanta D.G.F.P. Tulcea a chemat în judecata pe pârâta debitoare SC ………… Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul Lg. 85/2006.

S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si exigibila în suma totala de 13.569 lei, reprezentând obligatii bugetare, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

În sustinerea cererii au fost depuse, în copie, la dosar titlurile executorii si somatiile emise de D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC …………. datoreaza creditoarei D.G.F.P. Tulcea suma de 13.569 lei si pentru ca, desi au trecut mai mult de 30 zile de la scadenta, societatea nu a achitat debitul, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr.1593/08.06.2006 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.3 din Lg.359/2004, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC ……….. Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauza va fi desemnat, în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ……….., care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 1000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Potrivit art.42 alin.1 din Lg.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 Lg.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Lg.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În conformitate cu art.35 Lg.85/2006 debitorul va fi obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prev.de art.59 alin.1, la data de 14 decembrie 2007.

Fata de dispozitiile art.108 si 109 din lege raportat la art.61, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 07 decembrie 2007, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 14 decembrie 2007, termenul de depunere a contestatiilor la 18 decembrie 2007, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 28 decembrie 2007, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 Lg.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 341/88/2008

20/2008 – JS ND

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.804

Sedinta publica din data de 4 aprilie 2008

Completul compus din:

Judecator Sindic :

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata :

Prin cererea adresata acestei instante la data de 18 februarie 2008 si înregistrata sub nr.341/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.30/2008, debitoarea S.C.”……….”SNC Tulcea prin lichidatorul judiciar ………..Tulcea, desemnat prin încheierea nr.850/28.03.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

In motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C.”……….”SNC Tulcea este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor legii 359/2004, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari si au fost depuse declaratii de creanta de DGFP Tulcea, ITM Tulcea .

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 3.140,20 lei .

Se mai arata ca, debitoarea prin administratorul statutar a dispus de bunurile societatii si nu justifica suma de 127,20 lei constând în stocuri, disponibilitati banesti, creante.

Creantele debitoarei înregistrate pâna la aceasta data sunt lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în temeiul Legii 85/2006.

In dovedirea cererii au fost depuse în copie la dosar urmatoarele acte : încheierea de numire lichidator, declaratie de creanta DGFP Tulcea, ITM Tulcea, notificare debitor, creditori bugetari, bilanturi contabile listate de pe pagina de internet a Ministerului de Finante.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C.”………”SNC Tulcea a fost dizolvata de drept prin încheierea nr.1225/5 mai 2005 a judecatorului delegat de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art.270/1 din L.31/1991 în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art.3 alin.1 pct.1 din L.85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 3.140,20 lei conform declaratiei de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic urmeaza a admite cererea lichidatorului ………. SPRL Tulcea, urmeaza a dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C.”……….”SNC Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului, urmând a fi desemnat în calitate de lichidator ……… S.P.R.L. Tulcea care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din L.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 6 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei si din recuperarea de creante.

In temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic, obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev. de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev. de art.59 alin.1 din lege la data de 2 iunie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din din L.85/2006 se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment a tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de mentiuni, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene : termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 19 mai 2008, termenul de verificare a creantelor, întocmire,afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 16 iunie 2008, termenul de definitivare a tabelului consolidat a creantelor la 14 iulie 2008.

Urmeaza a stabili termen limita de depunere la tribunal a contestatiilor la 4 iulie 2008.

Lichidatorul urmeaza a publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Etichete:

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 433/88/2008

49/2008 – JS ND

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.942

Sedinta publica din data de 18 aprilie 2008

Completul compus din:

Judecator Sindic

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata :

Prin cererea adresata acestei instante la data de 29 februarie 2008 si înregistrata sub nr.4331/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.49/2008, debitoarea S.C.”……..”SNC Tulcea prin lichidatorul judiciar ……… S.P.R.L.Tulcea, desemnat prin încheierea nr.340/7.02.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

In motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C.”……….”SNC Tulcea este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor legii 359/2004, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari si au fost depuse declaratii de creanta de DGFP Tulcea, ITM Tulcea si Primaria Tulcea .

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 938 lei .

Se mai arata ca, debitoarea prin administratorul statutar a dispus de bunurile societatii si nu justifica suma de 438 lei constând în disponibilitati banesti, creante.

Creantele debitoarei înregistrate pâna la aceasta data sunt lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în temeiul Legii 85/2006.

In dovedirea cererii au fost depuse în copie la dosar urmatoarele acte : încheierea de numire lichidator, declaratie de creanta DGFP Tulcea, notificare debitor, creditori bugetari, bilanturi contabile listate de pe pagina de internet a Ministerului de Finante.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C.”…………”SNC Tulcea a fost dizolvata de drept prin încheierea nr.340/7.02.2006 a judecatorului delegat de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art.270/1 din L.31/1991 în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art.3 alin.1 pct.1 din L.85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 938 lei conform declaratiei de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic urmeaza a admite cererea lichidatorului ……….. SPRL Tulcea, urmeaza a dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C.”………. „SNC Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului, urmând a fi desemnat în calitate de lichidator …………S.P.R.L. Tulcea care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din L.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei si din recuperarea de creante.

In temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic, obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev. de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev. de art.59 alin.1 din lege la data de 13 iunie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din din L.85/2006 se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment a tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de mentiuni, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene : termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 24 mai 2008, termenul de verificare a creantelor, întocmire,afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 23 iunie 2008, termenul de definitivare a tabelului consolidat a creantelor la 21 iulie 2008.

Urmeaza a stabili termen limita de depunere la tribunal a contestatiilor la 11 iulie 2008.

Lichidatorul urmeaza a publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Etichete:

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 1991/88/2008

171/2008 js LDP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 2051

Sedinta publica de la 12 Septembrie 2008

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL-SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 17 iulie 2008 si înregistrata sub nr. 1991/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr. 171/2008, debitoarea SC ……… S.R.L. TULCEA, prin Cabinet Individual de Insolventa …………., desemnat prin Încheierea nr. 1193 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, lichidatorul a aratat ca debitoarea este o societate care nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvata de drept.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la aparitia starii de insolventa”.

Având în vedere ca societatea nu dispune în activul acesteia de resurse pentru achitarea datoriilor, iar forma sa juridica de societate în nume colectiv obliga asociatii la raspundere nelimitata pentru datoriile societatii, lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006. De asemenea, lichidatorul a solicitat exceptarea de la desemnarea sa în calitate de lichidator al acestei societati.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1193 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificarile nr. 985/21.08.2006, nr. 1097/25.10.2006, nr. 1211/11.12.2006, nr. 1269/30.01.2007, nr. 1310/26.03.2007, declaratia de creanta nr. 110451/31.10.2006 a Primariei Mun. Tulcea.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……….., jud. Tulcea a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 1193 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor exigibile, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa ………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa ………. care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1300 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 03 noiembrie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 05 noiembrie 2008, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 17 noiembrie 2008, termenul de depunere a contestatiilor la data de 21 noiembrie 2008, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 02 decembrie 2008, iar prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 21 noiembrie 2008.

Etichete:

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.18/2008 JS- R.?.

Nr. 344/88/2008 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDE?UL TULCEA

Sec?ia Civil?, Comercial? ?i de Contencios Administrativ

SENTIN?A CIVIL? NR.951/COM

?EDIN?A PUBLIC? DIN 18 APRILIE 2008

Completul compus din:

JUDEC?TOR SINDIC

JUDEC?TORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 18 februarie 2008 ?i înregistrata sub nr. 344/88/2008, iar la judec?torul sindic sub nr.18/2008, debitoarea SC ……… SRL TULCEA prin lichidator …….. SPRL Tulcea, desemnat prin încheierea nr.1011/30-03-2006 a judec?torului delegat la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de intrare în faliment a societ??ii prin procedura simplificat?.

În motivarea cererii s-a ar?tat c? societatea SC ……. SRL Tulcea este o societate dizolvat? de drept în baza dispozi?iilor Legii 359/2004, iar prin încheierea nr. 1011/30-03-2006 pronun?at? de judec?torul delegat la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea, a fost desemnat în calitate de lichidator pe …….., practician al societ??ii profesionale de insolven??. S-a mai ar?tat c? potrivit dispozi?iilor art.270 [1] Lg.31/1990 în cazul în care societatea aflat? în lichidare este în stare de insolven??, lichidatorul este obligat s? cear? deschiderea procedurii insolven?ei.

În sus?inerea cererilor au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1011/30-03-2006, copii de pe notific?rile emise c?tre I.T.M.TULCEA, Administra?ia Finan?elor Publice Tulcea, notifcarea c?tre debitor si copie de pe confirmarea de primire a notifc?rii c?tre acesta, bilan?uri aflate pe portalul Ministerului Fina?elor privind debitoarea, pentru anii 2004 ?i 2005, precum ?i copie de pe adresa nr.12852/24-05-2006 emis? de Pirm?ria municipiului Tulcea-Serviciul impozite ?i taxe.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judec?torul sindic re?ine c? din rela?iile comunicate de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea rezult? c? societatea în discu?ie a fost dizolvat? prin încheierea nr. 1011/30-03-2006 a judec?torului delegat, în baza art.30 alin.3 din Lg.359/2004, iar conform dispozi?iilor art.270 [1] Lg.31/1990 în cazul în care societatea aflat? în lichidare este în stare de insolven??, lichidatorul este obligat s? cear? deschiderea procedurii insolven?ei, condi?ii în care se va aplica în cauz? procedura insolven?ei în forma simplificat?, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedur? prin care debitoarea intr? direct în procedura falimentului.

A?a fiind, urmeaz? a se admite cererea ?i a se dispune deschiderea procedurii de insolven?? în forma simplificat? cu privire la debitoarea SC ……. SRL Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauz? va fi desemnat, în calitate de lichidator SC …….. SPRL TULCEA, care va exercita atribu?iile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 ?i pe cele care îi vor fi stabilite de judec?torul sindic, precum ?i orice alte atribu?ii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 1000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

În tem.art.47 alin.4 din lg.85/2006, urmeaz? a înceta de drept dreptul de administrare al debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Lg.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanc?iunea nulit??ii, s? înstr?ineze, f?r? acordul judec?torului sindic, p?r?ile sociale sau de interes ori ac?iunile de?inute de debitoarea în cauz?.

Conform art.44 din Lg.85/2006 debitoarea are obliga?ia de a pune la dispozi?ia lichidatorului toate informa?iile cerute de acesta, precum ?i toate informa?iile cerute de acesta, precum ?i toate informa?iile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea ?i averea sa, precum ?i lista cuprinzând pl??ile ?i transferurile patrimoniale f?cute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.48 alin.1 din lg.85/2006 va dispune ca toate b?ncile la care debitoarea are disponibil în conturi s? nu dispun? de acestea f?r? un ordin al lichidatorului.

Potrivit art.35 Lg.85/2006 debitorul este obligat s? depun? la dosarul cauzei actele ?i informa?iile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Se va fixa termen pentru depunerea de c?tre lichidator a raportului asupra cauzelor ?i împrejur?rilor care au condus la apari?ia insolven?ei debitorului, prev.de art.59 alin.1, la data de 30 mai 2008.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedur? civil? intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului ?i Oficiului Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea men?iunii, notificare ce va cuprinde ?i urm?toarele termene: termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor precum ?i cerin?ele pentru ca o crean?? înregistrat? s? fie considerat? valabil? la 18 iunie 2008, termenul de verificare a crean?elor, întocmire, afi?are ?i comunicare a tabelului preliminar la 30 iunie 2008, termenul de depunere a contesta?iilor la 19 iulie 2008, termenul de definitivare a tabelului crean?elor la 31 iulie 2008, lichidatorul va publica notificarea ?i într-un ziar de larg? circula?ie ?i în buletinul procedurilor de insolven??, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: