Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.268/2007 JS RS

2959/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.300/com

Sedinta publica din 01 februarie 2008

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 28 noiembrie 2007 si înregistrata sub nr.2959/88/2007 si la judecatorul sindic sub nr.268/2007, debitoarea SC ………. Tulcea prin lichidatorul ………… Tulcea, desemnat prin încheierea nr.894/28.03.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate care nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvata de drept si ca situatia datoriilor nu a putut fi determinata deoarece evidenta financiar-contabila a societatii, nu a fost predata de fostul administrator.

De asemenea, se arata ca au fost notificati atât debitoarea cât si creditorii bugetari DGFP Tulcea, ITM Tulcea, Primaria Municipiului Tulcea, creditori care au depus cereri de creanta.

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 18.648,40 lei ron.

Creantele debitoarei, înregistrate pâna la aceasta data sunt lichide si

exigibile, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicita deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: declaratiile de creante ale creditorilor Primaria Tulcea si D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………… S.R.L. Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr.894/28.03.2006 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 18.648,40 lei ron, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului ………… Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator …………Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 04 aprilie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 31 martie 2008, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 11 aprilie 2008, termenul de depunere a contestatiilor la data de 14 aprilie 2008, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 24 aprilie 2008.

Etichete: