Top

Contestatie decizie imputare

Dosar nr. 154/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 377

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.154/88/2009, reclamanţii, „…”, „…”, „…”, au chemat în judecată Primarul municipiului Tulcea, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea ca netemeinice şi nelegale a dispoziţiilor de imputare emise pentru recuperarea sumelor reprezentând drepturi speciale acordate în anul 2007, conform actului administrativ anexat contestaţiei.

În motivarea acesteia, reclamanţii aui arătat că, prin Acordul/Contractul colectiv de muncă pe anul 2007 încheiat între Consiliul local Tulcea şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică din judeţul Tulcea, înregistrat la DMPSS Tulcea sub nr.63/6875/18.05.2006 şi Actul adiţional nr.2 înregistrat sub nr.3474/5.03.2007, salariaţilor şi funcţionarilor li s-a acordat lunar, drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrană, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie.

Intimatul a nesocotit însă puterea de lege a Acordului/Contractului colectiv de muncă şi fără nici un temei legal a emis decizii de imputare, solicitând restituirea sumelor de bani încasate cu titlu de drepturi speciale.

Ori, susţine reclamanţii, aceste sume de bani au fost încasate în temeiul unui contract legal, perfect valabil până la data expirării lui, având putere de lege, între părţile contractante şi fiind opozabile terţilor, astfel încât mi pot fi obligaţi la restituirea acestor sume, fiind beneficiari de drept.

Valabilitatea Acordului/Contractului colectiv de muncă nu a fost afectată de vreo clauză de desfiinţare, pe durata existenţei lui, prevederile privitoare la drepturile speciale fiind opozabile deplin drept intimatului.

Ulterior, prin Hotărârea consiliului local nr.25/15.02.2007, prevederile contractului au fost aprobate, cheltuielile necesare drepturilor sociale fiind incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea, executarea acestor dispoziţii căpătând un caracter normativ obligatoriu, în special pentru intimat.

Prin emiterea acestei hotărâri, au fost îndeplinite prev. art.22 al.1 lit.a, b din HGR nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective de sume din fondurile destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi prev. art.12 din Legea nr.130/1996, potrivit cărora se pot acorda drepturi speciale prin dispoziţii legale de competenţa consiliului local.

Prin urmare, sumele de bani încasate de reclamanţi sunt legal datorate la plată de către intimată conform legii şi contractului încheiat, nu rezultă de nicăieri vreo obligaţie de restituire a acestor sume de bani în sarcina contestatorilor, astfel încât se impune anularea deciziilor de imputaţie ca netemeinice şi nelegale.

Au fost depuse în copie dispoziţiile de imputare nr.8415, 8416 şi 8346 emise la 15 decembrie 2008 de către Primarul municipiului Tulcea. Acordul/Contractul colectiv de muncă încheiat între Consiliul local Tulcea, prin primar şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică Locală Tulcea, înregistrat la DMSSF Tulcea sub nr.63/6876/18.05.2006, Actul adiţional nr.1 înregistrat sub nr.63/1826/2.02.2007 şi Actul adiţional nr.2 înregistrat sub nr.3474/5.03.2007, hotărârea nr.25/5.02.2007 a Consiliului local Tulcea (fila 48), proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2007, raportul privind proiectul de buget şi expunerea de motive, încheierea de motive, încheierea nr.45/5 decembrie 2008 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Tulcea, referatul privind propunerea de sistarea plăţilor drepturilor speciale, începând cu luna ianuarie 2009 şi pentru recuperarea sumelor acordate în anul 2007, întocmit de Consiliul local Tulcea la 10 decembrie 2008 (fila 77).

Analizând contestaţiile formulate, pe baza înscrisurilor depuse şi a dispoziţiilor legale invocate, instanţa apreciază că acestea sunt întemeiate.

La data de 18 mai 2006 a fost înregistrat la Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Tulcea, Acordul/Contractul colectiv de muncă încheiat între Consiliul local Tulcea prin Primarul municipiului Tulcea, în calitate de angajator şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului Tulcea, în calitate de reprezentant al salariaţilor, scopul încheierii acestui Acord/Contract a fost acela de a se asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţii instituţiei, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţie socială a salariaţilor, eliminarea conflictelor de muncă, instituindu-se drepturi minimale, ca bază de negocieri interne cu privire la acestea.

Acordul colectiv de muncă s-a încheiat în baza prev. art.12 alin.1 şi art.22 alin.1 din Legea nr.130/1996 rep.în 1999, a Legii nr.53/2003 şi a Contractului colectiv de muncă unic naţional, pe anul 2005 – 2006, Legii nr.188/1999 rep. a funcţionarilor publici.

Prin prev. art.32 alin.1, Consiliul local Tulcea, în calitate de angajator, şi-a asumat obligaţia, în conformitate cu normele de protecţie a muncii în vigoare, să asigure prin bugetul propriu, sumele de bani necesare pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă,m dotări şi echipamente de protecţie a muncii.

De asemenea, conform disp. art.32 al.5 al acordului colectiv de muncă, s-a convenit acordarea unor drepturi speciale, atât funcţionarilor publici cât şi personalului contractual pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii şi asigurarea protecţiei, în vederea refacerii capacităţii de muncă, în cuantum de 180 lei lunar, reprezentând, aşa cum s-a stipulat, acoperirea unei părţi a cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrană, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie.

La data de 5 februarie 2007, prin hotărârea nr.25 a Consiliului Local Tulcea, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea, pe anul 2007, conform proiectului de hotărâre şi raportului întocmit în acest sens (filele 49 – 51), la cap.51.02 din raport, Titlul II Bunuri şi Servicii – Protecţia Muncii, fiind inclusă şi aprobată suma de 422.000 lei pentru plata drepturilor speciale menţionate la art.32 alin.5 din Acordul colectiv de muncă.

Hotărârea Consiliului local Tulcea mai sus menţionată a fost emisă în baza disp. Legii nr.273/2006 privind finanţele publice şi ale Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, fiind adoptată cu votul majoritar, consilierilor locali în funcţie, prezenţi la şedinţă.

Ea a devenit obligaţie şi a căpătat caracter normativ, în ceea ce priveşte aspectele asupra cărora consilierii locali au hotărât cu majoritate de voturi, de la data aducerii la cunoştinţa publică.

Prin emiterea hotărârii nr.25/2007 a Consiliului local al municipiului Tulcea, au fost aduse la îndeplinire prev. art.22 al.1 lit.a şi b din HG nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, în sensul că au fost acordate funcţionarilor publici drepturile speciale, din fondurile destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă pentru sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor.

Pentru considerentele arătate, instanţa apreciază că dispoziţiile de imputare emise de către Primarul municipiului Tulcea, în sarcina contestatorilor, sunt netemeinice şi nelegale, urmând a se dispune anularea acestora.

Etichete: