Top

Litigii munca – contestatei decizii de imputatie

Dosar nr. 395/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 349

Şedinţa publică Din data de 04 Martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.3/88/2009, reclamanţii: “..”, reprezentaţi prin Sindicatul Salariaţilor din “…” din judeţul Tulcea au formulat contestaţie împotriva dispoziţiilor de imputaţie emise în sarcina contestatorilor, de către Primăria Municipiului Tulcea, prin Primar, solicitând anularea acestora ca netemeinice şi nelegale.

În motivare, contestatorii au arătat că în conformitate cu Acordul/Contractul colectiv de muncă pentru anul 2007, încheiat între Consiliul Local Tulcea şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică din judeţul Tulcea şi înregistrat la Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Tulcea sub nr.63/6875/18.05.2006 şi cu prev. Actului adiţional nr.2, de asemenea înregistrat sub nr.3474/5.03.2007, salariaţilor şi funcţionarilor publici li s-a acordat lunar, drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă, cât şi drepturi speciale ce reprezintă acoperirea unei părţi din cheltuielile cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrană, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie.

Au precizat contestatorii că, nesocotind puterea de lege a Acordului/Contractului colectiv de muncă încheiat şi în baza căruia s-a făcut plata drepturilor speciale, intimatul, fără nici un temei legal, socotind că au încasat o sumă nedatorată, pentru care sunt obligaţi să o restituie, a emis în sarcina lor deciziile de imputaţie, a pretins restituirea sumelor de bani încasate cu titlul de drepturi speciale.

Au arătat contestatorii că nu se poate trece peste evidenta situaţie juridică, conform cu care, sumele de bani ce se pretinde a fi restituite au fost încasate în temeiul unui contract legal perfect încheiat şi valabil până la data expirării lui, un contract cu putere de lege între părţi dar şi opozabil terţilor.

Au susţinut contestatorii că pretenţiile intimatului nu îşi au temei legal deoarece au încasat de la angajator o sumă datorată conform contractului valabil încheiat şi de aceea nu sunt obligaţi să o restituie.

S-a învederat că un contract legal încheiat şi valabil sub aspectul existenţei sale face ca şi efectele sale să fie legale sub toate aspectele, inclusiv acela al achitării drepturilor speciale, motiv pentru care s-a arătat că sunt beneficiarii de drept a sumelor încasate, că au primit sumele respective ca sume datorate.

În apărare, intimata a depus la dosar copii xerox după referat nr.44240/10.12.2008, tabel nominal privind acordarea drepturilor speciale conform actului adiţional nr.1 la Acordul contractului colectiv nr.63/687/6/2007, încheierea nr.45/2007 din 5 decembrie 2008 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Tulcea – Direcţia de Control Financiar Ulterior, Acord colectiv/contract colectiv de muncă al intimatei, act adiţional nr.1 la Acordul colectiv/contractul colectiv de muncă nr.63/6876 din 18.05.2006, adresa nr.63/1826/2.02.2006, adresa nr.1o7/26.02.2007, act adiţional nr.2 la Acordul colectiv/contractul colectiv de muncă nr.63/6876 din 18.05.2006, adresa nr.11234/12.03.2007, proces verbal încheiat la data de 5 februarie 2007 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, hotărârea nr.25 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2007, raport privind proiectul bugetului local pe anul 2007 nr.P.790/31.01.2007, expunere de motive privind proiectul bugetului local pe anul 2007 nr.P.791/31.01.2007.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.02.2009 instanţa a pus în discuţie disjungerea cererii formulate de reclamanţii care au calitatea de personal contractual de aceea a reclamanţilor care au calitatea de funcţionar public, dispunând disjungerea cererii formulate de reclamanţii ce au calitatea de personal contractual de cererea celorlalţi reclamanţi care au calitatea de funcţionari publici.

Astfel, s-a format un dosar separat, respectiv dosarul nr.395/88/2009 al Tribunalului Tulcea, reţinându-se că având calitate de reclamanţi cu statut de personal contractual, următorii: “…”

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că aşa după cum rezultă din adeverinţa emisă de Primăria Municipiului Tulcea, aflată la fila 27 din dosar, contestatorii “…” au calitatea de personal contractual, în cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.

Prin emiterea deciziilor nr. 8408, 8410, 8411, 8441, 8442, 8444, 8348, 8449, 8445, 8409 şi 8353 din 15.12.2008, emise de intimată, contestatorilor mai sus menţionaţi le-au fost imputate diverse sume de bani, reprezentând drepturi speciale acordate conform Acordului/contractului colectiv de muncă încheiat între Consiliul Local Tulcea şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Locală Tulcea pentru anul 2007.

La art.2 al deciziilor mai sus menţionate s-a precizat că, contestaţiile îndreptate împotriva acestora pot fi făcute la instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Instanţa reţine însă că, potrivit art.270 alin.1 din Codul muncii: “Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul Normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.”

Este înlăturată astfel răspunderea materială reglementată anterior de vechiul Cod al muncii prin art.102 – 110.

Numai în cadrul răspunderii patrimoniale salariatul care a produs o pagubă angajatorului va fi obligat cu bunurile aparţinând patrimoniului său, în primul rând cu salariul său, să acopere acel prejudiciu, reîntregind astfel patrimoniul afectat al angajatorului, în situaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor specifice acestui tip de răspundere.

Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a admite contestaţia formulată de contestatori, ca fondată, anulând dispoziţiile de imputare din 15.12.2008, emise de primarul municipiului Tulcea, înregistrate sub nr.8408, 8410, 8411, 8441, 8442, 8444, 8348, 8449, 8445, 8409 şi 8353, ca nelegale.

Tags: