Top

Contestatie decizie imputare

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 116/88/2009
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINTA CIVILA Nr. 346
Şedinţa publică Din data de 04 Martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.116/88/2009, reclamanţii „…”, reprezentat prin Sindicatul „”…”” a formulat contestaţie împotriva Dispoziţiei nr.1747/9.12.2008 emisă de Primarul Comunei „…”, judeţul Tulcea.

În motivare s-a arătat că , contestatorul este muncitor calificat în cadrul aparatului propriu al Primăriei „…”, aşa după cum rezultă din adresa nr.9/5.01.2009.

S-a menţionat că la data de 20.11.2006 Primarul Comunei „…”, în calitate de angajator al salariaţilor din aparatul propriu al primăriei şi sindicat a încheiat Acordul colectiv/contractul colectiv de muncă la nivel de instituţie pentru o perioadă de 1 an, cu începere de la 1 decembrie 2006.

A precizat contestatorul că, prin art.16 al.3 al respectivului Acord/contract s-a prevăzut acordarea lunară a sumei de 200 lei, cu titlu de drepturi speciale pentru acoperirea parţială a cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrană, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie, în scopul menţinerii sănătăţii şi securităţii muncii, asigurării protecţiei personalului şi refacerea capacităţii de muncă.

S-a mai arătat că potrivit art.16 al.4 s-a prevăzut acordarea trimestrială a unor sume pentru achiziţionarea unei ţinute decente, în scopul asigurării unei imagini corespunzătoare în raport, cu publicul şi instituţiile cu care primăria colaborează.

Contestatorul a precizat că Acordul/contract mai sus menţionat a fost înregistrat la DMPS Tulcea sub nr.149/27.11.2006 fără obiecţiuni şi aprobat prin HCL nr.74/11.12.2006.

S-a mai arătat că în luna decembrie 2008 primarul a emis dispoziţii de imputare a sumelor precizate în articolele mai sus menţionate, către toţi salariaţii primăriei, invocând referatul compartimentului de contabilitate nr.7668/9.12.2008, prin care s-a propus reţinerea acestor sume apreciate ca necuvenite pentru anul 2007, opinie întemeiată pe un punct de vedere exprimat verbal de auditori, respectiv acela că aceste drepturi sunt considerate a fi nelegale.

A menţionat contestatorul că, sumele de bani plătite de intimată cu titlu de drepturi speciale au fost acordate, în temeiul legii, nefiind întrunite condiţiile angajării răspunderii personale, pentru că nu există faptă ilicită, prejudiciu şi raport de cauzalitate între o faptă ilicită şi un eventual prejudiciu.

În apărare, contestatorul a depus la dosar adeverinţa nr.9 din 5.01.2009, decizia nr.1747/1.12.2008, cererea nr.7877/17.12.2008, adresa nr.7877/22.12.2008, Acord colectiv/contract colectiv de muncă nr.4778/20.11.2006, hotărârea nr.74/11.12.2006 a Consiliului Local „…”, hotărârea nr.6/7.02.2007 a Consiliului Local „…”, anexa la proiectul de buget pe anul 2007, sentinţa civilă nr.391/18.07.2007 pronunţată de Judecătoria Babadag în dosar nr.693/179/2007.

La data de 6.02.2009 contestatorul prin Sindicatul „”…”” a depus cerere completatoare prin care a solicitat şi suspendarea executării dispoziţiei de imputaţie contestate până la soluţionarea irevocabilă a cererii de anulare a acestui act.

De asemenea, la aceeaşi dată Sindicatul „”…”” a solicitat introducerea în cauză, în calitate de contestatori a următorilor membri de sindicat, salariaţi din categoria personalului contractual:

1. „…” – şofer PSI.

2. „…”- şef serviciu GOSCOM.

3. „” – muncitor necalificat.

4. „” – muncitor necalificat.

În dovedire, la dosarul cauzei au fost depuse: copiile xerox ale dispoziţiilor nr.1724, 1739, 1744, 1746/9.12.2008 şi solicitările contestatorilor de a fi reprezentaţi în cauză de către Sindicatul „”…””.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că aşa după cum rezultă din adeverinţele emise de Primăria Comunei „…”, contestatorii au calitatea de personal contractual, în cadrul Primăriei Comunei „…”.

Prin emiterea dispoziţiilor nr.1747, 1724, 1739, 1744, 1746 din 9.12.2008, emise de intimată, contestatorilor mai sus menţionaţi le-au fost imputate diverse sume de bani, reprezentând drepturi speciale acordate conform Acordului/contractului colectiv de muncă încheiat între Primăria Comunei „…” şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Locală Tulcea, pentru anul 2006-2007.

Instanţa reţine însă că, potrivit art.270 alin.1 din Codul muncii: „Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.”

Este înlăturată astfel răspunderea materială reglementată anterior de vechiul Cod al muncii prin art.102 – 110.

Numai în cadrul răspunderii patrimoniale, salariatul care a produs o pagubă angajatorului va fi obligat cu bunurile aparţinând patrimoniului său, în primul rând cu salariul său, să, acopere acel prejudiciu, reîntregind astfel patrimoniul afectat al angajatorului, în situaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor specifice acestui tip de răspundere.

Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a admite contestaţiile, anulând dispoziţiile de imputare nr.1747, 1724, 1739, 1744, 1746 din data de 9.12.2008, emise de pârâtul – Primarul Comunei „…”, judeţul Tulcea, ca nelegale.

Etichete: