Top

Fond civil legea 10/2001

Dosar nr. 282/88/2005 (Număr în format vechi 3866/2005)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 345

Şedinţa publică de la 03 Martie 2009

Prin acţiunea înregistrată sub nr.3106/1.08.2002 la Tribunalul Tulcea, reclamanta „…” „…” prin mandatar „…”, a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Măcin şi S.C. „…” SA Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtelor la restituirea în natură a bunurilor trecute abuziv în proprietatea statului în baza Legii nr.119/1948 şi prin echivalent a celor ce au fost distruse după anul 1948, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că prin procesul verbal nr.1201/16.06.1948, Primăria Măcin a preluat o casă de locuit, compusă din 6 camere, construită din chirpici, acoperită cu ţiglă şi anexe, precum şi suprafaţa de 2500 mp.

Preluarea construcţiilor şi a terenului de 2500 m.p. s-a făcut de reprezentanţii de atunci ai Primăriei.

S-a arătat că Primăria Măcin a fost notificată, dar aceasta în loc să emită o dispoziţie, a răspuns că nu are calitate de persoană juridică deţinătoare.

În raport de pârâta S.C.”…” SA Tulcea, reclamanta a arătat că prin procesul verbal nr.1187/13.06.1948, în temeiul Legii nr.119/1948 mătuşii sale „…”, i-au fost naţionalizate o moară şi o uleiniţă care erau amplasate pe o suprafaţă de 360 mp. teren.

Şi această pârâtă a fost notificată, iar aceasta a răspuns că nu deţine în patrimoniu imobilul revendicat.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr.10/2001.

Prin acţiunea înregistrată sub nr.3230/12.08.2002, reclamanta „…” „…”, prin mandatar „…”, a chemat în judecată pe pârâtele S.C.”…” SA Tulcea şi fostul FPS Bucureşti (actual AVAS Bucureşti) pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr.795/25.11.1998 încheiat între fostul FPS Bucureşti şi S.C.”…” SA Tulcea.

Prin încheierea din data de 12.09.2002, instanţa văzând îndeplinite condiţiile art.164 C.pr.civ., a dispus conexarea acestui dosar la dosarul nr.3106/2002.

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosarul cauzei în copie: acte de stare civilă, actul de identitate al reclamantei, procesul verbal de naţionalizare nr.1187/13.06.1948, procesul verbal nr.1202/16.06.1948, copie extras din decizia consiliului de Miniştri nr.1307/1998 şi a solicitat efectuarea unei expertize tehnice imobiliare pentru identificarea imobilelor.

Pârâta S.C. „…” S.A.Tulcea a formulat întâmpinare invocând excepţia tardivităţii formulării acţiunii în raport de dispoziţiile art.24 alin.7 şi 8 din Legea nr.10/2001 (art.26 alin.3 în prezent), termenul de atacare în justiţie fiind de 30 de zile de la data comunicării refuzului său.

S-a mai invocat şi excepţia prematurităţii acţiunii motivat de faptul că Primăria Măcin nu a emis încă dispoziţia de admitere sau de respingere a notificării.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a fost invocată de pârâta S.C. „…” SA Tulcea în raport de prevederile art.27 alin.1 şi 2 din Legea nr.10/2001 (în prezent art.29 din lege).

Susţine pârâta că este o societate comercială privatizată, iar reclamanta are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent, iar notificarea se adresează instituţiei publice implicate în privatizare, A.P.A.P.S. (fostul FPS Bucureşti),(în prezent AVAS) care propune aceste măsuri reparatorii.

Pe fond, se solicită respingerea acţiunii ca nefondată, depunând în susţinerea întâmpinării în copie: adresa de răspuns a S.C.”…” SA la notificarea reclamantei nr.1349/21.03.2002 cu confirmare răspuns, borderou corespondenţă decizia nr.653/27.09.1979 privind transmiterea Morii Măcin în administrarea I.M.P.Tulcea, HC nr.1353/27.12.1990 şi Anexă,certificat de atestare a dreptului de proprietate, extras de carte funciară, contractul de vânzare-cumpărare nr.795/25.11.1998 şi actele ce au stat la baza emiterii lui, înscrierea de menţiuni la ORC.

Pârâta Primăria Măcin a formulat întâmpinare arătând că notificarea depusă de reclamantă este în curs de soluţionare, că nu a fost emisă o dispoziţie şi că nu deţine imobilul solicitat a fi restituit.

Prin sentinţa civilă nr.379/23.02.2005 Tribunalul Tulcea a admis în parte acţiunea şi a obligat Primăria Măcin să emită pe numele reclamantei ofertă de plată pentru imobilul în prezent demolat, situat în Măcin, str.1 Decembrie 1918, la valoarea de 821.606.000 lei (vechi) conform raportului de expertiză tehnică efectuat de expert Pescăruş Gheorghe.

A obligat pârâta S.C.”…” SA Tulcea să emită decizie sau dispoziţie motivată potrivit art.23 al.1 din Legea nr.10/2001 cu privire la imobilul Moară şi uleiniţă şi teren în suprafaţă de 360 mp. şi teren în suprafaţă de 2500 mp., situat în Măcin str.1 Decembrie nr.138, pe numele reclamantei.

A respins capătul de cerere cu privire la constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr.795/25.11.1998, ca nefondat.

A obligat pârâtele la plata sumei de 7.800.000 lei (vechi) cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantă.

Împotriva acestei sentinţe civile au formulat apel reclamanta „…” „…” şi pârâta S.C. „…” SA Tulcea, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Prin decizia civilă nr.886/C/7.11.2005, Curtea de Apel Constanţa – Secţia civilă, a admis apelurile, a desfiinţat sentinţa apelată şi a trimis cauza în rejudecare la Tribunalul Tulcea.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de control judiciar a reţinut că instanţa de fond s-a preocupat numai de soluţionarea celui de-al doilea capăt de cerere, lăsând nesoluţionat capătul unu de cerere care viza restituirea în natură a morii, mai mult, deşi nu a fost investită cu un capăt de cerere având obiect „obligaţia de a face”, a obligat pârâta S.C. „…” SA să emită dispoziţia motivată conform art.23 alin.1 din Legea nr.10/2001, pe numele reclamantei.

Totodată s-a mai reţinut hotărârea instanţei de fond ca fiind nelegală şi prin omisiunea soluţionării capătului unu de cerere prin prisma împrejurării că reclamanta îşi arată explicit nemulţumirea faţă de răspunsul negativ primit de la S.C. „…” SA, răspuns despre care învederează că are caracterul unei dispoziţii în sensul Legii nr.10/2001.

De asemenea, la reluarea judecăţii pe fond, instanţa va aprecia asupra criticii din motivele de apel formulate de S.C. „…” SA referitoare la depăşirea termenului de depunere a plângerii împotriva răspunsului negativ şi cu privire la calitatea procesuală pasivă a AVAS Bucureşti.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.282/88/18.11.2005.

Prin încheierea din data de 21 martie 2006 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a suspendat judecata cauzei în temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.10/2001 pentru soluţionarea acţiunii formulată de reclamantă având obiect constatare nulitate absolută a titlului nr.23/30.06.1993 seria M.O./0471 parţial pentru suprafaţa de 2860 mp.

Prin încheierea din data de 6.12.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art.243 alin.1 C.proc.civ. pentru a se prezenta lista cu moştenitorii legali întrucât a decedat reclamanta „…” „…”.

Urmare cererii formulate la data de 1 aprilie 2008, cauza s-a repus pe rol prin încheierea din data de 15 mai 2008, când s-a dispus citarea în cauză a moştenitorilor reclamantei decedate, respectiv „…” şi „…”.

La termenul de judecată din data de 12 februarie 2009, pârâta S.C.”…” SA a invocat şi excepţia autorităţii de lucru judecat în raport de hotărârea dată în acţiunea având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu AVAS Bucureşti.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi excepţiile invocate se reţin următoarele:

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a S.C.”…” SA Tulcea în raport de dispoziţiileart.29 alin.1 şi 2 din Legea nr.10/2001 se reţine că este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Aplicabilitatea art.27 din Legea nr.-10/2001 (în prezent art.29) este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a două condiţii: preluarea proprietăţii cu titlu valabil şi faptul existenţei în patrimoniul unei societăţi privatizate cu respectarea condiţiilor legale.

În situaţia în care se constată că doar una dintre aceste condiţii a fost îndeplinită, procedura aplicării măsurilor reparatorii este guvernată de dispoziţiile art.20 din lege, respectiv art.21 după modificările aduse de Legea nr.247/2005, dispoziţiile art.27 (în prezent art.29) fiind de strictă aplicabilitate.

În prezent imobilul teren în suprafaţă de 2500 mp. (aferent clădirilor conform procesului verbal de naţionalizare nr.1201/16.06.1948 şi terenul în suprafaţă de 360 mp. (aferent clădirilor moară şi uleiniţă conform procesului vernal de naţionalizare nr.1187/13.06.1948) situat în oraşul Măcin str. 1 Decembrie nr.138, nu mai este afectat scopului pe care l-a avut la data naţionalizării, respectiv nu se mai regăseşte în „patrimoniul comunelor pe al căror teritoriu se găsesc” conform deciziei Consiliului de M iniştri nr.1307/1948 republicat în M.O. nr.229/2.10.1948 (fila 23 din dosar nr.3230/2002) în prezent nu se mai regăseşte în administrarea oraşului Măcin, ci drept bun comercial ce se regăseşte în patrimoniul unei societăţi comerciale.

În sensul art.1 al Protocolului 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi raportat la principiile legilor speciale în materia restituirii proprietăţilor confiscate abuziv, în prezenta speţă se poate dispune restituirea în natură a imobilului revendicat de la S.C. „…” S.A.Tulcea, în condiţiile în care acesta a fost preluat abuziv de către autorităţile vremii şi nu este afectat nici unui scop de utilitate publică.

În aceeaşi situaţie se află şi imobilul Moară cu gheretă de făină şi bazin de beton, în prezent demolate, situate în or.Măcin str.1 Decembrie nr.138, jud.Tulcea.

Pentru aceste considerente, urmează a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei S.C.”…” S.A., ca nefondată.

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a AVAS Bucureşti, se reţine că şi această excepţie este neîntemeiată în raport de împrejurarea că, unul din capetele acţiunii introductive este constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 795/1998 încheiat între F.P.S. (în prezent AVAS Bucureşti) şi S.C.”…” S.A., şi prin urmare hotărârea ce se va pronunţa trebuie să-i fie opozabilă.

O altă excepţie invocată de către pârâta „…” SA Tulcea, a fost prematuritatea acţiunii faţă de Primăria oraşului Măcin, motivat de faptul că aceasta nu a emis o dispoziţie aşa cum prevede Legea nr.10/2001.

Nefondată este şi această excepţie, în contextul în care entitatea investită cu soluţionarea notificării a depăşit cu mult termenul prevăzut de lege pentru emiterea unei decizii sau dispoziţii motivate.

Instanţa supremă a statuat că, deşi legiuitorul nu a reglementat în mod expres situaţia în care se refuză a se răspunde solicitării adresată pe calea notificări, totuşi, cei îndreptăţiţi se pot adresa instanţei judecătoreşti competente, în vederea apărării intereselor lor legitime, pe care, din culpa unităţii deţinătoare, nu le-au putut valorifica pe calea procedurii administrative prealabile, instituite de lege.

Excepţia tardivităţii formulării acţiunii invocată de aceeaşi pârâtă, în raport de „răspunsul negativ” pe care aceasta l-a dat reclamantei prin adresa nr.1349/21.03.2002 este de asemenea neîntemeiată întrucât la notificarea depusă de către reclamantă, pârâta „…” SA Tulcea nu a emis o decizie sau dispoziţie motivată aşa cum prevede art.25 al.1 din Legea nr.10/2001, ci doar a răspuns reclamantei cu adresă că nu deţine imobilul în cauză.

Atâta vreme cât nu s-a emis o decizie sau dispoziţie motivată, care să fie comunicată persoanei şi de la data comunicării să se poată calcula termenul de 30 de zile prevăzut de art.26 al.3 din Legea nr.10/2001, cererea reclamantei nu este tardivă.

Asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de aceeaşi pârâtă, cu privire la capătul de cerere privind anularea contractului de vânzare-cumpărare nr.795/25.11.1998, se reţine că şi aceasta este neîntemeiată, întrucât sentinţa civilă nr.384/CA/15.05.2006 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa se referă la constatarea nulităţii absolute a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO87 nr.0471/17.07.1995 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei pe numele pârâtei „…” SA pentru suprafaţa de 27020,5 mp. Mai mult, prin această hotărâre acţiunea s-a soluţionat pe excepţie prin respingerea ei ca inadmisibilă.

Pe cale de consecinţă, se reţine că nu sunt îndeplinite condiţiile art.1201 Cod civil, întrucât cererea de chemare în judecată are alt obiect şi de asemenea, acţiunea nu a fost soluţionată pe fondul cauzei.

Pe fondul cererii de chemare în judecată se reţin următoarele:

Reclamantele sunt moştenitoarele numitei „…”, respectiv „…” „…”, şi aşa cum rezultă din actele de stare civilă depuse la dosar, „…” a fost soră cu Chelemen Petru care a fost tatăl lui „…” „…”, reclamantele fiind prin urmare nepoate de frate, conform certificatului de calitate de moştenitor nr.654/4.12.2007 aflat la fila 73 din dosar.

Prin procesul verbal nr.1187/13 iunie 1948 numitei „…” i-au fost naţionalizate în temeiul Legii nr.119/1948 o moară şi o presă de ulei care erau amplasate pe o suprafaţă de 360 mp. teren, situate în oraşul Măcin str.1 Decembrie nr.138.

Anexa la acest proces verbal este inventarul morii şi uleiniţei din Măcin în care sunt descrise detaliat cele două imobile preluate, precum şi accesoriile.

În acelaşi inventar, pe ultima pagină, este inventariată şi o casă de locuit şi anexe şi de asemenea, o curte în suprafaţă de 2500 mp. teren.

Prin procesul verbal nr. 1201/16 iunie 1948, lui „…” i-a fost preluată şi casa de locuit compusă din 6 camere şi anexă, în prezent demolată, situată în oraşul Măcin str.1 Decembrie 1918 jud.Tulcea.

În această casă „…” locuia cu fratele său Chelemen Petre, străbunicul reclamantelor, iar prin acelaşi proces verbal de preluare, li s-a pus în vedere ca în termen de 48 ore, adică până în data de 18 iunie 1948 să evacueze imobilele.

Cu privire la aceste imobile, bunica reclamantelor, „…” „…” a notificat Primăria Măcin cu referire la casa de locuit în prezent demolată, iar pentru moară şi cele două suprafeţe de teren de 2500 mp. şi respectiv 360 mp. a notificat pe pârâta S.C.”…” SA Tulcea.

Ambele pârâte nu au emis o dispoziţie potrivit Legii nr.10/2001, însă au comunicat notificatoarei, prin adrese, că nu sunt deţinătoarele imobilelor.

Expertiza tehnică judiciară efectuată în cauză de expert Pescăruş Gheorghe a concluzionat în sensul că, construcţia cu destinaţia de moară a fost demolată şi din moara veche nu a mai rămas nimic, construindu-se o nouă moară, iar în ce priveşte cele două suprafeţe de teren de 360 mp. şi respectiv 2500 mp.se reţine că, se regăsesc în incinta pârâtei S.C.”…” SA Tulcea, fiind libere de construcţii (moara nouă fiind construită pe un amplasament apropiat celei vechi).

Din aceeaşi expertiză s-a mai concluzionat şi faptul că, construcţia cu destinaţie de locuinţă nu mai există, ea fiind demolată.

Aşa cum am mai arătat, în cauză, nefiind aplicabile disp.art.29 din Legea nr.10/2001, devin incidente disp.art.21 al.1 din lege potrivit cu care, terenurile şi construcţiile preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute de o societate comercială, vor fi restituite persoanei îndreptăţite în natură, iar potrivit. al.3 din acelaşi articol de lege, se va proceda potrivit Legii nr.31/1990 la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi recalcularea patrimoniului, în ce priveşte imobilele deţinute de pârâta S.C.”…” SA Tulcea.

Cu privire la imobilul casă de locuit sunt aplicabile disp.art.10 al.1 şi art.18 din Legea nr.10/2001.

Faţă de toate aceste considerente, de faptul că reclamantele au făcut dovada calităţii de persoană îndreptăţită, a proprietăţii imobilelor revendicate, a preluării abuzive de către stat, urmează a constata că cererea este întemeiată.

În consecinţă, se va admite acţiunea formulată împotriva pârâtei Primăria oraşului Măcin şi se va dispune restituirea în echivalent a imobilului construcţie, (casă de locuit), format din 6 camere şi anexe (în prezent demolat) situate în or.Măcin str.1 Decembrie 1818 jud.Tulcea, către reclamante.

Va fi obligat Primarul oraşului Măcin să emită ofertă de restituire în echivalent reclamantelor pentru imobilul construcţie (casă de locuit) format din 6 camere şi anexe, preluat abuziv de către stat, corespunzător valorii imobilului.

Se va admite şi acţiunea formulată împotriva pârâtei S.C.”…” SA Tulcea şi se va dispune restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 2500 mp. (aferent clădirilor conform procesului verbal de naţionalizare nr.1201/16.06.1948) şi a terenului în suprafaţă de 360 mp. (aferent clădirilor moară şi uleiniţă conform procesului verbal de naţionalizare nr.1187/13.06.1948) situate în oraşul Măcin str.1 Decembrie nr.138 şi individualizate conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert Pescăruş Gheorghe şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către reclamante.

Se va dispune restituirea de către pârâtă, în echivalent a imobilului moară, gheretă de făină şi bazinele de beton (în prezent demolat) situat în oraşul Măcin str.1 Decembrie nr.138 jud.Tulcea, către reclamante.

Va fi obligată pârâta S.C.”…” SA Tulcea să emită ofertă de restituire în echivalent reclamantelor pentru imobilul moară, gheretă de făină şi bazine de beton, situate în oraşul Măcin str.1 Decembrie jud.Tulcea, corespunzător valorii lor.

În ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr.795/25.11.1998 încheiat între fostul FPS (actualul AVAS Bucureşti), acesta urmează a fi respins ca nefondat pentru următoarele considerente:

Contractul nr.795/1998 este un contract de vânzare-cumpărare acţiuni, obiectul contractului fiind vânzarea-cumpărarea unui număr de 3876052 acţiuni iar proprietatea s-a transmis de la vânzător la cumpărător asupra acţiunilor şi nu a activelor.

În temeiul art.274 C.proc.civ. pârâtele S.C.”…” SA Tulcea şi Primăria oraşului Măcin vor fi obligate la plata sumei de 1281 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamante.

Etichete: