Top

Fond – Civil – Legea nr. 10-2001

Dosar nr. 59/88/2009

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 224

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.59/88/13 ianuarie 2009 la Tribunalul Tulcea, reclamanta …………. a chemat în judecată pe pârâţii Primăria Or………….., jud.Tulcea şi Primarul or………….., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi la plata sumei de 80.000 lei cu titlu de despăgubiri băneşti solicitate în temeiul Legii nr.10/2001 ca echivalent a imobilului situat în ………, preluat în mod abuziv de către stat în perioada 6 martie 1946 – 22 decembrie 1989, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, imobilul situat în …………. a aparţinut defunctei sale mame …………. şi că urmare cererii formulate în temeiul Legii nr.10/2001 pentru acest imobil Primarul or………….. a emis dispoziţia nr.7/17.01.2002 prin care s-a respins cererea de restituire în natură a imobilului, şi s-a admis cererea de restituire a imobilului prin echivalent în despăgubiri.

Totodată, s-a încheiat şi un proces verbal din 18.09.2001 cu Primăria or………….. în acest sens.

Întrucât nici până în prezent nu i-au fost acordate despăgubirile, reclamanta a formulat prezenta acţiune.

În drept, acţiunea este întemeiată pe prevederile Legii nr.10/2001 şi Legii nr.247/2005.

În dovedirea cererii s-au depus în copie la dosar: procesul verbal din 18.09.2001, adresa nr.2499/14.06.2002 a Prefecturii Jud.Tulcea, dispoziţia nr.,7/17.01.2002 a Primarului or………….., cererea reclamantei din 25.11.2008, adresa nr.15943/12.12.2008 a Primăriei or……………

Pârâţii au formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de faptul că, evaluarea şi stabilirea cuantumului despăgubirilor cuvenite reclamantei în baza dispoziţiei nr.7/17.01.2002 Primarului or………….. pentru imobilul situat în or…………..se realizează de către Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru restituirea proprietăţilor în temeiul Legii nr.247/2005 (art.13 şi 14).

Totodată, pârâţii au solicitat şi suspendarea cauzei până la soluţionarea notificării de către Autoritatea Naţională pentru restituirea proprietăţilor prin Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor.

De asemenea, pârâţii au depus în copie la dosar actele care au stat la baza emiterii dispoziţiei nr.7/17.01.2002.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi cererea de suspendare formulată, se reţin următoarele:

Asupra cererii de suspendare a judecării cauzei formulată de pârâţi în temeiul art.244 al.(1) pct.1 C.proc.civ. se reţin următoarele:

Potrivit prevederilor art.244 al.(1) pct.1 C.proc.civ., instanţa poate suspenda judecata când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

Textul art.244 al.1 pct.1 C.proc.civ. reglementează unul dintre cazurile suspendării legale facultative şi se referă la chestiunile prealabile, care pot avea o influenţă hotărâtoare asupra dreptului dedus în justiţie. Pentru ca textul să aibă o aplicare, este însă necesar ca problema de a cărei dezlegare depinde soluţia din proces „să facă obiectul unei alte judecăţi”, ori în cauză, nu sunt îndeplinite aceste condiţii întrucât nu există pe rolul unei instanţe o altă acţiune de a cărei dezlegare să depindă soluţia în prezenta cauză, motiv pentru care cererea de suspendare urmează a fi respinsă ca nefondată.

Pe fondul cauzei, se reţine de asemenea că acţiunea este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit prevederilor titlului VII, din Legea nr.247/2005, privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, pentru analizarea şi stabilirea cuantumului despăgubirilor cuvenite în temeiul Legii nr.10/2001 s-a constituit Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor aflată în prezent în subordinea Autorităţii Naţionale pentru restituirea proprietăţilor.

Potrivit art.16 din aceeaşi lege deciziile/dispoziţiile emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor şi întreaga documentaţie aferentă acesteia, se predau pe bază de proces verbal de predare primire Secretariatului Comisiei Centrale.

Potrivit art.19 din Legea nr.247/2005, deciziile adoptate de către Comisia Centrală potrivit art.16 pct.7, pot fi atacate cu contestaţie în condiţiile legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Din adresa nr.15943/12.12.2008 a Primăriei or………….. rezultă că, dosarul cuprinzând dispoziţia nr.7/17.01.2002 şi documentele care au stat la baza emiterii ei, au fost înaintate acestei entităţi în vederea stabilirii despăgubirilor cuvenite reclamantei.

Pentru aceste considerente, urmează a respinge acţiunea, ca nefondată.

Etichete: