Top

Comercial-pronunţare hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Competenţă judecător sindic.

Dosar nr. 909/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.

Şedinţa publică din data de 6 februarie 2009

Prin cererea înregistrată sub nr.909/327/2008 la Judecătoria Tulcea, reclamanta S.C. F Com … Tulcea, a chemat în judecată pe pârâta S.C.Legume Fructe S.A.Tulcea, prin lichidator S.C……… IPURL Brăila, pct.lucru Tulcea, solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru o construcţie în suprafaţă de 42,65 mp. şi teren intravilan în suprafaţă de 42,5 mp. aferent construcţiei, situat în mun.Tulcea str.Isaccei – PV

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, societatea pârâtă a fost proprietara unei construcţii denumită spaţiu comercial situată pe platoul PV, în suprafaţă totală de 170,26 mp. Acest spaţiu a fost dezmembrat în două loturi în anul 2004, din care unul, cunoscut şi sub denumirea de „…” în suprafaţă de 42,65 mp., iar al doilea în suprafaţă de 127,63 mp.

A mai arătat reclamanta că, printr-un act sub semnătură privată a cumpărat de la pârâtă lotul de 42,65 mp. şi terenul aferent, urmând ca actul să fie încheiat şi în formă autentică.

Acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece societatea pârâtă a intrat în lichidare judiciară, iar lichidatorul desemnat de către instanţă a refuzat încheierea respectivului act.

În drept au fost invocate disp.art.1294, 1295 şi urm. din Codul civil.

În dovedirea acţiunii, la dosarul cauzei s-au depus în copie: certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, un act de dezlipire autentificat prin încheierea nr.938/5.04.2004, facturile fiscale nr.218164/27.11.1998,nr.4827786/22.09.2003,nr.4827787/22.09.2003, contract de vânzare-cumpărare nr.1563/1998 pentru imobilul „…”, certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 07 nr.2825/25.11.2002, contract de vânzare-cumpărare din 22.09.2003 pentru terenul aferent construcţiei.

Pârâta S.C. LF SA a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională. Prin prima, pârâta a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Tulcea arătând că această competenţă aparţine judecătorului sindic desemnat de către Tribunalul Tulcea, atât timp cât societatea pârâtă se află în procedura falimentului. Mai mult, potrivit dreptului comun, competenţa ar aparţine tribunalului în primă instanţă, fiind vorba de un litigiu comercial neevaluabil în bani.

Pe fond, s-a solicitat respingerea acţiunii, motivat de faptul că reclamanta nu a solicitat încheierea vreunui act cu privire la cele două imobile, iar pentru imobilul construcţie are deja act de proprietate reprezentat de actul sub semnătură privată.

Prin cererea reconvenţională, pârâta a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr.326/22.09.2003, cu consecinţa revenirii terenului în suprafaţă de 42,65 mp. în proprietatea sa.

Totodată s-a mai invocat şi excepţia lipsei de interes a reclamantei în ce priveşte capătul de cerere prin care a solicitat pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de proprietate pentru construcţia în suprafaţă de 42,65 mp. şi pentru care reclamanta are deja act de proprietate.

Prin sentinţa civilă nr.1552/6.06.2008 Judecătoria Tulcea a admis excepţia de necompetenţă materială a instanţei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea, motivat de faptul că societatea pârâtă se află în prezent în procedura falimentului, situaţie în care toate cererile referitoare la patrimoniul acesteia şi care pot afecta în mod indirect respectivul patrimoniu sunt de competenţa tribunalului, mai exact a judecătorului sindic, acţiunea având un caracter comercial.

La Tribunalul Tulcea, cauza s-a înregistrat sub nr.909/327/22.07.2008.

Reclamanta a solicitat în dovedirea acţiunii efectuarea unei expertize tehnice imobiliare prin care să se identifice imobilul teren şi construcţii conform contractelor de vânzare cumpărare aflate la dosarul cauzei şi având în vedere certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 07 nr.2825/2002 emis pe titulatura pârâtei, probă încuviinţată de către instanţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi excepţia invocată, se reţin următoarele:

S.C. LF SA Tulcea a fost proprietara unei construcţii denumită spaţiu comercial situată pe platoul ……….. din mun.Tulcea, în suprafaţă totală de 170,26 mp. Acest spaţiu a fost dezmembrat în două loturi în anul 2004, din care unul cunoscut şi sub denumirea de „……………” în suprafaţă de 42,65 mp., iar al doilea în suprafaţă de 127,63 mp.

Printr-un act sub semnătură privată denumit contract de vânzare cumpărare nr.1565/4.12.1998, pârâta a cumpărat de la reclamantă imobilul denumit „…” din mun.Tulcea – PV achitând preţul de 52.000.000 lei vechi plus TVA conform facturii aflate la dosar.

Ulterior, prin contractul de vânzare cumpărare din 22.09.2003 (act sub semnătură privată) pârâta a cumpărat de la reclamantă terenul în suprafaţă de 42,5 mp, situat în mun.Tulcea PV – str.Isaccei achitând preţul de 19.282.730 lei conform facturii nr.4827786/22.09.2003 aflată la dosarul cauzei.

Prin cererea reconvenţională formulată pârâta a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare nr.326/22.09.2003 şi a facturii nr.4827786/22.09.2003 cu consecinţa revenirii terenului în suprafaţă de 42,5 mp. în proprietatea S.C. LF SA, motivat de împrejurarea că, nu s-a respectat forma autentică cerută de lege ad validitatem . Aceasta este nefondată motivat de faptul că, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1563/4.12.1998 prin care s-a vândut imobilul „…” în art.4 se prevede faptul că terenul aferent imobilului rămâne în administrarea cumpărătorului, care dobândeşte un drept de folosinţă asupra lui. În art.5 din acelaşi contract se prevede faptul că terenul nu poate fi vândut decât cu acordul expres al cumpărătorului.

La data de 22.09.2003 se încheie contractul de vânzare cumpărare nr.326 (act sub semnătură privată) prin care reclamanta cumpără de la pârâtă terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 42,5 mp. dată la care pârâta avea titlu de proprietate pentru teren, respectiv certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 07 nr.2825/2002, prin urmare, intenţia sa a fost să vândă reclamantei şi terenul aferent construcţiei.

Pentru aceste considerente, cererea reconvenţională se va respinge ca nefondată.

În ce priveşte acţiunea reclamantei se reţine că, aceasta este întemeiată întrucât părţile se află în situaţia de a avea doar o promisiune de vânzare cumpărare constatată printr-un act sub semnătură privată.

Deoarece antecontractul este promisiune bilaterală de a contracta, în caz de neexecutare a obligaţiei asumate, răspunderea este contractuală, iar executarea silită în natură a obligaţiei de a face se asigură prin acţiunea personală având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

În ce priveşte excepţia lipsei de interes invocată de pârâtă cu privire la construcţia în suprafaţă de 42,65 mp.,se reţine că ea este neîntemeiată întrucât ea urmează să aibă acelaşi regim ca şi terenul aferent construcţiei prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge excepţia lipsei de interes şi cererea reconvenţională, ca nefondate.

Pentru aceste considerente, văzând şi disp.art.1073 şi 177 Cod civ., instanţa reţine că acţiunea este întemeiată şi o va admite, în cauză nefiind aplicabile disp.art.116-120 din Legea nr.85/2006, nefiind vorba de vânzarea uni imobil în procedura prevăzută de această lege.

Urmează a constata că între părţi a intervenit vânzarea cumpărarea imobilului situat în municipiul Tulcea …………………….., imobil format din teren în suprafaţă de 42,65 mp. şi construcţie formată dintr-o încăpere în suprafaţă de 42,65 mp. , aşa cum au fost identificate prin expertiza tehnică efectuată în cauză de expert …………………, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre ţine loc de act de vânzare-cumpărare.

Etichete: