Top

Decontare cheltuieli de procedura

Dosar nr. 971/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 336

Şedinţa publică Din data de 27 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată la data de 30.01.2009 Cabinet Individual de Insolvenţă „Pop Laurenţiu” a solicitat plata drepturilor de lichidare, privind pe debitoarea S.C.””…””SNC Tulcea.

In motivarea cererii s-a arătat că, în calitate de lichidator al debitoarei, desemnat prin încheierea nr.234/30.01.2006 de Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a efectuat cheltuieli în interesul desfăşurării procedurilor prev. de Legea nr.31/1990 republicată în perioada 1.08.2008- 31.05.2008 în sumă totală de 107,48 lei.

In dovedirea cererii s-au depus la dosar decont privind cheltuieleile efectuate de lichidator, încheierea nr. 234/30.01.2006 de Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, copie acţiune promovată de lichidator, facturile fiscale nr.CNX8488/2.12.2006, nr.VDF00336053/2.07.2007,.

Examinând cererea judecătorul sindic reţine următoarele:

Potrivit art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990 remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii 64/1995 privind procedura reorganizării

judiciare şi a falimentului( în prezent L.85/2006). In acest sens s-a pronunţat şi Tribunalul Tulcea care prin încheierea nr.234/30.091.2006 a dispus înscrierea în Registrul Comerţului a menţiunii privind numirea petentului în calitate de lichidator la S.C.””…””SNC stabilind pentru acesta o remuneraţie în sumă de 1.000 lei..

Prin urmare, remuneraţia este aferentă dizolvării prev. de L.31/1990 şi pentru aceasta există o hotărâre pe care petentul o poate pune în executare.

Pentru aceste considerente, se va respinge cererea ca nefondată.

Etichete: