Top

Comercial

Dosar nr.2872/88/2008

310/2008-JS ND

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR.149

Sedinţa publică din 30 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 2 decembrie 2008 şi înregistrată sub nr.2872/88/2008, iar la judecătorul sindic sub nr.310/2008, lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă (…) a solicitat în temeiul legii 85/2006, deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată privind pe debitoarea S.C.”(…).” SRL (…), jud.Tulcea.

In motivarea cererii lichidatorul a arătat că, prin încheierea nr. 1693/21.05.2008 pronunţată de judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a fost admisă cererea formulată de DGFP Tulcea şi a fost dispusă înscrierea în Registrul comerţului a menţiunii privind numirea în calitate de lichidator a Rovi-Now SPRL prin (…).

A mai arătat că, în calitate de lichidator a notificat debitorul la sediul social al acestuia pentru a depune actele constitutive ale societăţii şi documentele financiar-contabile, însă acesta nu s-a prezentat. De asemenea, au fost notificaţi creditorii bugetari : DGFP Tulcea, Primaria şi ITM Tulcea .

Având în vedere că, debitorul nu a depus bilantul contabil conform art.237 alin.(1) lit.b, din L.31/90 republicată, societatea fiind dizolvată de drept potrivit sentinţei civile nr.1417/5.09.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1097/88/2007, că, debitorul prin administrator statutar a dispus de bunurile societăţii ca si cum ar fi bunurile proprii şi nu justifică suma de 15.902,30 lei, solicită deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată faţă de debitoarea S.C.” (…).” SRL (…), jud.Tulcea.

In susţinerea cererii au fost depuse la dosar în copie următoarele acte: încheierea nr.1693/21.05.2008, copie notificări debitoare, creditori bugetari, copie bilanţuri contabile.

Examinând cererea în raport de probele administrate, judecătorul sindic reţine că, din relaţiile comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, rezultă că, prin sentinţa civilă nr.1417/5.09.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1097/88/2007 s-a dispus dizolvarea societăţii debitoare în temeiul disp.art. 237 alin.(1) lit.b din L.31/90 republicată, iar prin încheierea nr.1693/21.05.2008 pronunţată de judecătorul delegat de la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a fost numit în calitate de lichidator (…) prin (…).

Având în vedere prevederile art.270 (1) din Legea nr.31/1990 în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei, condiţii în care se va aplica în cauză procedura insolvenţei în formă simplificată conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedură prin care debitoarea intră direct în procedura falimentului.

Aşa fiind, urmează a se admite cererea şi a se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată cu privire la debitoarea S.C.”(…).” SRL (…), jud.Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum şi faptul că, în speţă a fost desemnat conform Legii nr.31/90 republicată în calitate de lichidator (…) prin (…), care a desfăşurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr.1693/21.05.2008 emisă de ORC Tulcea, în cauză urmează a fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet individual de Insolvenţă (…)( divizat din (…) Tulcea), care va exercita atribuţiile prev. de art.24 şi 25 din L.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de Judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin, cu o remuneraţie fixă în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 5% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei din recuperarea de creanţe.

In temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare a debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic, obligarea debitoarei să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului, obligarea asociaţilor şi administratorilor debitoarei de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. de art.28 alin.1.

Urmează a se fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoaei prev. De art.59 alin.1 din lege la data de 27 martie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 din Lg.85/2008 raportat la art.108 şi 109, urmează a dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă, intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de menţiuni, notificare care va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 10 martie 2009 ; termenul de verificare a creanţelor, întocmire afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 7 aprilie 2009; termenul de depunere a contestaţiilor la 27 aprilie 2009; termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 8 mai 2009.

Etichete: