Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.18/2008 JS- R.?.

Nr. 344/88/2008 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDE?UL TULCEA

Sec?ia Civil?, Comercial? ?i de Contencios Administrativ

SENTIN?A CIVIL? NR.951/COM

?EDIN?A PUBLIC? DIN 18 APRILIE 2008

Completul compus din:

JUDEC?TOR SINDIC

JUDEC?TORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 18 februarie 2008 ?i înregistrata sub nr. 344/88/2008, iar la judec?torul sindic sub nr.18/2008, debitoarea SC ……… SRL TULCEA prin lichidator …….. SPRL Tulcea, desemnat prin încheierea nr.1011/30-03-2006 a judec?torului delegat la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de intrare în faliment a societ??ii prin procedura simplificat?.

În motivarea cererii s-a ar?tat c? societatea SC ……. SRL Tulcea este o societate dizolvat? de drept în baza dispozi?iilor Legii 359/2004, iar prin încheierea nr. 1011/30-03-2006 pronun?at? de judec?torul delegat la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea, a fost desemnat în calitate de lichidator pe …….., practician al societ??ii profesionale de insolven??. S-a mai ar?tat c? potrivit dispozi?iilor art.270 [1] Lg.31/1990 în cazul în care societatea aflat? în lichidare este în stare de insolven??, lichidatorul este obligat s? cear? deschiderea procedurii insolven?ei.

În sus?inerea cererilor au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1011/30-03-2006, copii de pe notific?rile emise c?tre I.T.M.TULCEA, Administra?ia Finan?elor Publice Tulcea, notifcarea c?tre debitor si copie de pe confirmarea de primire a notifc?rii c?tre acesta, bilan?uri aflate pe portalul Ministerului Fina?elor privind debitoarea, pentru anii 2004 ?i 2005, precum ?i copie de pe adresa nr.12852/24-05-2006 emis? de Pirm?ria municipiului Tulcea-Serviciul impozite ?i taxe.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judec?torul sindic re?ine c? din rela?iile comunicate de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea rezult? c? societatea în discu?ie a fost dizolvat? prin încheierea nr. 1011/30-03-2006 a judec?torului delegat, în baza art.30 alin.3 din Lg.359/2004, iar conform dispozi?iilor art.270 [1] Lg.31/1990 în cazul în care societatea aflat? în lichidare este în stare de insolven??, lichidatorul este obligat s? cear? deschiderea procedurii insolven?ei, condi?ii în care se va aplica în cauz? procedura insolven?ei în forma simplificat?, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedur? prin care debitoarea intr? direct în procedura falimentului.

A?a fiind, urmeaz? a se admite cererea ?i a se dispune deschiderea procedurii de insolven?? în forma simplificat? cu privire la debitoarea SC ……. SRL Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauz? va fi desemnat, în calitate de lichidator SC …….. SPRL TULCEA, care va exercita atribu?iile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 ?i pe cele care îi vor fi stabilite de judec?torul sindic, precum ?i orice alte atribu?ii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 1000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

În tem.art.47 alin.4 din lg.85/2006, urmeaz? a înceta de drept dreptul de administrare al debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Lg.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanc?iunea nulit??ii, s? înstr?ineze, f?r? acordul judec?torului sindic, p?r?ile sociale sau de interes ori ac?iunile de?inute de debitoarea în cauz?.

Conform art.44 din Lg.85/2006 debitoarea are obliga?ia de a pune la dispozi?ia lichidatorului toate informa?iile cerute de acesta, precum ?i toate informa?iile cerute de acesta, precum ?i toate informa?iile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea ?i averea sa, precum ?i lista cuprinzând pl??ile ?i transferurile patrimoniale f?cute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.48 alin.1 din lg.85/2006 va dispune ca toate b?ncile la care debitoarea are disponibil în conturi s? nu dispun? de acestea f?r? un ordin al lichidatorului.

Potrivit art.35 Lg.85/2006 debitorul este obligat s? depun? la dosarul cauzei actele ?i informa?iile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Se va fixa termen pentru depunerea de c?tre lichidator a raportului asupra cauzelor ?i împrejur?rilor care au condus la apari?ia insolven?ei debitorului, prev.de art.59 alin.1, la data de 30 mai 2008.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedur? civil? intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului ?i Oficiului Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea men?iunii, notificare ce va cuprinde ?i urm?toarele termene: termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor precum ?i cerin?ele pentru ca o crean?? înregistrat? s? fie considerat? valabil? la 18 iunie 2008, termenul de verificare a crean?elor, întocmire, afi?are ?i comunicare a tabelului preliminar la 30 iunie 2008, termenul de depunere a contesta?iilor la 19 iulie 2008, termenul de definitivare a tabelului crean?elor la 31 iulie 2008, lichidatorul va publica notificarea ?i într-un ziar de larg? circula?ie ?i în buletinul procedurilor de insolven??, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: