Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.230/2008js CDA

(2327/88/2008)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

Sentinta Civila nr.2223

Sedinta publica din 03 octombrie 2008

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 05 septembrie 2008 si înregistrata sub nr.2327/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.230/2008, debitoarea SC ………. Macin prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa „……….”, desemnat prin încheierea nr.2247 din 30.06.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C. ………….. Macin, jud.Tulcea este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, a fost notificata in data de 31 iulie 2008, iar scrisoarea recomandata a fost returnata de Posta cu mentiunea „destinatar mutat din localitate, fara a comunica noua adresa”. In aceasta situatie, a aratat ca a solicitat Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, informatii cu privire la structura societatii si i s-a comunicat ca debitoarea are asociat unic in persoana numitului ……………, cetatean sirian cu domiciliul in Siria.

De asemeni, a aratat ca a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006 intrucat nu are posibilitatea de a identifica daca aceasta persoana mai este sau nu in tara.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: Incheierea de numire în calitate de lichidator, Certificat de inregistrare mentiuni emis de O.R.C. Tulcea in data de 15.07.2008, adresa nr.23617/16.07.2008 emisa de O.R.C. Tulcea, notificarea adresata debitoarei in data de 31.07.2008, copie recipisa AR.

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr.1252 din 02 august 2007 a Tribunalului Tulcea, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.3 pct.25 rap. la art.1 alin.2 lit.d si e din Lg.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine

ca S.C………………, a fost dizolvata de drept prin sentinta civila nr. 1252 din data de 02 august 2007 a Tribunalului Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa „…………..” si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa ……… – Constanta care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 28 noiembrie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 28 noiembrie 2008, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 05 decembrie 2008, termenul de depunere a contestatiilor la data de 12 decembrie 2008, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 19 decembrie2008.

Urmeaza ca lichidatorul sa publice notificarea intr-un ziar de larga circulatie si in buletinul procedurilor de insolventa si sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 de zile de la numire. Urmeaza a fixa termen termen pentru analiza activitatii lichidatorului la data de 09 ianuarie 2009.

Etichete: