Top

Fond-Comercial- 138 din Lg.85/2006

Dosar nr. 2271/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 584

Sedinta publica de la 07 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL SINDIC,

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr.2271/88/2008, petenta SC …………, reprezentata prin practician în insolventa Ilie Ion a chemat în judecata pe …………, în calitate de asociat unic si administrator al S.C. ……………… SRL Tulcea, pentru atragerea raspunderii sale personale, ca organ de conducere al societatii, în tem.disp. art.138 alin.1 pct.a, c si d din Legea nr.85/2006.

În fapt, s-a sustinut de catre petent ca pârâtul nu a respectat prev. art.138 al.1 pct.a, c si d din Legea nr.85/2006, în calitatea sa de administrator al societatii, în sensul ca a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice, în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane, a dispus în interes personal, continuarea unei activitati care ducea în mod vadit persoana juridica la încetarea de plati, nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea,

În mod concret s-a aratat de catre petent ca societatea SC ……….. SRL Tulcea, judetul Tulcea, a fost înfiintata în anul 1999 si desi a obtinut în primii ani de activitate rezultate financiare favorabile, administratorul ……., desi a constatat ca societatea intra în incapacitate de plata, a continuat activitatea si în perioada urmatoare fara a mai depune raportari financiar-contabile, dupa care a abandonat societatea.

Aceasta actiune a efectuat-o cu premeditare, în sensul ca societatea desi avea mijloace fixe de 973 lei, stocuri de marfuri de 10.068 lei si disponibilitati banesti de 2.652 lei, a actionat numai în folos propriu astfel : stocurile de materiale si produse si disponibilitatile banesti de la 31.12.2003 în continuare au fost valorificate de acesta, fara a achita datoriile bugetare. În prezent, desi din ultimele date ale evidentei contabile, rezulta ca societatea ar mai avea active, acestea în mod practic pe teren nu exista; de la sfârsitul anului 2002 pâna în prezent administratorul societatii a continuat o activitate care conducea în mod vadit la încetare de plati, dar si-a însusit în interes personal majoritatea activelor societatii ( în principal mijloace circulante stocuri si disponibilitati banesti), desi a abandonat complet societatea.

S-a mai aratat ca urmare notificarii petentului de a prezenta actele prev.de art.28 al.1 din Legea nr.85/2006, debitoarea nu a prezentat actele financiar-contabile din perioada de dupa înfiintarea societatii pâna în prezent precum si actele de înfiintare a societatii si toate actele financiar-contabile ale societatii, administratorul societatii nefiind de gasit în judetul Tulcea.

Faptele mai sus prezentate si fata de faptul ca în evidenta sa contabila nu rezulta datoriile pe care le are catre DGFP-Tulcea, de 89.666 lei, Primaria Tulcea de 1.558 lei si ITM de 5 lei, solicita sa se constate legalitatea si temeinicia cererii, de a obliga pe administratorul ………….la plata pasivelor societatii debitoare de 91.229 lei precum si a cheltuielilor de procedura, a onorariului de lichidator .

În drept: prev.art.138 alin.1 pct.a, c, d din Legea nr.85/2006 si prev.art.252 ind.1 pct.3,4 din Legea nr.31/1990, modificata prin Legea nr.441/2006.

Au fost depuse în dovedire: sentinta civila nr. 943/19.06.2007 pronuntata în dosarul nr. 861/88/2007-js-MB, raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de faliment a debitorului, tabel definitiv consolidat cuprinzând creantele solicitate de creditori, tabel suplimentar de creante, bilant la 30.06.2003, declaratii, raport de gestiune din 31.12.2002, indicatori financiari.

La cererea petentului a fost încuviintata si s-a dispus efectuarea unei expertize contabile care sa evalueze, din analizarea bilanturilor si a balantelor de verificare, valoarea activelor societatii nejustificate de administrator; sa se constate daca administratorul a folosit bunurile în folos propriu, daca le-a valorificat existenta înregistrarilor în contabilitate si destinatia fondurilor încasate; sa stabileasca daca administratorul a dispus în interes personal continuarea unei activitati sau valorificarea de bunuri dupa data încetarii activitatii societatii, care ducea în mod vadit la încetare de plati.

Analizând actiunea formulata, în baza înscrisurilor depuse coroborate cu concluziile raportului de expertiza contabila si dispozitiile legale pe care se întemeiaza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 943 din 19.06.2007 pronuntata de Judecatorul sindic – Tribunalul Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC …….. SRL Tulcea si intrarea societatii în procedura falimentului, la cererea acestei debitoare, întemeiata pe disp. art.1 al.2 lit.e rap. la art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006.

Din raportul prezentat de lichidatorul judiciar desemnat la debitoare asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, rezulta ca aceasta societate a fost înfiintata în sem.I al anului 1994, având ca obiect principal de activitate comert cu amanuntul în magazine nespecializate cu produse alimentare, însa pentru ca administratorul societatii nu a preschimbat certificatul de înmatriculare, în conf. cu Legea nr.359/2004, societatea a fost dizolvata de drept prin încheierea judecatorului delegat nr.1225/5 mai 2005.

Din acelasi raport de activitate se retine ca dupa aceasta data, administratorul nu a procedat la lichidarea societatii si a valorificat în interes propriu bunurile acesteia, fara a-si achita datoriile pe care le avea la acea data.

La începutul activitatii, în anul 1994, societatea a înregistrat profit, asa cum s-a constatat din actele contabile prezentate, însa ulterior din analiza financiar-contabila efectuata în baza declaratiilor de creanta ale DGFP Tulcea, rezulta ca societatea nu mai are activitate de mai multa vreme, fiind practic abandonata, înregistrând în prezent datorii catre Administratia Finantelor Publice Tulcea de 86.264 lei, Primaria Tulcea de 1558 lei si ITM Tulcea de 5 lei.

Lichidatorul judiciar a concluzionat ca de starea de insolventa a debitoarei se face vinovat pârâtul prin valorificarea în interesul propriu al activelor societatii, ulterior dizolvarii de drept a acesteia prin încheierea judecatorului delegat.

La rândul sau, expertul contabil a concluzionat ca prin nejustificarea bunurilor si a disponibilitatilor banesti din cont casa, din gestiunea societatii debitoare SC ………… Tulcea, fostul administrator …………. a creat un prejudiciu în detrimentul creditorilor bugetari în cuantum de 11.565 lei, din care: 973 lei, suma rezultata din nejustificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, 524 lei, suma rezultata din nejustificarea disponibilitatilor banesti din caseria societatii debitoare, 10.068 lei, suma rezultata din nejustificarea stocului de marfuri.

De asemenea, s-a concluzionat de catre expert ca din verificarea si analiza conturilor din raportarile financiar contabile si balanta de verificare contabila la 30.06.2003, nu rezulta valorificari de bunuri si nici încasari de sume din vânzari.

În urma verificarii raportarilor financiar-contabile puse la dispozitie de catre lichidatorul judiciar, nu rezulta ca administratorul ar fi dispus în interes personal continuarea unei activitati sau valorificare de bunuri.

Potrivit disp. art.138 al.1 lit. a din Legea nr.85/2006, la cererea administratorului judiciar sau al lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una din urmatoarele fapte: a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei persoane.

În speta, asa cum am aratat, fostul administrator ……….. a creat un prejudiciu în detrimentul creditorilor bugetari în cuantum de 11.565 lei, din care: 973 lei, suma rezultata din nejustificarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, 524 lei, suma rezultata din nejustificarea disponibilitatilor banesti din caseria societatii debitoare, 10.068 lei, suma rezultata din nejustificarea stocului de marfuri.

Potrivit dispozitiilor legale mai sus aratate, fostul administrator poate fi obligat la plata unei parti din pasivul debitoarei chiar daca a cauzat starea de insolventa a debitoarei numai prin una dintre faptele enumerate de art.138 al.1 din Legea nr.85/2006, în conditiile existentei unei legaturi de cauzalitate între aceasta fapta si starea de insolventa a debitoarei, situatie demonstrata în cauza în ceea ce priveste pe pârâtul ………..

În raport de aceste considerente, în baza prevederilor legale mai sus aratate, va dispune ca suma de 11565 lei reprezentând pasiv ramas neacoperit al S.C……….. Tulcea sa fie suportat de pârâtul …………..

Etichete: