Top

Fond – Comercial-art.138 din Lg. 85/2006

Dosar nr.2498/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA nr. 600

Sedinta publica din data de 10 aprilie 2009

Judecator sindic:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata judecatorului sindic si înregistrata la nr. 2498/88/2 octombrie 2008, S.C. ……… Tulcea, prin lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ………… a solicitat atragerea raspunderii fostului administrator al societatii, ………….. si obligarea acestuia la plata sumei de 99.994,78 lei reprezentând pasivul neacoperit al debitoarei si respectiv a cheltuielilor de procedura si a onorariului lichidatorului.

In motivare, se arata ca societatea a obtinut profit de la înfiintare si pâna în anul 2005 – ultimul an de activitate, dupa care nu s-au mai depus raportari contabile, fostul administrator fiind singurul responsabil de aceasta situatie întrucât, înca din 2003 – 2004 s-a intrat în incapacitate de plata, dar a continuat activitatea si în perioada urmatoare, în folosul sau personal, în scopul valorificarii activelor societatii, cu toate ca avea mijloace fixe, creante si disponibilitati banesti, ce figureaza în evidente si care, în fapt, nu exista.

Se mai sustine ca fostul administrator nu a prezentat actele prevazute de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, nu s-a prezentat nici documentatia financiar-contabila întocmita dupa înfiintarea societatii si nici actele de înfiintare.

Lichidatorul concluzioneaza ca pârâtul nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea, a dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica la încetare de plati si a folosit bunurile sau creditele societatii, în folosul propriu sau în cel al altei persoane, fiind incidente în cauza prevederile art. 138 alin. 1 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006.

In dovedirea cererii, s-a anexat la dosar, în copie, Sentinta civila nr. 803/COM/1 iunie 2007 a Tribunalului Tulcea, tabelul definitiv consolidat, raportul asupra cauzelor si împrejurarilor ce au determinat insolventa, situatii financiare.

In aparare, pârâtul a solicitat efectuarea unei expertize contabile.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca, prin Sentinta civila nr.803/1 iunie 2007 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la S.C. ………….. TULCEA, dispunându-se, totodata, intrarea în procedura falimentului si desemnarea, în calitate de lichidator, a Cabinetului Individual de Insolventa …………

In cursul derularii procedurii s-au formulat declaratii de creanta de catre D.G.F.P. Tulcea, I.T.M. Tulcea, Primaria Tulcea si A.V.A.S. Bucuresti, creditori ce au fost înscrisi în tabelul preliminar si, mai apoi, în tabelul definitiv cu sumele de 93602 lei; 271 lei; 3743 lei; 2378,78 lei, cuantumul total al sumelor datorate fiind de 99 994,78 lei.

Ulterior promovarii actiunii, la solicitarea lichidatorului, pârâtul a predat acestuia actele de înfiintare a societatii si documentatia financiar-contabila, justificând si împrejurarea ca societatea figura cu trei autovehicule cu patrimoniu prin depunerea de înscrisuri din care rezulta ca doua dintre acestea au fost scoase din uz si radiate, iar un altul a fost înstrainat.

Prin raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, lichidatorul a stabilit ca un a din cauzele care a determinat aparitia situatiei în discutie este managementul defectuos practicat de catre fostul administrator – pârât în cauza care a continuat activitatea, desi se înregistrau pierderi, si care a valorificat în interes propriu activele societatii.

Potrivit art. 138 alin. 1 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte:

– au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

– au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica la încetarea de plati;

– au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

Antrenarea raspunderii membrilor organelor de supraveghere si conducere presupune îndeplinirea urmatoarelor conditii: prejudiciul creditorilor, fapta sa se încadreze în cazurile prevazute de lege, raportul de cauzalitate dintre fapta si încetarea platilor, culpa persoanei a carei raspundere se antreneaza;

In doctrina, se admite ca natura juridica a administratorilor împrumuta cele mai multe din caracteristicile raspunderii delictuale, fiind o raspundere speciala.

Fiind în discutie o raspundere delictuala, înseamna ca pentru a fi angajata, trebuie sa îndeplineasca conditiile generale ale raspunderii civile delictuale care reies din art. 998 – 999 Cod civil (fapta ilicita, prejudiciu, legatura de cauzalitate, culpa), conditii care, în aceasta situatie speciala, capata si unele conotatii speciale, respectiv sfera persoanelor ce pot fi obligate la acoperirea pasivului societatii este limitata, iar faptele a caror savârsire atrage antrenarea raspunderii sunt si cele strict si limitativ prevazute de lege.

Raportul de expertiza întocmit în cauza a evidentiat ca, în perioada 2003 – 2005 (ultima perioada de functionare) nu au fost înstrainate bunuri de natura imobilizarilor corporale sau disponibilitati banesti, iar imobilizarile corporale ce apar în contul 3.2.”instalatii tehnice si masini” au fost casate în anul 2004, aceeasi fiind situatia si în privinta disponibilitatilor banesti din contul „casa”, în cuantum de 4208 lei, ce au fost utilizate în procesul de productie în anul 2004.

Din verificarile efectuate de catre expert a mai rezultat ca administratorul nu a dispus în interes personal continuarea vreunei activitati care sa conduca în mod vadit la încetare de plati pentru ca raportarile financiar contabile pe perioada 2003 – 2005 nu evidentiaza o atare situatie, neconfirmându-se nici împrejurarea ca s-ar fi tinut o contabilitate fictiva sau neconforma cu dispozitiile legale ori ca s-au înstrainat bunuri din patrimoniul societatii debitoare.

In conditiile în care, fata de concluziile raportului de expertiza nu s-a probat existenta unor fapte ilicite de natura celor prevazute în art. 138 alin. 1 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006, texte de lege de care lichidatorul s-a prevalat în cauza, dupa cum nu s-a dovedit nici vinovatia pârâtului si, implicit, nici legatura de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu, se constata ca, în speta, nu sunt întrunite cumulativ cerintele impuse de lege pentru antrenarea raspunderii fostului administrator, asa încât acesta nu poate fi obligat la acoperirea pasivului înregistrat de catre societatea debitoare.

In consecinta, având în vedere argumentele expuse, judecatorul sindic va respinge cererea formulata în acest sens, ca nefondata.

Nu se justifica, de asemenea, plata de catre pârât a onorariului lichidatorului si a cheltuielilor de procedura deoarece cele doua tipuri de cheltuieli, potrivit art. 4 alin. 4 din Legea Nr. 85/2006, în lipsa disponibilitatilor banesti ale debitoarei, se acopera doar din fondul de lichidare.

Etichete: