Top

Fond -Contencios administrativ- sesizare Curte de Conturi-inadmisibilitate

Dosar nr. 2993/88/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 405

Sedinta publica de la 12 Martie 2009

Prin Încheierea nr. 46/17 decembrie 2008, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Tulcea a sesizat Tribunalul Tulcea, sesizare înregistrata sub nr. 2993/88/18 decembrie 2008, solicitând urmatoarele:

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Crisan, a domnului …, pentru prejudiciul în suma de 42.550 lei si dobânda de 5.976,47 lei, precum si pentru dobânda calculata dupa data de 30 noiembrie 2008, si pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare;

– obligarea la plata a Primariei Comunei Crisan, în favoarea Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, pentru suma de 2.510,44 lei reprezentând majorari de întârziere;

– stabilirea raspunderii juridice si obligarea la plata, în solidar, în favoarea Primariei Comunei Crisan a domnului …, pentru prejudiciul în suma de 2.510,44 lei, produs prin plata unor majorari de întârziere precum si pentru dobânda ce se va calcula de la data platii de catre Primaria Comunei Crisan a majorarilor de întârziere si pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare.

Prin Încheierea mentionata ca s-a retinut ca pârâtii – primar …, ordonator principal de credite, si … – referent superior, datoreaza Primariei Crisan, judet Tulcea, suma de 42.550 lei si dobânda de 5.976,47 lei, si dobânda în continuare, începând cu 30 noiembrie 2008, pentru plata unor drepturi salariale neprevazute de legislatia în vigoare; suma de 2.510,44 lei, reprezentând majorari de întârziere în favoarea Fondului national unic de asigurari sociale si sanatate a Primariei com.Crisan, suma de 2.510,44 lei reprezentând majorari de întârziere, platite ca urmare a neachitarii în termen a obligatiilor bugetare, cu dobânda aferenta calculata de la data platii acestor sume, a majorarilor de întârziere si pâna la data recuperarii prejudiciului de la persoanele raspunzatoare.

Alaturat Încheierii nr.46 din 17 decembrie 2008, s-au anexat raportul de control intermediar nr. 1213 din 12 decembrie 2008, cu anexele acestuia, explicatiile scrise ale pârâtilor, facturi, registru de casa, situatii centralizatoare ale sumelor calculate si alte înscrisuri.

În aparare,pârâtii …, au formulat întâmpinare solicitând respingerea actiunii ca nefondata, întrucât cheltuielile bugetare nu au fost depasite.

La termenul de judecata din 12 martie 2009, instanta a invocat, din oficiu, exceptia inadmisibilitatii sesizarii, ca urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 217/2008, ce modifica Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.

Examinând cauza, în raport cu exceptia invocata, instanta retine ca, prin raportul de control intermediar nr. 1213/12 decembrie 2008, întocmit ca urmare a verificarii contului anual de executie si a bilantului contabil pentru anul 2007 al Consiliului Local Crisan s-a constatat ca bugetul local a fost prejudiciat cu suma de 42.550 lei, la care se adauga dobânda aferenta reprezentând drepturi speciale acordate salariatilor – functionari publici si personal contractual, pentru refacerea capacitatii de munca, securitatii muncii si asigurarea protectiei speciale, conform acordului/contractului colectiv de munca nr. 154/1413 din 04 decembrie 2006, prin aceasta fiind încalcate prevederile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, art. 54 alin. 6 din Legea nr. 273/2006, art. 7 din O.G. nr. 119/1999, art. 8 alin. 1, art. 12 alin. 1 si art. 24 alin. 1 din Legea nr. 130/1999, lipsa de temei legal rezultând si din adresa nr. 1107 din 23 ianuarie 2008, emisa de catre D.M.P.S. TULCEA, iar raspunderea pentru producerea prejudiciului revenind pârâtilor … – primar, în calitate de ordonator principal de credite, si … – referent superior, care a acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Prin aceeasi operatiune de control s-a mai stabilit ca institutia controlata a fost prejudiciata si cu suma de 42.550 lei, cu dobânzile aferente, prin mentinerea în patrimoniu, a unui numar de autoturisme mai mare decât cel normat prin încalcarea art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 si art. 51) alin. 1 din O.G. nr. 80/2001, pentru aceasta situatie fiind raspunzatori cei doi pârâti mentionati anterior.

In urma verificarilor a mai rezultat ca Primaria Crisan nu a calculat, înregistrat si virat contributia la asigurarile sociale de sanatate pe perioada 2006 – decembrie 2007, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 si nici majorarile de întârziere datorate pentru neplata în termen a respectivelor sume, datorate de angajator pentru ajutoarele sociale achitate persoanelor beneficiare, în baza Legii nr. 416/2001, datorarea acestor majorari fiind imputabile ordonatorului principal de credite si contabilului ce trebuia sa întocmeasca actele de plata a impozitelor si taxelor.

Insa, la data de 28 octombrie 2008, a intrat în vigoare Legea nr. 217/2008, pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992, prin care s-au abrogat dispozitiile art. 40 si urm. care reglementau competenta materiala si teritoriala a instantelor Curtii de Conturi si care, ulterior, a fost preluata de instantele judecatoresti, odata cu preluarea judecatorilor financiari.

Actul normativ mentionat, în forma în vigoare, nu mai prevede posibilitatea Curtii de Conturi a României, prin Camerele de conturi judetene, de sesizare a instantei judecatoresti pentru stabilirea raspunderii civile pentru pagubele cauzate si plata de amenzi pentru abateri cu caracter financiar de catre administratori, gestionari si contabili, precum si de celelalte persoane supuse jurisdictiei Curtii de Conturi, art. 31 alin. 3 stipulând ca în situatiile în care se constata existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunica conducerii entitatii publice audiate aceasta stare de fapt, iar stabilirea întinderii prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia revin acesteia.

De asemenea, în art. 1 alin. 4 din Legea nr. 94/1994, modificata prin legea nr. 217/2008, se prevede ca litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate.

In consecinta, coroborând prevederile legale aratate, se concluzioneaza ca stabilirea raspunderii persoanelor vinovate si a întinderii prejudiciului se poate realiza de catre instantele judecatoresti numai la solicitarea entitatii publice verificate.

In aceste conditii, fata de prevederile legale mentionate, sesizarea Curtii de Conturi, promovata dupa data de 28 octombrie 2008, este inadmisibila si va fi respinsa ca atare, urmând ca entitatea publica controlata, prin conducerea sa, sa decida modul de valorificare a concluziilor raportului de control întocmit, dispozitiile legale incidente fiind de imediata aplicare.

Etichete: