Top

Cerere de chemare în judecată

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. 2903/88/2009 SM ş.a., prin Sindicatul X, au chemat în judecată Şcoala nr. ş.a. solicitând obligarea pârâţilor la acordarea sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare prevăzut de art. 51, alin. 3 din Legea nr. 334/2002, actualizat cu rata inflaţiei până la data efectuării plăţii, astfel: reclamantei SM, pentru perioada 07.12.2006 – 28.02.2007, de către Şcoala nr. 14 Tulcea; reclamantei SM, pentru perioada 01.03.2007 – 31.12.2008, de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea; reclamantei OC, pentru perioada 07.12.2006 – până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, de către Şcoala …
De asemenea au mai solicitat obligarea pârâţilor la plata eventualelor cheltuieli de judecată ocazionate de proces.
În motivare reclamantele, prin Sindicatul X au arătat că, potrivit art. 51, alin. 3 din Legea nr. 334/2002, „Personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu beneficiază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta”
S-a precizat că, în practică, în mod nefondat şi discriminatoriu, personalul din bibliotecile şcolare a fost exclus de la acordarea acestui drept, deşi bibliotecile şcolare fac parte din bibliotecile prevăzute de art. 51, alin. 3 din Legea nr. 334/2002, iar personalul acestor biblioteci este acelaşi din întreg sistemul naţional, aşa cum este definit de art. 44, alin. 3 din aceeaşi lege.
S-a învederat că, nu există nici un dubiu că în bibliotecile şcolare funcţionează aceleaşi categorii de personal ca în toate bibliotecile din întreg sistemul nostru naţional, atâta timp cât acestea sunt definite prin articol de lege unic.
Au arătat reclamantele că, la instituirea sporului de până la 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, se observă că dispoziţiile art. 51, alin. 3 din Legea nr.334/2002 nu disting acordarea acestuia exclusiv pentru o anumită categorie de personal din biblioteci, ci, din contră, reglementează expres acordarea sporului faţă de întreg personalul bibliotecilor.
Reclamantele au mai menţionat că, legiuitorul nu exclude personalul bibliotecilor şcolare de la acordarea acestui spor, din contră se exprimă valabil faţă de „personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu.”
De asemenea, au subliniat că o interpretare contrară ar fi nelegală, menită să golească de conţinut însăşi norma art. 51, alin.3 din Legea nr. 334/2002, care doreşte prin dispoziţiile sale protejarea personalului din biblioteci care lucrează în condiţii de praf excesiv, microbi şi orice alte probleme incidente situaţiei mânuirii de cărţi de către sute/mii de persoane. Sporul solicitat în temeiul art. 51, alin. 3 din Legea bibliotecilor este un drept recunoscut de lege, prin prisma naturii specifice a profesiei de bibliotecar, fără a fi aplicabile nici dispoziţiile art. 8, lit. a) din H.G. nr. 281/1993, aşa cum a fost modificată şi nici Regulamentul comun al Ministerului Muncii şi al Ministerului Sănătăţii, deoarece legea prezumă caracterul potenţial vătămător al locului de muncă prin prisma unor realităţi şi criterii obiective, fără a fi necesară efectuarea unor determinări şi încadrări de către organele de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
S-a precizat că, în biblioteci lucrează alături de bibliotecari şi alte categorii de personal precum bibliografi, cercetători, documentarişti, etc., reclamanta SM, activând începând cu data de 01.03.2007 şi până în prezent ca documentarist, având nu numai vocaţia de a desfăşura activităţi dintre cele prevăzute de legiuitor la art. 51, alin. 3 din Legea bibliotecilor, ci chiar desfăşoară efectiv astfel de activităţi, aşa cum reiese din fişa postului cât şi din adresa nr. 354/15.10.2009 emisă de către actualul angajator.
În dovedire, reclamantele au depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri: adeverinţa nr. 354/15 octombrie 2009, fişa postului în ceea ce o priveşte pe reclamanta SM, cartea de identitate a acesteia, extras din carnetul său de muncă, adeverinţa nr. 2055/23.10.2009, cartea de identitate a reclamantei OC, extras din carnetul său de muncă, anexa nr. II la O.M.C.T. nr. 1350/20.06.2007, adresa nr. 59/13.01.2010; fişa postului de bibliotecar.
La data de 13 ianuarie 2010, reclamanta OC, prin Sindicatul X, a precizat că, perioada pentru care solicită plata sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare prevăzut de art. 51, alin. 3 din Legea nr. 334/2002, actualizat cu rata inflaţiei până la data efectuării plăţii este 10.12.2006 – 31.12.2009.
Examinând acţiunea, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa urmează a reţine următoarele:
Aşa după cum rezultă din adeverinţa nr. 354/15 octombrie 2009, reclamanta SM este salariata Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Tulcea, în funcţia de documentarist tranşa I A, începând cu data de 01.03.2007, iar în perioada 15.01.2003 – 28.02.2007 a fost salariată la Şcoala nr. 14 Tulcea, în funcţia de bibliotecar cu 0,5 normă, aspecte care rezultă şi din copia carnetului său de muncă.
Din adresa nr. 59/13.01.2010, rezultă că, reclamanta OC a ocupat în perioada 01.03.1980 – 31.12.1982, funcţia de bibliotecar cu normă întreagă, în perioada 01.01.1983 – 31.10.1990, funcţia de bibliotecar cu 1/2 normă şi, începând de la data de 01.11.1990 şi până în prezent, funcţia de bibliotecar cu normă întreagă, aspect care rezultă şi din copia carnetului său de muncă.
Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar este reglementată de prevederile Legii nr. 128/1997, precum şi de alte acte normative care reglementează salarizarea personalului bugetar.
Bibliotecarii ocupă funcţii didactice auxiliare, potrivit art. 6, alin. (1) din Legea nr. 128/1997 şi, potrivit art. 50, alin. (12), personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă.
Legea nr. 334/2002 defineşte noţiunea de bibliotecă şcolară şi arată expres că, din sistemul naţional de biblioteci, fac parte şi bibliotecile şcolare.
În temeiul art. 48(1) din Legea nr. 128/1997, salariul personalului didactic se compune din salariul de bază, stabilit conform legii şi o parte variabilă, constând în sporuri şi alte drepturi salariale suplimentare.
Potrivit art. 146 din Legea nr. 128/1997, în măsura în care statutul nu dispune altfel, personalului didactic i se aplică şi celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.
Legea nr. 128/1997 reprezintă, în cazul bibliotecarilor, ca personal didactic auxiliar, legea specială în raport cu Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecarilor, prevăzând expres că, în măsura în care nu dispune altfel, personalului didactic i se aplică şi celelalte dispoziţii prevăzute de legislaţia muncii.
Cu alte cuvinte în lipsă de stipulaţie contrară expresă, personalul didactic auxiliar beneficiază şi de alte drepturi salariale suplimentare, stabilite prin legi speciale, în favoarea acestora.
Din analiza dispoziţiilor Legii bibliotecarilor, care defineşte noţiunea de bibliotecă şcolară şi încadrează în sistemul naţional de biblioteci şi bibliotecile şcolare, instanţa constată că, norma generală în materie de biblioteci reglementează şi alte drepturi salariale, care nu sunt excluse expres de legea specială, Legea nr. 128/1997.
Astfel, potrivit art. 51, alin. 3 din Legea nr. 334/2002, personalul din biblioteci, care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate, beneficiază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.
Din conţinutul textului de lege rezultă că, personalul din bibliotecile şcolare îndeplineşte condiţiile prevăzute alternativ, deoarece, în fişa postului aprobată prin Ordinul nr. 3522/30.03.2000, al Ministrului Educaţiei Naţionale, sunt prevăzute ca atribuţii, răspunderea privind gestiunea,securitatea şi buna păstrare a colecţiilor şi a dotării bibliotecilor, recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate, depozitare, împrumut, organizarea colecţiilor.
Astfel, personalul din bibliotecile şcolare îndeplineşte cel puţin două din condiţiile prevăzute de art. 51, alin. (3) din Legea nr. 334/2002: lucrează în depozite de carte şi asigură servicii de împrumut la domiciliu, condiţii în care acesta ar trebui să beneficieze de sporul pentru condiţiile periculoase şi vătămătoare, întrucât textul art. 51, alin. (3) din Legea nr. 334/2002 nu exclude de la aplicare personalul din bibliotecile şcolare şi nu condiţionează acordarea acestui spor decât de îndeplinirea criteriilor prevăzute în mod alternativ, în textul normativ în discuţie, orice altă cerinţă suplimentară neputând fi primită, întrucât ar adăuga la lege în mod nepermis.
În aceste condiţii, instanţa constată că, reclamantele, reprezentate prin Sindicatul X, îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru a beneficia de sporul prevăzut de art. 51, alin. (3) din Legea nr. 334/2002 astfel: reclamanta OC pentru perioada 10.12.2006 – 31.12.2009, iar reclamanta SM pentru 10.12.2006 – 28.02.2007, perioade în care acestea au avut calitatea de bibliotecar.
Aşa fiind, instanţa urmează a obliga pe pârâta Şcoala …, să îi plătească reclamantei OC drepturile salariale reprezentând spor de 15%, prevăzut de art. 51 (3) din Legea nr. 334/2002, pentru perioada 10.12.2006 – 31.12.2009, calculat la salariul de bază, actualizat cu rata inflaţiei, la data plăţii efective.
De asemenea, va obliga pârâta Şcoala nr. 14 Tulcea, să îi plătească reclamantei SM drepturile salariale reprezentând spor de 15% prevăzut de art. 51 (3) din Legea nr. 334/2002, pentru perioada 10.12.2006 – 28.02.2007, calculat la salariul de bază actualizat cu rata inflaţiei, la data plăţii efective.
Considerentele expuse mai sus nu sunt însă aplicabile şi cu privire la perioada 01.03.2007 – 31.12.2008, perioadă în care reclamanta SM a ocupat postul de documentarist la pârâtul Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Tulcea.
Astfel, reclamanta SM trebuia să facă dovada alternativă că, prin natura postului ocupat în perioada mai sus precizată, a lucrat într-un depozit de cărţi, colecţie, care include bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil sau într-un laborator de restaurare şi conservare a cărţii, ori a asigurat servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate.
Aceste aspecte nu rezultă din fişa postului său, depusă la dosar, în aceasta fiind enumerate atribuţiile de serviciu ale reclamantei, printre care nu se regăseşte şi aceea de a asigura servicii de împrumut la domiciliu, în spitale, aziluri de bătrâni sau în orfelinate.
De asemenea, din fişa postului nu rezultă cu certitudine nici împrejurarea că, reclamanta şi-a desfăşurat activitatea într-un depozit de cărţi, colecţie care include bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil sau într-un laborator de restaurare şi conservare a cărţii.
Nu se poate afirma că ar exista o similitudine între activitatea bibliotecarului şi cea a documentaristului, din această perspectivă bibliotecarul având ca activitate specifică asigurarea împrumutului de carte către elevi şi cadre didactice, acesta desfăşurându-şi efectiv programul normal de lucru, în bibliotecă.
Nu trebuie să existe o confuzie între vocaţia documentariştilor de a desfăşura activităţi dintre cele prevăzute de legiuitor la art. 51 (3) din Legea nr. 334/2002 şi desfăşurarea efectivă a unor asemenea activităţi.
Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtului Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Tulcea, la plata către reclamanta SM, a sporului de 15% prevăzut de Legea nr. 334/2002, pentru perioada 01.03.2007 – 31.12.2008, ca nefondat.

Etichete: