Top

Acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, prevăzut de art.51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 şi personalului din învăţământ. Condiţii

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.576 din 2 octombrie 2007
Prin cererea înregistrată sub nr.2649/99/2007 din data de 22.05.2007, reclamanta U.S.L.I.- Iaşi, în numele membrilor săi, a chemat în judecată I.Ş.J.-Iaşi, Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 – D., Consiliul local al com. D., Primarul com. D.,solicitând instanţei ca, pe baza probelor ce se vor administra în cauză, să pronunţe o hotărâre prin care pârâtele să fie obligate la calculul şi plata drepturilor salariale neacordate membrilor de sindicat încadraţi pe funcţiile didactice auxiliare de bibliotecar, documentarist, redactor, reprezentând sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15% din salariul de bază, pe o perioadă de 3 ani anterioară depunerii acţiunii şi pe viitor.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, deşi Legea nr.128/1997 nu prevede acordarea unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, însă, conform art.50 din Statut, personalul didactic beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege.
În consecinţă, se susţine că această categorie de personal didactic auxiliar-bibliotecari, documentarişti redactori – trebuie să beneficieze de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.51 alin.3 din Legea nr.334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin întâmpinarea formulată, I.Ş.J.-IAŞI, în nume propriu şi în numele unităţilor şcolare pârâte, a solicitat respingerea acţiunii ca fiind nefondată.
Prin sentinţa civilă nr.1332 din 18.07.2007, Tribunalul Iaşi a respins excepţia calităţii procesuale pasive a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi, a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta U.S.L.I.P.-Iaşi, în numele membrilor de sindicat, prin reprezentant legal, a obligat pârâtul I.Ş.J.-Iaşi şi Şcoala clasele I-VIII nr.1 – D. să calculeze drepturile salariale cuvenite bibliotecarului, salariat al şcolii, membru al sindicatului reclamant, reprezentând sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15% din salariul de bază pentru perioada 18.05.2004 – 18.05.2007.
Prin aceeaşi hotărâre prima instanţă a obligat I.Ş. J.-Iaşi, şcoala pârâtă şi pârâţii Consiliul local al comunei D. şi Primarul comunei D., judeţul Iaşi să plătească drepturile salariale cuvenite bibliotecarului, reprezentând sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15% din salariul de bază pentru perioada 18.05.2004 – 18.05.2007, actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi a respins cererea reclamantei privind calculul şi plata sporului de 15% pe viitor.
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:
Potrivit disp.art.9 din Legea nr.128/1997 şi art.46 din H.G.nr.2192/2004, I.Ş.J.-Iaşi are calitate procesuală pasivă în cauză.
Funcţia de bibliotecar este prevăzută în art.6 din Legea nr.128/1997 la funcţii didactice auxiliare. Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face în conformitate cu dispoziţiile Statutului Personalului Didactic, care prevede (art.50) că personalul didactic beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege.
Sporul de 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare nu este reglementat în Legea nr.128/1997, ci doar în Legea bibliotecarilor nr.334/2002, art.51 alin.3.
Potrivit acestui articol personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoarele de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază.
Din fişa postului de bibliotecar rezultă că acesta asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate, fiind îndeplinite cerinţele art.5 alin.3 din Legea nr.334/2002.
S-a mai reţinut că sporul de 15% prevăzut de art.51 din Legea nr.334/2002 este un drept câştigat, instanţa nefiind în drept să îl acorde.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs I.Ş.J.-Iaşi, în nume propriu şi în numele Şcolii cu clasele I-VIII P., considerând-o nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive:
Potrivit art.1 lit. f şi art.37 din Legea 334/2002 biblioteca şcolară este organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află în serviciul elevilor şi cadrelor didactice din instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică. Conform Ordinului nr.3039/14.01.2004 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării posturile de bibliotecar sunt normate în funcţie de numărul de elevi şi cadre didactice din unitatea şcolară şi de numărul de volume existente în bibliotecă, şi drept corolar nu poate funcţiona ca bibliotecă publică şi nu are voie să împrumute cărţi şi alte documente altor persoane fizice din afara şcolii, aceasta deservind doar elevii, cadrele didactice şi personalul angajat la unitatea şcolară.
Recurentul a mai arătat că nu are calitate procesuală pasivă în cauză şi că instanţa nu s-a pronunţat asupra adresei nr.30805 a Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Control din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care au arătat că acest spor nu se poate acorda bibliotecarilor din reţeaua de învăţământ.
În recurs nu s-au administrat probe noi.
Curtea a constatat următoarele:
Recursul formulat de I.Ş.J.-Iaşi, în nume propriu şi în numele Şcolii cu clasele I-VIII – D., este nefondat pentru următoarele considerente:
În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.Ş.J. – Iaşi, instanţa constată că aceasta este nefondată, întrucât, pe de o parte, această excepţie nu a fost invocată în faţa instanţei de fond, iar,pe de altă parte, se invocă în sprijinul acesteia doar disp.art.9 din Legea nr.128/1997. Calitatea procesuală a recurentului în ceea ce priveşte obligaţia de calcul a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15% este însă dată în cauză de prevederile H.G. nr.2192/2004 potrivit cărora Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Preuniversitar de Stat, pe baza datelor transmise de inspectoratele şcolare, analizează modul în care se respectă prevederile bugetului de stat şi criteriile şi principiile finanţării învăţământului preuniversitar de stat, întocmind în acest sens un raport trimestrial, care este înaintat Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi este însoţit de o propunere de îmbunătăţire a sistemului de finanţare şi execuţie bugetară în sistemul de învăţământ preuniversitar de stat.
Prima instanţă a interpretat corect dispoziţiile Legii 128/1997 cu raportare la dispoziţiile Legii 334/2002.
Potrivit dispoziţiilor art.1 lit. f din Legea 334/2002, biblioteca şcolară este organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, se află în serviciul elevilor şi cadrelor didactice din instituţia respectivă şi, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică. Ordinul nr.3039 din 14.01.2004 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că posturile de bibliotecar sunt normate în funcţie de elevii şi cadrele didactice din unitatea şcolară şi de numărul de volume existente în bibliotecă.
Funcţia de bibliotecar din cadrul bibliotecilor şcolare este categorisită ca şi funcţie didactică auxiliară prevăzută de art.6 din Legea 128/1997, privind Statutul personalului didactic. În acest context, salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile acestei legi, personalul didactic auxiliar beneficiind de sporuri specifice sectorului de învăţământ, la fel ca şi cadrele didactice, precum şi de alte drepturi prevăzute de Lege (art.50).
Potrivit dispoziţiilor art.146 din Legea 128/1997, în măsura în care statutul nu dispune altfel, personalului didactic i se aplică celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.
În raport de aceste dispoziţii, în mod corect prima instanţă a reţinut că personalul din biblioteci care lucrează în condiţiile art.51 al.3 din Legea 334/2002 beneficiază de sporul de 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, acest spor nefiind prevăzut de Legea 128/1997.
Curtea are în vedere faptul că, potrivit fişelor individuale ale postului personalul didactic auxiliar încadrat pe funcţia de bibliotecar, documentarist, redactor, acesta îndeplineşte condiţiile alternative prevăzute de dispoziţiile art.51 al.3 din Legea 334/2002 în sensul că lucrează în depozite de carte, realizează restaurarea şi conservarea cărţilor, asigură servicii de împrumut la domiciliu şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate.
În ceea ce priveşte critica recurentului referitoare la neluarea în considerare de către instanţa de fond a adresei nr.30805/2005 a Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Control din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării care arată că acest spor nu se poate acorda bibliotecarilor din reţeaua de învăţământ, Curtea a reţinut, pe de o parte că această adresă nu a fost depusă la dosar de către recurent pentru a i se putea verifica conţinutul, iar pe de altă parte, o simplă adresă nu poate să modifice şi să adauge la lege.
Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art.312 Cod procedură civilă, a respins recursul şi a menţinut ca legală şi temeinică sentinţa pronunţată de prima instanţă.

Etichete: