Top

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ NR.908

Din 24 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de…., sub dosar nr. ……., reclamanta – organ de executare …… în contradictoriu cu pârâta – debitoare ……… şi cu pârâtul – terţul poprit …….., a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 3072, 47 lei.

În motivarea cererii, reclamanta – organ de executare ….. a învederat faptul că înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art. 453 – 454 Cod procedură civilă, în dosarul acestuia de executare nr. .., în care creditorul ….., în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. …. a Tribunalului Tulcea, pronunţată în dosarul nr. … a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 168857, 73 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată şi executare.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul – terţ poprit în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 3072,47 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitor.

A mai precizat reclamanta – organ de executare faptul că în conformitate cu prevederile art. 454 alin. 2 Cod procedură civilă a înfiinţat poprirea cu adresa nr. 29/2008 din data de 31.10.2008.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamant judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

În dovedirea cererii reclamanta – organ de executare a depus la dosarul cauzei în copie: Sentinţa civilă nr. 2018 din data de 8.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 1007/88/2007 (f. 3-4), dovadă comunicare a popririi nr. 29/2008 (f. 5), proces verbal din data de 13.02.2008 (f. 6), dovada de comunicare a popririi nr. 29/13.11.2008 (f. 7), adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 (f. 8).

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare – a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei –

La data de 11.03.2009, pârâtul – terţ poprit a depus întâmpinare prin care a solicitat, în esenţă, respingerea cererii.

În motivarea întâmpinării, a arătat faptul că a plătit la S.C. –– în avans 500 metri cubi de apă iar la ………… încă 249 metrii cubi de apă, acestea fiind dovedite de chitanţele anexate.

Pârâtul – terţ poprit a mai arătat faptul că, cu toate că a depus la ……, copiile chitanţelor plătite la .., acestea nu s-au scăzut ca fiind plătite din neglijenţa administratorului asociaţiei de proprietari.

Prin încheierea din data de 11.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

În baza art. 167 Cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri apreciind-o ca fiind utilă, pertinentă, concludentă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 emisă în dosarul de executare nr. 29/2008, s-a pus în vederea pârâtului – terţ poprit să achite suma de 3072, 47 lei sau să consemneze această sumă în termen de 15 zile conform disp. art. 456 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă.

Pârâtul – terţ poprit a achitat integral suma datorată astfel cum rezultă din chitanţele depuse la dosarul cauzei.

Întrucât pârâtul terţ poprit a achitat integral debitul instanţa va respinge cererea formulată de reclamanta -organ de executare ca rămasă fără obiect.

Va lua act de faptul că reclamanta – organ de executare …. nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: