Top

Validare poprire

Sent. civilă 898/24.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de, sub dosar nr. 218/327/2009, reclamanta – organ de executare a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1923,55 lei.

În fapt, reclamanta – organ de executare a învederat înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.29/2008, în care creditorul, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2018/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.1007/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 149348,25 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul – terţ poprit în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 1923,55 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamanta – organ de executare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2018/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1007/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociaţiei de Proprietari

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare BEJ a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei.

Prin încheierea din data de 10.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea de intervenţie forţată a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

La data de 18.02.2009, pârâtul-terţ poprit a depus precizări, arătând că a achitat debitul către asociaţia de proprietari şi că situaţia generată se datorează modului de administrare al asociaţiei de către administratorul

Pârâtul terţ poprit în susţinerea precizărilor a depus copii ale chitanţelor de plată a cotelor de întreţinere către asociaţie datate în perioada mai 2008- decembrie 2008, achitând către ….si suma de 10,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

La termenul de judecată din data de 03.03.2009, reprezentantul creditoarei ……. a învederat instanţei faptul că pârâtul-terţ poprit a achitat debitul datorat, înţelegând să renunţe la pretenţiile formulate împotriva acestuia.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2018 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.1007/88/2007, pârâta debitoare Asociaţia de Proprietari …. a fost obligată la plata către intervenienta forţată – creditoare …… a sumei de 149348,25 lei reprezentând contravaloare servicii, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Intervenienta forţată – creditoarea SC …… a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc ……. punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor Asociaţiei de Proprietari ………..

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 12 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi- f.38 dosar.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această nu este îndeplinită, din înscrisurile depuse de pârâtul-terţ proprit la dosar la filele 25-26 şi respectiv 32-37 rezultând că pârâtul- terţ poprit a achitat o sumă totală de 2980 lei din care către asociaţie suma totală de 1930 lei şi către SC AQUASERV SA suma totală de 1050 lei.

Datele la care acesta şi-a executat obligaţia de plată sunt anterioare datei de 12.11.2008 când s-a înfiinţat poprirea, astfel a achitat:

– suma de 500 lei în data de 06.05.2008, cu chitanţa 1042- f.25,

– suma de 550 lei în 15.07.2008, cu chitanţa 00065424- f.35,

– suma de 50 lei în data de 15.07.2008, cu chitanţa 1505- f.26,

– suma de 500 lei în data de 14.07.2008, cu chitanţa 1498- f.25,

– suma de 500 lei în data 30.07.2008, cu chitanţa 1592- f.26,

– suma de 500 lei în data de 30.07.2008, cu chitanţa 00067955- f.36,

– suma de 200 lei în data de 17.10.2008, cu chitanţa 2249- f.25,

– suma de 180 lei în data de 29.12.2008, cu chitanţa 002- f.25,

Or, prin raportare la datele de achitare a cotelor de întreţinere, instanţa urmează să analizeze dacă exista raportul juridic obligaţional între treţul poprit în calitate de proprietar al apartamentului din comndominiul administrat de ……………………………..

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să reţină că pretenţia pe capătul principal de cerere este neîntemeiată, deoarece nu există în fapt raportul juridic obligaţional între pârâta debitoare ………………………….. la momentul înfiinţării popririi ca mădură de executare silită. Astfel că lipsind premisa avută în vedere de art 460 C.pr.civ., nu se poate aplica ipoteza normei, respectiv nu se poate valida poprirea ca act de executare, urmând să respingă cererea reclamantului-organ de executare ca nefondată.

Pe cererea de intervenţie forţată, instanţa a invocat excepţia netimbrării cererii.

Astfel, reţine că potrivit art. 20 alin.1 Legea 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit disp. art. 3 lit. s din acelaşi act normativ, cererile având ca obiect înfiinţare poprire se taxează cu 10 lei.

Conform alin.2 din art. 20 din Legea 146/1997, instanţa a pus în vedere reclamantei prin adresă fila 21 dosar, să achite taxa judiciară de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 1,5 lei la cererea de intervenţie forţată.

Reclamantul nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţia procesuală stabilită în sarcina sa prin actul normativ, deşi i s-a pus în vedere aceasta de către instanţa, motiv pentru care, în conformitate cu disp. art. 20 alin.3 din acelaşi act normativ instanţa urmează să anuleze cererea ca netimbrată.

Etichete: