Top

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr.985

Şedinţa publică de la 30 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. 236/327/2009, reclamanta – organ de executare -în contradictoriu cu pârâta – debitoare – şi cu pârâtul – terţul poprit -, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1915,70 lei.

În fapt, reclamanta – organ de executare – a învederat înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.42/2008, în care creditorul -, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2020/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.2013/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 188644,11 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul – terţ poprit – în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 1915,70 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamanta – organ de executare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2020/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2013/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi.

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare – a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei -.

Prin încheierea din data de 09.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea de intervenţie forţată a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2020 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.2013/887/2007, pârâta debitoare Asociaţia de Proprietari nr. 58 a fost obligată la plata către intervenienta forţată – creditoare – a sumei de 188644,11 lei reprezentând contravaloare servicii, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Intervenienta forţată – creditoarea – a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc – punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor Asociaţiei de Proprietari nr.58.

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 7 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această este îndeplinită, listele de plată depuse la dosar, precum şi lipsa terţului poprit la interogatoriu, apreciată de instanţă, în temeiul art.225 Cod procedură civilă ca având valoarea unui început de dovadă scrisă, făcând dovada raportului juridic obligaţional statornicit între debitoare şi terţul poprit.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin.1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art.460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite cererea de reclamanta – organ de executare -, precum şi cererea intervenientei forţată – creditoare -., apreciind-o ca fiind întemeiată, şi în consecinţă, va valida poprirea înfiinţată în mâinile pârâtului – terţ poprit până la concurenţa sumei de 1915,70 lei, sumă ce va fi consemnată pe numele intervenientei forţată – creditoare -., la dispoziţia şi pe seama executorului judecătoresc.

Instanţa va respinge cererea formulată de intervenienta forţată – creditoare – de obligare a pârâtului – terţ poprit -, la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată întrucât taxele de timbru şi timbrele judiciare au fost datorate în cauză de către reclamanta organ de executare -.

Astfel, atât taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii introductive cât şi taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii de intervenţie sunt datorate de către partea care sesizează instanţa cu acestea, în speţă de către reclamanta – organ de executare.

Faptul că, intervenienta forţată creditoare a înţeles să achite taxa de timbru şi timbrul judiciar datorate de către reclamanta – organ de executare nu are nici o consecinţă juridică asupra persoanei care are calitatea de debitor a acestei taxe, motiv pentru care instanţa va respinge ca neîntemeiată solicitarea intervenientei – creditoare de obligare a pârâtului terţ poprit la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamanta – organ de executare rezultă faptul că acesta nu şi-a exprimat voinţa juridică în sensul solicitării de cheltuieli de judecată, astfel instanţa va lua act că reclamanta – organ de executare – nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 872

Şedinţa publică de la 23 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. 229/327/2009, reclamanta – organ de executare _ în contradictoriu cu pârâta – debitoare _ şi cu pârâtul – terţul poprit _, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 9135 lei.

În fapt, reclamanta – organ de executare _ a învederat înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.42/2008, în care creditorul _, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2020/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.2013/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 188644,11 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul – terţ poprit _ în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 9135 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamanta – organ de executare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2020/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2013/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociaţiei de Proprietari nr.58.

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare _ a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei _.

Prin încheierea din data de 23.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea de intervenţie forţată a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2020 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.2013/887/2007, pârâta debitoare _ a fost obligată la plata către intervenienta forţată – creditoare _ a sumei de 188644,11 lei reprezentând contravaloare servicii, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Intervenienta forţată – creditoarea _a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc _ punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor Asociaţiei de Proprietari nr.58.

Pârâta debitoare a pus la dispoziţia intervenientei forţată – creditoare un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligaţiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţul poprit _.

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 7 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această este îndeplinită, terţului poprit chemat la interogatoriu, a recunoscut în intregime debitul solicitat, cuantumul acestui debit rezultând şi din listele de plată depuse la dosar.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin.1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art.460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite cererea de reclamanta – organ de executare _, precum şi cererea intervenientei forţată – creditoare _, apreciind-o ca fiind întemeiată, şi în consecinţă, va valida poprirea înfiinţată în mâinile pârâtului – terţ poprit până la concurenţa sumei de 9135 lei, sumă ce va fi consemnată pe numele intervenientei forţată – creditoare _, la dispoziţia şi pe seama executorului judecătoresc.

Instanţa va respinge cererea formulată de intervenienta forţată – creditoare _ de obligare a pârâtului – terţ poprit _, la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată întrucât taxele de timbru şi timbrele judiciare au fost datorate în cauză de către reclamanta organ de executare _.

Astfel, atât taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii introductive cât şi taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii de intervenţie sunt datorate de către partea care sesizează instanţa cu acestea, în speţă de către reclamanta – organ de executare.

Faptul că, intervenienta forţată creditoare a înţeles să achite taxa de timbru şi timbrul judiciar datorate de către reclamanta – organ de executare nu are nici o consecinţă juridică asupra persoanei care are calitatea de debitor a acestei taxe, motiv pentru care instanţa va respinge ca neîntemeiată solicitarea intervenientei – creditoare de obligare a pârâtului terţ poprit la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamanta – organ de executare rezultă faptul că acesta nu şi-a exprimat voinţa juridică în sensul solicitării de cheltuieli de judecată, astfel instanţa va lua act că reclamanta – organ de executare _ nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Validare poprire

Sentinţa civilă nr.816

Sedinţă publică din 16 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….. sub dosar nr….. creditoarea …. a chemat în judecată pe debitoarea …..şi pe terţii popriţi …, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi în mâinile terţilor popriţi, a sumei de …. lei, datorată de aceştia debitoarei ….., cu titlu de cotă parte la cheltuielile privind serviciul public de apă şi canalizare; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr….. în dosarul nr….. debitoarea …. a fost obligată la plata sumei de … lei reprezentând contravaloare servicii apă canal, majorări de întârziere şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare de …. lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert, conform procesului-verbal nr……

A mai precizat creditoarea că sentinţa civilă menţionată anterior a fost pusă în executare prin BEJ Dumbravă Dumitru, unde s-a format dosarul de executare silită nr….., iar la data de …. executorul judecătoresc a comunicat debitoarei somaţia cu termen de o zi conform art.387 şi urm. din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, creditoarea a solicitat executorului judecătoresc, în temeiul art.452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, înfiinţarea popririi în mâinile terţilor popriţi pentru suma de … lei datorată de aceştia debitoarei …., cu titlu de cotă parte la cheltuielile privind serviciul public de apă şi canalizare, adresa de poprire fiind comunicată acestora la data de …, fără ca aceştia să se conformeze obligaţiilor de plată.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.460 din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 din Codul de procedură civilă s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Atât debitoarea, cât şi terţii popriţi, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

În şedinţa publică din data de …. instanţa a invocat din oficiu excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de excepţia invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 36 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, instanţele judecătoreşti au obligaţia de a încunoştinţa părţile, o dată cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate în cazurile în care acţiunile şi cererile au fost trimise prin poştă. În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă acţiunile sau cererile nu cuprind datele sau documentaţia necesară caracterizării actului sau calculării taxelor sau dacă nu s-au anexat dovezile din care să rezulte plata acestora, instanţele judecătoreşti stabilesc termenul de judecată şi comunică părţilor, o dată cu citarea, şi obligaţiile în legătură cu taxa judiciară de timbru ce trebuie îndeplinite până la termenul de judecată, sub sancţiunea anulării cererii sau acţiunii.

Potrivit art. 3 lit.s din Legea nr.146/1997, cuantumul taxei de timbru aferente cererii pentru validarea popririi este de 10 de lei, iar conform art.3 al.1 din OG nr.32/1995 cererii i se aplică timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

Potrivit art. 20 alin.3 din legea nr. 146/1997 şi art.9 al.2 din OG nr.32/1995, neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxelor judiciare de timbru şi de aplicare a timbrului judiciar până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Având în vedere cele reţinute anterior şi faptul că până la primul termen acordat în cauză, creditoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a taxei de timbru, deşi a fost legal citată cu această menţiune instanţa apreciază excepţia netimbrării cererii ca întemeiată, motiv pentru care va dispune admiterea acesteia şi, în consecinţă, anularea cererii creditoarei, ca netimbrată.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 813

Şedinţa publică de la 16 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 30.01.2009, sub dosar nr. 628/327/2009, creditoarea _, în contradictoriu cu debitoarea _ şi cu terţul poprit _, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1987,58 lei, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr. 2021/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, debitoarea a fost obligată la plata sumei de 174.903,63 lei reprezentând contravaloare servicii apă canal şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare de 7100 lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu executor. Această sentinţă a fost pusă în executare prin B.E.J. Dumbravă Dumitru, formându-se dosarul de executare silită nr. 41/2008, executorul judecătoresc comunicând debitoarei, la data de 14.03.2008, somaţia cu termen de o zi, conform art.387 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, executorul judecătoresc, în temeiul art. 452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit, pentru suma de 1987,58 lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, sumă rămasă neachitată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 460 C.proc.civ. şi art. 2 lit. ţ) din Legea nr. 554/2004.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea nu a fost timbrată.

Instanţa a invocat din oficiu, în şedinţa publică din data de 16.03.2009, excepţia netimbrării cererii.

Deliberând asupra acestei excepţii, instanţa reţine următoarele: Potrivit art. 20 alin.1 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 neîndeplinirea obligaţiei de plata până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Deşi instanţa a pus în vedere reclamantei ca până la primul termen de judecată să timbreze cererea cu suma de 10 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, calculată conform cu art.3 lit.s) din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să aplice cererii timbre judiciare în valoare de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995, sub sancţiunea anulării cererii în conformitate cu art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind citată cu aceste menţiuni, reclamanta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei.

Faţă de cele expuse anterior, având în vedere că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a timbra anticipat cererea, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar va admite excepţia netimbrării cererii şi va anula cererea ca netimbrată.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 812

Şedinţa publică de la 16 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 30.01.2009, sub dosar nr. 622/327/2009, creditoarea _, în contradictoriu cu debitoarea _ şi cu terţul poprit _, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 2528,09 lei, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr. 2021/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, debitoarea a fost obligată la plata sumei de 174.903,63 lei reprezentând contravaloare servicii apă canal şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare de 7100 lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu executor. Această sentinţă a fost pusă în executare prin B.E.J. Dumbravă Dumitru, formându-se dosarul de executare silită nr. 41/2008, executorul judecătoresc comunicând debitoarei, la data de 14.03.2008, somaţia cu termen de o zi, conform art.387 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, executorul judecătoresc, în temeiul art. 452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit, pentru suma de 1078,59 lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, sumă rămasă neachitată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 460 C.proc.civ. şi art. 2 lit. ţ) din Legea nr. 554/2004.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea nu a fost timbrată.

Instanţa a invocat din oficiu, în şedinţa publică din data de 16.03.2009, excepţia netimbrării cererii.

Deliberând asupra acestei excepţii, instanţa reţine următoarele: Potrivit art. 20 alin.1 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 neîndeplinirea obligaţiei de plata până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Deşi instanţa a pus în vedere reclamantei ca până la primul termen de judecată să timbreze cererea cu suma de 10 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, calculată conform cu art.3 lit.s) din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să aplice cererii timbre judiciare în valoare de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995, sub sancţiunea anulării cererii în conformitate cu art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind citată cu aceste menţiuni, reclamanta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei.

Faţă de cele expuse anterior, având în vedere că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a timbra anticipat cererea, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar va admite excepţia netimbrării cererii şi va anula cererea ca netimbrată.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 748

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 23.01.2009, sub dosar nr. 400/327/2009, creditoarea _, în contradictoriu cu debitoarea _şi cu terţul poprit _, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1078,59 lei, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr. 2021/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, debitoarea a fost obligată la plata sumei de 174903,63 lei reprezentând contravaloare servicii apă canal şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare de 7100 lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu executor. Această sentinţă a fost pusă în executare prin B.E.J. Dumbravă Dumitru, formându-se dosarul de executare silită nr. 41/2008, executorul judecătoresc comunicând debitoarei, la data de 14.03.2008, somaţia cu termen de o zi, conform art.387 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, executorul judecătoresc, în temeiul art. 452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit, pentru suma de 1078,59 lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, sumă rămasă neachitată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 460 C.proc.civ. şi art. 2 lit. ţ) din Legea nr. 554/2004.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea nu a fost timbrată.

Instanţa a invocat din oficiu, în şedinţa publică din data de 09.03.2009, excepţia netimbrării cererii.

Deliberând asupra acestei excepţii, instanţa reţine următoarele: Potrivit art. 20 alin.1 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 neîndeplinirea obligaţiei de plata până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Deşi instanţa a pus în vedere reclamantei ca până la primul termen de judecată să timbreze cererea cu suma de 10 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, calculată conform cu art.3 lit.s) din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să aplice cererii timbre judiciare în valoare de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995, sub sancţiunea anulării cererii în conformitate cu art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind citată cu aceste menţiuni, reclamanta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei.

Faţă de cele expuse anterior, având în vedere că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a timbra anticipat cererea, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar va admite excepţia netimbrării cererii şi va anula cererea ca netimbrată.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 747

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. 221/327/2009, reclamantul _ în contradictoriu cu debitoarea _ şi cu terţul poprit _, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 3037,17 lei.

În fapt, reclamantul _ a învederat înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.29/2008, în care creditorul _, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2018/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.1007/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 168857,73 reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

În urma începerii executării silite, s-a constatat că terţul poprit _ în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 3037,17 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamant judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de 27.01.2009 reclamantul _ a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei _, care nu a fost timbrată.

La data de 05.03.2009 reclamantul a arătat că terţul poprit a achitat debitul, depunând la dosarul cauzei dovada achitării debitului, chitanţele (f. 25-27).

La termenul din data de 09 martie 2009 instanţa a invocat din oficiu excepţia de netimbrare a cererii de intervenţie forţată şi a anulat cererea de intervenţie forţată a _, ca fiind netimbrată

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În cauza de faţă obiectul cererii introductive constă în obligarea terţului poprit să achite o anumită sumă de bani către creditoare, iar pe parcursul judecăţii plata acestei sume s-a realizat, terţul poprit _ înţelegând să achite de bună-voie suma arătată în petitul cererii, astfel cum rezultă din chitanţele depuse la dosarul cauzei (f.25-27), astfel că cererea reclamantei a rămas fără obiect, motiv pentru care aceasta urmează a fi respinsă ca atare.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 646

Şedinţa publică de la 02 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. 225/327/2009, reclamantul _ în contradictoriu cu debitoarea _ şi cu terţul poprit _, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1078,95 lei.

În fapt, reclamantul _ a învederat înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.29/2008, în care creditorul _, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2018/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.1007/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 168857,73 reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

În urma începerii executării silite, s-a constatat că terţul poprit _ în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 1078,95 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamant judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de 27.01.2009 reclamantul _ a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei SC _, care nu a fost timbrată.

La data de 24.02.2009 reclamantul a arătat că terţul poprit a achitat debitul, depunând la dosarul cauzei dovada achitării debitului, chitanţele (f. 26).

La termenul din data de 02 martie 2009 instanţa a invocat din oficiu excepţia de netimbrare a cererii de intervenţie forţată şi a anulat cererea de intervenţie forţată a _, ca fiind netimbrată

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În cauza de faţă obiectul cererii introductive constă în obligarea terţului poprit să achite o anumită sumă de bani către creditoare, iar pe parcursul judecăţii plata acestei sume s-a realizat, terţul poprit _ înţelegând să achite de bună-voie suma arătată în petitul cererii, astfel cum rezultă din chitanţele depuse la dosarul cauzei (f.26), astfel că cererea reclamantei a rămas fără obiect, motiv pentru care aceasta urmează a fi respinsă ca atare.

Etichete:

Validare poprire

Sentinţa civilă nr.755

Sedinţă publică din 09 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la data de …….. sub dosar nr………. creditoarea …………. a chemat în judecată pe debitoarea ……….. şi pe terţii popriţi …………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţilor popriţi ……………pentru suma de ………., datorată ………… .., cu titlu de cotă parte cheltuieli privind serviciul public de apă şi canalizare; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr…………….. pronunţată de ………… în dosarul nr………….., debitoarea …………. a fost obligată la plata sumei de ……………. lei, reprezentând contravaloare servicii apă canal şi cheltuieli de judecată.

A mai arătat creditoarea că sentinţa civilă mai sus menţionată a fost pusă în executare prin …………, unde s-a format dosarul de executare silită nr………………., executorul judecătoresc comunicând debitoarei somaţia cu termen de o zi conform art.387 şi urm. din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, creditoarea a precizat că executorul judecătoresc a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţilor popriţi ……………….. pentru suma de ……….. lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare datorată debitoarei Asociaţia de proprietari nr.27C Tulcea.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.460 din Codul de procedură civilă şi dispoziţiile Legii nr.554/2004.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr……….. pronunţată de ………….. în dosar nr…………..; cererea nr………… adresată executorului judecătoresc; adresa nr…………..

Atât debitoarea, cât şi terţii popriţi, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

Prin sentinţa civilă nr………….. a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalulu Tulcea, declinând competenţa soluţionării cauzei în favoarea ……………

Pe rolul ……….. cauza a fost înregistrată la data de …………. sub dosar nr……………….

Instanţa a încuviinţat în cauză, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţilor popriţi.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr…………. pronunţată de Tribunalul ……….în dosarul nr…………., debitoarea ………….. a fost obligată la plata către creditoarea …………. a sumei de …………. lei reprezentând contravaloare servicii de apă şi canalizare, a sumei de …………… lei reprezentând majorări de întârziere pe perioada …………, precum şi a sumei ………….. lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin cererea înregistrată sub nr. …………. la Biroul Executorului Judecătoresc Vlad Irinel, creditoarea ………….. a solicitat punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, formându-se dosarul de executare nr………………

Debitoarea a pus la dispozitia creditoarei un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligatiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţii popriţi …………….

La data de …………… a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţilor popriţi la data de …………… astfel cum rezultă din Borderoul nr. …………….

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Verificând aceste condiţii în ceea ce îl priveşte pe terţul poprit ………., instanţa constată următoarele:

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr…………, terţul poprit …………. este proprietar al imobilului situat în ……… În acestă calitate, terţul poprit ……….. este membru al ……………

Conform art.46 din Legea nr.230/2007, terţului poprit …………. îi incumba obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce îi revenea la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data afişării.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că aceasta este îndeplinită, listele de plată depuse la dosar, precum şi lipsa terţului poprit la interogatoriu făcând dovada raportului juridic obligaţional statornicit între debitoare şi terţul poprit.

Conform art. 225 Cod procedură civilă, poate fi considerată ca început de dovadă atitudinea părţii care, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, deşi a fost legal citată cu menţiunea expresă de a se prezenta la interogatoriu.

Raportat la probatoriul efectuat în cauză, instanţa reţine neprezentarea terţului poprit la interogatoriu, deşi acesta a fost citat cu această menţiune. Prin urmare, aplicând dispoziţiile art. 225 Cod procedură civilă, instanţa va considera această atitudine a terţului poprit ca un început de dovadă relativ la cele se urmăreau a fi dovedite prin interogatoriu, respectiv faptul că terţul poprit datorează sume de bani debitoarei.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art. 460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit …………. până la concurenţa sumei de ……….. lei, urmând a obliga terţul poprit să plătească acestă sumă creditoarei ……………

Cu privire la cel de-al doilea terţ poprit, ……………, instanţa constată că nu este îndeplinită condiţia referitoare la calitatea terţului poprit de debitor al debitorului principal.

Astfel, instanţa reţine că la data de …………. între terţul poprit …………. în calitate de locator, şi terţul poprit …………….., în calitate de locatar, s-a încheiat contractul de închiriere nr.74, pe o durată de un an, contractul urmând să îşi înceteze efectele la data de ………………

Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Legii nr.230/2007 rezultă că obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată, a cotei de contribuţiei la cheltuielile asociaţiei de proprietari incumbă proprietarilor apartamentelor, iar nu chiriaşilor.

Aceeaşi concluzie rezultă şi din interpretarea dispoziţiilor art.24 al.3 din HG nr.1588/2007 potrivit cărora în situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment. Astfel, chiriaşul poate fi obligat la plata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei numai în cazul în care în contractul de închiriere s-a prevăzut o clauză în acest sens.

Or, analizând contractul de închiriere nr…………….. instanţa reţine că nu a fost prevăzută o astfel de clauză.

Totodată, instanţa mai constată că în cauză nu s-a făcut dovada prelungirii contractului de închiriere, acesta încetând să mai producă efecte juridice la data de 31.12.2000.

Nefiind îndeplinită condiţia existenţei unui raport obligaţional între terţul poprit ……….. şi debitoarea …………., nu se mai impune analiza celei de-a doua condiţii prevăzute de lege, respectiv dacă terţul poprit …………. şi-a îndeplinit obligaţia de plată în termen de 15 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi. Astfel, nu se poate reţine că terţul poprit ………….. nu a achitat debitul faţă de debitoarea ………….. atât timp cât nu s-a probat existenţa acestei obligaţii în sarcina terţului poprit.

Constatând că faţă de terţul poprit ……………. nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.460 Cod procedură civilă, instanţa va desfiinţa poprirea înfiinţată în mâinile acestui terţ poprit.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa va admite în parte cererea creditoarei, va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit ………………., urmând a desfiinţa poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit …………………….

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga terţul poprit ……………. la plata către creditoare a sumei de 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ NR. 714

Din 04 martie 2009.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. …., reclamanta – organ de executare … în contradictoriu cu pârâta – debitoare …. Tulcea şi cu pârâtul – terţul poprit …., a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 1261, 87 lei.

În motivarea cererii, reclamanta – organ de executare B.E.J. …. a învederat faptul că înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art. 453 – 454 Cod procedură civilă, în dosarul acestuia de executare nr. 42/2008, în care creditorul ….., în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. …. a Tribunalului …., pronunţată în dosarul nr. …. a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 188644, 11 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată şi executare.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul – terţ poprit în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 1261, 87 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitoare.

A mai precizat reclamanta – organ de executare faptul că în conformitate cu prevederile art. 454 alin. 2 Cod procedură civilă a înfiinţat poprirea cu adresa nr. 42/2008 din data de 31.10.2008.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamant judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

În dovedirea cererii reclamanta – organ de executare a depus la dosarul cauzei în copie: Sentinţa civilă nr. …. pronunţată de …. în dosar nr. …. (f. 3-4), proces verbal din data de 26.02.2008 (f. 5), dovadă comunicare a popririi nr. 42/2008 (f. 6), adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 (f. 7).

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare B.E.J. …. a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei ……

Prin încheierea din data de 11.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

La data de … pârâta debitoare a arătat că pârâtul terţ poprit a achitat integral debitul, depunând la dosarul cauzei dovada achitării debitului, respectiv copie după chitanţa nr. 09677814/9.02.2009 (f. 23).

La data de 3.03.2009, reclamanta – organ de executare a învederat faptul că pârâtul –terţ poprit, la data de … cu chitanţa seria TL BAB nr. 09677814 emisă de Asociaţia de proprietari nr. …, a achitat integral debitul în cuantum de 1400 lei în dosarul de executare nr. 42/2008, motiv pentru care executarea pornită împotriva terţului poprit …. încetează.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 emisă în dosarul de executare nr. …, s-a pus în vederea pârâtului – terţ poprit să achite suma de 1080 lei sau să consemneze această sumă în termen de 15 zile conform disp. art. 456 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă.

La data de 9.02.2009, pârâtul – terţ poprit cu chitanţa seria …. nr. …emisă de Asociaţia de proprietari nr. …, a achitat integral debitul în cuantum de 1400 lei.

Ca urmare a plăţii efectuate de către pârâtul terţ poprit, reclamanta –organ de executare a încetat executarea pornită în dosarul nr. 42/2008.

Întrucât pârâtul terţ poprit … a achitat integral debitul în cuantum de 1261, 87 lei prin chitanţa seria …., executarea silită pornită împotriva acestuia în dosarul nr. 42/2008 încetând, instanţa va respinge cererea formulată de reclamanta –organ de executare ca rămasă fără obiect.

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge şi cererea intervenientei forţate – creditoare ca rămasă fără obiect, constatând faptul că pretenţiile sale au fost îndestulate prin plata efectuată de pârâtul – terţ poprit.

Instanţa va respinge cererea formulată de intervenienta forţată – creditoare … de obligare a pârâtului – terţ poprit …, la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată întrucât taxele de timbru şi timbrele judiciare au fost datorate în cauză de către reclamanta organ de executare B.E.J. ….

Astfel, atât taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii introductive cât şi taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii de intervenţie sunt datorate de către partea care sesizează instanţa cu acestea, în speţă de către reclamanta – organ de executare.

Instanţa mai reţine şi faptul că taxa de timbru aferentă cererii de intervenţie forţată, calculată în baza art. 10 din Legea nr. 146/1997, a fost datorată de către reclamanta – organ de executare, acesteia fiindu-i trimisă a adresă (f. 19) prin care i s-a pus în vedere obligaţia de a achita suma de 10 lei reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei sub sancţiunea anulării acestei cereri ca netimbrată.

Faptul că la termenul de judecată din data 4 martie 2009, intervenienta forţată creditoare a înţeles să achite taxa de timbru şi timbrul judiciar datorate de către reclamanta – organ de executare nu are nici o consecinţă juridică asupra persoanei care are calitatea de debitor a acestei taxe.

Mai mult, potrivit principiului general reglementat de către art. 1093 Cod civil oricine poate face plata, acesta putând fi deci efectuată de orice persoană interesată sau chiar de o persoană neinteresată.

Aşadar, taxele de timbru şi timbrele judiciare achitate în dosar puteau fi solicitate cu titlu de cheltuieli de judecată numai de către partea care le-a datorat, deci numai de către reclamanta – organ de executare.

Or, analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamanta – organ de executare rezultă faptul că acesta nu şi-a exprimat voinţa juridică în sensul solicitării de cheltuieli de judecată, motiv pentru care instanţa va respinge ca neîntemeiată solicitarea intervenientei – creditoare de obligare a pârâtului terţ poprit la plata cheltuielilor de judecată întrucât aceste cheltuieli nu au fost efectuate de către ea.

Va lua act că reclamanta – organ de executare …..

Etichete: