Top

Cerere in anulare

S.c. nr. 807/11 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr. ………. ……, reclamanta ………. a formulat cerere în anulare împotriva sentinţei civile nr. ……………….

În motivarea cererii reclamanta a arătat că pe calea somaţiei de plată a fost chemată în judecată pentru obligarea la plata sumei de 4406,17 lei reprezentând contravaloarea mărfii livrată în perioada 10 marte 2007 – 26 octombrie 2007.

A mai arătat reclamanta că hotărârea atacată este nelegală deoarece prin sentinţa civilă nr. ……… a Tribunalului Tulcea s-a dispus începerea procedurii de insolvenţă faţă de reclamantă, fiind desemnat lichidator …………, iar conform art. 36 din legea nr. 85/2006 de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

În drept reclamanta a invocat dispoziţiile art. 8 alin. 1 din OG 5/2001 şi nu a propus probe.

Pârâta ………. legal citată şi reprezentată în faţa instanţei, nu a depus întâmpinare şi nu a propus probe în apărare.

Prin adresa nr. ……. instanţa a solicitat lichidatorului reclamantei, citat în cauză, să comunice dacă îşi însuşeşte cererea formulată de către reclamantă, adresă la care însă nu s-a răspuns în niciun fel.

Analizând cauza, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. …….. a Judecătoriei Tulcea reclamanta …….. a fost somată să plătească pârâtei …… suma de 4406,17 lei reprezentând contravaloare marfă în termen de 10 zile de la comunicare precum şi a sumei de 389,3 lei cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1706/18 iulie 2008 a Tribunalului Tulcea (deci anterior pronunţării sentinţei civile nr. 3296/2 decembrie 2008 şi chiar anterior introducerii cererii de emitere a somaţiei de plată) s-a dispus începerea procedurii insolvenţei faţă de reclamanta ….., fiind numit în calitate de lichidator ………………

Potrivit art. 46 alin. 1 din legea nr. 85/2006 în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.

În cauza de faţă pentru formularea cererii în anulare reclamanta nu a avut nici autorizarea judecătorului sindic şi nici încuviinţarea lichidatorului, cererea fiind formulată în nume propriu deşi procedura era începută şi lichidatorul desemnat.

În aceste condiţii cererea în anulare nu putea fi făcută de reclamantă singură, fără încuviinţarea lichidatorului sau judecătorului sindic.

Drept urmare cererea în anulare va fi anulată de către instanţă, ea nefiind nici însuşită de către lichidator.

Etichete: