Top

Pact comisoriu de grad IV. Interventia instantei. Conditie rezolutorie. Neîndeplinire obligatii. Consecinte. Opinie separata.

Clauzele contractuale exprese privind rezolutiunea (rezilierea) contractului pentru neexecutare poarta denumirea de pacte comisorii si ele reprezinta o rezolutiune conventionala.

Pactul comisoriu de gradul IV este mult mai energic si potrivit acestuia, în caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea în întârziere si fara orice formalitate prealabila.

În aceasta situatie, interventia instantei judecatoresti, daca se apeleaza la ea, se va rezuma la verificarile pe care însesi clauzele conventionale de reziliere le permit.

S.C. „M” S.A. a investit instanta în contradictoriu cu S.C. „N” S.R.L. Constanta, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate ca fiind reziliat de plin drept contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare nr. 72/4.05.2000, potrivit pactului comisoriu expres de gradul IV prevazut la art. 11 din contract.

În motivarea actiunii, se arata ca între S.C. „M” S.A., în calitate de locator proprietar si S.C. „N” S.R.L., în calitate de utilizator a intervenit contractul de leasing imobiliar cu clauza de vânzare nr. 72/4.05.2000 pe structura activului Restaurant Nord.

Potrivit clauzelor contractuale, pârâtul utilizator S.C. „N” S.R.L. avea obligatia de a constitui garantii în numerar de 10% din valoarea unei rate de leasing anuale, în termen de pâna la 31.08.2000, sa plateasca pretul vânzarii la termenele stabilite, sa achite toate cheltuielile constante si cele functionale pentru activul ce formeaza obiectul contractului sus mentionat si sa asigure imobilul la o societate de asigurari autorizata.

Potrivit art. 11.1 din contract, constituie clauza de reziliere de plin drept, nerespectarea de catre utilizator a urmatoarelor obligatii:

– neasigurarea activului la o societate de asigurari autorizata;

– neexecutarea obligatiilor contractuale privind cheltuielile constante si functionale.

Întrucât pârâtul utilizator nu a respectat clauzele prevazute la art. 5 din contract, S.C. „M” S.A. l-a atentionat, în repetate rânduri, în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate.

Se mai arata ca reclamanta a pus în vedere pârâtei, cu adresa nr. 1179/14.05.2003, ca în termen de 15 zile sa-si execute obligatiile prevazute în contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare, în caz contrar urmând a solicita interventia instantei de judecata, iar cu adresa nr. 1176/14.05.2003 a precizat ca a încercat solutionarea litigiului prin conciliere directa, potrivit art. 7201 Cod procedura civila.

Fata de cele invocate, a solicitat sa se constate ca pârâtul utilizator nu si-a respectat obligatiile contractuale stipulate prin contractul de leasing si ca atare, sa se dispuna rezilierea de plin drept a acestuia, conform art. 11 din contract, art. 969, 970 si 1073 Cod civil.

Prin sentinta civila nr. 7662/COM/21.10.2003 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a admis actiunea si s-a constatat reziliat de plin drept contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare nr. 72/4.05.2000 si a fost obligata pârâta la 103.000 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca pârâta, desi prezenta în instanta, la termenul din 23.09.2003 nu si-a formulat apararile, iar pe fond actiunea este întemeiata pe disp. art. 111 Cod procedura civila.

S-a mai aratat ca reclamanta este îndreptatita sa solicite instantei sa constate intervenita sanctiunea rezilierii de plin drept a contractului conform pactului comisoriu inserat la art. 11.1, în lipsa oricarei aparari a pârâtei privind îndeplinirea obligatiilor contractuale.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel pârâta S.C. „N” S.R.L. Constanta.

Instanta, verificând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate, cu majoritate de voturi, admite apelul si schimba în tot hotarârea apelata, în sensul ca respinge actiunea ca nefondata.

Potrivit clauzei 11.1 din contract, rezilierea de plin drept a contractului a fost conditionata de interventia instantei, în cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la acest articol de catre utilizator, iar potrivit art. 17 din contract, litigiile aparute în legatura cu executarea obligatiilor contractuale se vor solutiona pe cale amiabila, iar în caz contrar, la instantele judecatoresti competente.

Asa fiind, prin clauza 11.1 din contract, pentru neexecutarea obligatiilor partile nu au urmarit limitarea sau înlaturarea rolului instantei de judecata în pronuntarea rezilierii contractului.

Aceasta clauza trebuie interpretata în întelesul art. 17 din contract, care corespunde cu natura contractului si vointa partilor si conform art. 983 Cod civil în favoarea celui care se obliga.

Clauza 11.1 din contract, conditionând interventia instantei, nu poate înlocui rezilierea judiciara cu una conventionala, atât timp cât partile au stipulat interventia instantei.

Instanta de fond în mod gresit a interpretat clauza 11.1 din contract, constatând reziliat de plin drept contractul, desi vointa comuna a partilor a fost de a supune interventia instantei în solutionarea actiunii în rezilierea contractului.

Clauza 11.1 nu poate fi interpretata ca pact comisoriu de gradul IV, asa cum a retinut instanta de fond, întrucât trebuiau cercetate împrejurarile neexecutarii contractului si în ce masura sunt imputabile pârâtei, mai ales ca reclamanta a primit sumele facturate, în avans, dar si dupa pronuntarea sentintei.

Reclamanta, prin actiune a invocat si art. 11 din contract pentru neplata penalitatilor de întârziere, cu trimitere la Capitolul V din contract, care se refera la pretul contractului, la valoarea actualizata a ratelor de leasing, modalitatea de plata si termenele.

Cererea de chemare în judecata nu a fost motivata pe neexecutarea pretului, iar Capitolul V din contract, la care face referire reclamanta, are mai multe articole, fiecare cuprinzând mai multe alineate, astfel ca, în cauza nu rezulta în ce consta neîndeplinirea obligatiei de care se face culpabila S.C. „N” S.R.L., valoarea la care se calculeaza penalitatile, termenul de scadenta, perioada, iar pentru obligatiile neonorate ce penalitati datoreaza.

În acest sens, reclamanta nu a dovedit ca a emis factura, neachitata pâna la data introducerii actiunii.

În ceea ce priveste nesocotirea prev. art. 118 Cod procedura civila, curtea retine ca, instanta de fond era în drept sa ceara partilor sa prezinte explicatii si sa puna în dezbatere orice împrejurare de fapt si de drept, întrucât pârâta fusese decazuta din dreptul de a formula probatorii si de a invoca exceptii pe motiv ca, fiind prezenta la primul termen de judecata, nu a formulat întâmpinare, însa în considerente s-a retinut lipsa oricarei aparari a pârâtei privind îndeplinirea obligatiilor contractuale.

Adresa nr. 1176/14.05.2003 nu exonereaza pe reclamanta de dovada neîndeplinirii obligatiei contractuale de catre pârâta, mai ales ca aceasta nu cuprinde elemente esentiale si data convocarii, iar adresa nr. 1179 din aceeasi data, a fost întocmita pro forma, fiind emisa ulterior în sustinerea actiunii.

S.C. „N” S.R.L. Constanta a achitat penalitatile invocate la momentul facturarii acestora, 30.12.2003, dupa pronuntarea hotarârii si fara ca reclamanta sa le refuze.

Apelanta a depus situatia facturilor emise de intimata si a platilor efectuate pâna la 15.08.2003 (actiunea fiind introdusa la 25.07.2003), rezultând ca aceasta a platit în avans 332.107.637 lei, iar pentru perioada care a urmat sesizarii instantei pâna la 15.03.2004 a achitat în plus suma de 461.717.517 lei.

Platile efectuate în plus au fost facturate pentru cheltuielile constante aferente trimestrului II 2004, iar în avans pentru rata leasing scadenta în august 2004.

Reclamanta a facut si dovada depunerii Politei de asigurare pentru riscuri comerciale si industriale (fila 137 dosar).

Cum desfiintarea contractului este judiciara, iar instanta nu a fost sesizata cu o actiune în temeiul art. 1020-1021 Cod civil, ci cu constatarea pactului comisoriu expres de gradul IV, s-a admis apelul si conform art. 296 Cod procedura civila, s-a schimbat în tot sentinta pronuntata, în sensul ca se respinge actiunea ca nefondata, întrucât actiunea nu poate fi interpretata ca pact comisoriu de gradul IV, atât timp cât instanta de fond nu a cercetat împrejurarile neexecutarii si în ce masura sunt imputabile pârâtei, mai ales ca reclamanta a primit importante sume de bani, atât în avans, cât si dupa pronuntarea sentintei.

Rezulta din cele de mai sus ca, mecanismul juridic al pactului comisoriu expres difera întotdeauna de mecanismul juridic al conditiei rezolutorii.

Între acestea exista o deosebire esentiala.

Astfel, conditia rezolutorie, daca se îndeplineste, constituie un element obiectiv de natura a determina, prin el însusi, desfiintarea contractului, împrejurare care poate fi invocata de oricare dintre parti.

Pactul comisoriu expres permite însa rezilierea conventiei numai ca efect al asocierii îndeplinirii conditiilor generale necesare pentru aplicarea acestei sanctiuni (nu este deci vorba numai de neexecutare, ca element obiectiv, ci de toate conditiile generale, dintre care unele sunt obiective, iar vinovatia are caracter subiectiv), cu un element subiectiv, manifestarea de vointa a creditorului.

Decizia civila nr. 234/COM/5.07.2004

Etichete: