Top

Pact comisoriu. Constatarea rezilierii de plin drept. Executarea obligaţiei în cursul procesului.

Includerea în contract a unui pact comisoriu privind rezilierea de plin drept, fără punerea în întârziere a debitorului în cazul neexecutării obligaţiilor asumate de acesta, face irelevantă împrejurarea îndeplinirii obligaţiei în cursul procesului ; debitorul nu va putea pretinde astfel că aplicarea sancţiunii rezilierii nu mai este justificată.

Potrivit clauzei incluse în contractul de asociere în participaţiune, neexecutarea la termen a obligaţiei de plată, în tranşele stabilite, este sancţionată cu rezilierea de plin drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a debitorului.

Acest pact comisoriu, care în contextul art. 969 cod civil se impune părţilor întocmai ca şi legea, înlătură prin modalitatea de redactare intervenţia instanţei sub aspectul verificării condiţiilor în care se aplică sancţiunea rezoluţiunii.

Sub acest aspect, apare ca lipsit de relevanţă faptul că pârâta a efectuat plata în cursul procesului, debitorul aflându-se de drept în întârziere de la data exigibilităţii obligaţiei sale.

În consecinţă, acţiunea va fi admisă şi va fi constatată intervenţia de drept a rezilierii contractului.

(sentinţa civilă nr. 2150 COM/ 08.09.2000; prin decizia civilă nr. 12/2001 Curtea de Apel Constanţa a admis apelul, a schimbat în parte sentinţa de fond, în sensul că s-a luat act de renunţarea la judecată la capetele de cerere privind rezilierea şi evacuarea pârâtei.)

Etichete: