Top

Dispoziţie de plată externă. Caracterul inform al documentului.

Nu poate fi apreciat ca o dispoziţie de plata valutară, un simplu formular, nesemnat de reprezentanţii societăţii – titulare a contului şi care nu cuprinde toate datele necesare realizării unui transfer valutar extern.

S.C. HI S.R.L. Constanţa a solicitat obligarea pârâtei BANCA TURCO-ROMÂNĂ S.A. – Sucursala Constanţa la onorarea dispoziţiei de plată externă (DPVE) seria B nr. 1649265 emisă de societatea reclamantă, prin care dispunea plata la extern a sumei de 78.500 mărci germane într-un cont deschis la Deutsche Bank AG, cu sediul în Hamburg – Germania, pe numele unui terţ, cu plata de către societatea bancară a unor daune de 5.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la transferul efectiv al sumei.

Reclamanta şi-a motivat acţiunea prin faptul că în urma unui import efectuat la data de 11.11.2000, a dispus băncii pârâte, prin ordin de plată valutară externă, să transfere din contul său deschis la această bancă, suma de 78.500 mărci germane către un terţ.

Societatea bancară nu a onorat dispoziţia emisă, cu toate demersurile efectuate de titularul de cont.

Pârâta a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondate.

Acţiunea este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Documentul prezentat în susţinerea acţiunii de către societatea reclamantă nu constituie o dispoziţie de plata valutară, ci un simplu formular, nesemnat de reprezentanţii societăţii – titulară a contului şi care nu cuprinde toate datele necesare realizării unui transfer valutar extern.

Pe de altă parte, potrivit art. 7 al Regulamentului nr. 3/ 1997 al B.N.R. privind efectuarea operatiunilor valutare, la solicitarea efectuării unui transfer extern din disponibilităţile valutare proprii, rezidenţii au obligaţia de a proba cu documente natura operaţiunii valutare.

Unitatea bancară are obligaţia de a verifica modul de completare şi corectitudinea informaţiilor înscrise în formular, pe baza documentelor prezentate, iar în măsura în care operaţiunea se poate realiza, va accepta prin semnătură şi stampilă DPVE.

Din actele depuse la dosar rezultă că la data la care reclamanta pretinde că a emis ordinul de plată, disponibilul existent în contul de valută era de 3.000 dolari SUA.

În aceste condiţii, acţiunea reclamantei este neîntemeiată, sub aspectul tuturor capetelor de cerere.

(sentinţa civilă nr. 1533 COM/ 12.06.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: