Top

CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 7 lit. c) liniuţa a IV-a din OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Apreciere asupra gradului de pericol social al faptei săvârşite

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2010 , petenta S.C. S. SRL a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Prahova – Oficiul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria XXX nr. X/2010 în baza căruia a fost sancţionat cu avertisment pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. c liniuţa a IV –a din OG nr. 21/1992 şi respectiv cu 1000 lei amendă pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art. 18 din acelaşi act normativ .

În motivarea plângerii petenta a învederat că nu se face vinovată de comiterea contravenţiilor reţinute în sarcina sa prin procesul verbal contestat în sensul că prestând servicii în regim valutar ar fi întocmit formulare de acceptare a ofertei incomplete şi nici nu a informat consumatorul în scris despre dreptul de a solicita anularea tranzacţiei în termenul şi condiţiile prevăzute de lege .În realitate, a utilizat formulare tipizate corespunzătoare astfel cum a fost instruită de către organele de control ale intimatului , îndeplinindu-şi întocmai obligaţiile legale ce îi revin în realizarea obiectului de activitare în regim de casă de schimb valutar .

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neântemeiată .

Prin sentinţa civilă nr.X/2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea în parte , dispunându-se înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment .

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că la data de X/2010 , petenta, în calitate de prestator servicii de schimb valutar, a întocmit formular de acceptare a ofertei incompletă în sensul că acesta nu conţinea ora tranzacţiei , cursul valutar şi numărul formularului , săvârşind astfel contravenţia prevăzută la art. 7 lit. c) liniuţa a IV –a din OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor , şi respectiv nu a informat consumatorul în scris despre dreptul de a solicita anularea tranzacţiei în cel mult 24 de ore , dacă acesta constată o neconcordanţă între cursul înscris în formularul de acceptare şi cel afişat pe panou , săvârşind contravenţia prevăzută la art. 18 din acelaşi act normativ .

Instanţa fondului a apreciat, însă, că în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi că societatea petentă nu a mai fost sancţionată contravenţional , fapta reţinută orin procesul verbal prezintă o gravitate redusă , astfel că scopul preventiv educativ al sancţiunii poate fi asigurat prin înlocuirea cu avertisment a amenezii aplicate în suma de 1000 lei , conform art. 7 din OG nr. 2/2001 .

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de recurs intimatul a invocat în esenţă că instanţa fondului a făcut o apreciere greşită asupra gradului de pericol social al faptei reţinute în sarcina petiţionarei , solicitând prin consecinţă modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. X/ octombrie 2010 , pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neântemeiat

În acest sens s-a avut în vedere :

În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta, în calitate de prestator servicii de schimb valutar, a întocmit formular de acceptare a ofertei incompletă în sensul că acesta nu conţinea ora tranzacţiei , cursul valutar şi numărul formularului , săvârşind astfel contravenţia prevăzută la art. 7 lit. c) liniuţa a IV –a din OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor , şi respectiv nu a informat consumatorul în scris despre dreptul de a solicita anularea tranzacţiei în cel mult 24 de ore , dacă acesta constată o neconcordanţă între cursul înscris în formularul de acceptare şi cel afişat pe panou , săvârşind contravenţia prevăzută la art. 18 din acelaşi act normativ .

De asemenea , instanţa fonmdului a făcut o apreciere corectă asupra grevităţii reduse a contravenţiei prevăzute la art. 18 din OG nr.21/1992 în raport de împrejurările în care a fost săvârşită contravenţia , dar şi de faptul că societatea petentă nu a mai fost sancţionată contravenţional , astfel că scopul preventiv educativ al sancţiunii poate fi asigurat prin înlocuirea cu avertisment a amenzii aplicate în suma de 1000 lei , conform art. 7 din OG nr. 2/2001 .

Etichete: