Top

Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Modificarea datei de referinţă. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă.

Potrivit art. 122 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorul sau consiliul de administraţie, după caz, va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale, dată care va rămâne valabilă şi în cazul în care este necesară o nouă convocare.

Conform alin. 3, acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul independent privat al acţionarilor, corespunzătoare datei de referinţă.

Prin aprobarea unei noi date de referinţă, hotărârea A.G.A. încalcă dispoziţiile enunţate.

O asemenea hotărâre poate fi contestată de către cei care au avut calitate de acţionar în funcţie de data de referinţă stabilită, nefiind cerută condiţia existenţei calităţii de acţionar la momentul sesizării instanţei.

Reclamanţii au chemat în judecată pe pârâta S.C. COMTEXT S.A. Constanţa şi au solicitat anularea hotărârii generale ordinare a acţionarilor societăţii, adoptate la 07.04.2000, prin care s-a aprobat ca data de referinţă pentru participarea acţionarilor la repartizarea dividendelor să fie data organizării adunării.

În considerente s-a susţinut că în presă au apărut două anunţuri consecutive, în care au fost stabilite date diferite pentru participarea la dividende, respectiv 8.02.2000 şi ulterior, 7.04.2000.

A fost invocată încălcarea dispoziţiilor art. 122 alin. 2 şi art. 111 alin.2 din Legea nr. 31/1990 republicată, potrivit cărora stabilirea datei de referinţă este atributul consiliului de administraţie al societăţii, adunarea generală având doar dreptul de a fixa cuantumul dividendului.

Societatea pârâtă a invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor, motivată de împrejurarea că aceştia nu mai aveau calitatea de acţionar – în condiţiile art. 122 alin. 3 din lege – la data sesizării instanţei.

Excepţia a fost respinsă ca neîntemeiată.

Conform art. 122 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990, administratorul sau consiliul de administraţie, după caz, va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale, dată care va rămâne valabilă şi în cazul în care este necesară o nouă convocare.

Potrivit art. 131 alin. 2, acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, pot ataca în justiţie hotărârile A.G.A. contrare legii sau actelor constitutive.

Din coroborarea acestor texte de lege rezultă că hotărârea adunării generale a acţionarilor poate fi contestată de către cei care au avut această calitate în raport de data de referinţă stabilită, nefiind cerută condiţia existenţei calităţii de acţionar la momentul sesizării instanţei.

Pe fond, acţiunea este întemeiată, în parte.

În cauză, Consiliul de administraţie al S.C. COMTEXT S.A. a convocat adunarea generală a acţionarilor pentru 31.03.2000, iar în caz de neîntrunire a cvorumului, în ziua de 7.04.2000, stabilind ca dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul A.G.A., data de 8.02.2000.

Adunarea generală a acţionarilor societăţii întrunite la 7.04.2000 a aprobat bilanţul contabil pe anul 1999, contul de profit şi pierderi, repartizarea profitului net şi cuantumul dividendului. În aceeaşi şedinţă a fost stabilită o altă dată de referinţă, respectiv cea a ţinerii adunării.

Prin aprobarea acestei noi date de referinţă, hotărârea A.G.A. încalcă dispoziţiile art. 122 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 31/1990, motiv pentru urmează a fi anulată în parte, respectiv, doar pentru dispoziţia referitoare la aspectul contestat.

(sentinţa civilă nr. 2103 COM/ 06.09.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 166/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr. 7415/2002 a C.S.J.-secţia comercială)

Notă: Soluţia urma să aibă în vedere şi împrejurarea că prin schimbarea datei de referinţă stabilită în mod legal de către consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor a determinat în mod eronat şi dividendele cuvenite acestora, motiv pentru care sancţiunea nulităţii trebuia a fi dispusă şi asupra acestei dispoziţii.

Etichete: