Top

Fondul de lichidare. Cheltuieli procedurale.

Conform art. 4 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată, în lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele plătite de persoanele fizice şi/sau juridice registrului comerţului pentru serviciile prestate de acesta.

Prin încheierea pronunţată la 26.11.2001, judecătorul sindic a dispus în cauză iniţierea procedurii falimentului faţă de debitorul S.C. RS S.R.L. Constanţa, fiind desemnat ca lichidator ID, cu un onorariu provizoriu de 6.000.000 lei.

În exercitarea atribuţiilor stabilite conform art. 23 din Legea nr. 64/ 1995 republicată, lichidatorul a efectuat diverse cheltuieli pentru notificarea procedurii şi publicarea unor acte procesuale.

Lichidatorul a solicitat, astfel, judecătorului sindic să încuviinţeze suportarea acestor cheltuieli – care exced activului societăţii în faliment – dar şi a onorariului stabilit la data desemnării sale, din fondul special constituit conform art. 4 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicată, fiind dovedit faptul că societatea nu mai beneficiază de alte posibilităţi de acoperire a acestor sume ori a creanţelor declarate.

Epuizarea disponibilităţilor din contul averii debitorului a fost atestată de bancă, în condiţiile pct. 5 din Normele metodologice emise în aplicarea art. 4 din lege.

Art. 8 al normelor menţionate prevede că în urma epuizării disponibilităţilor din contul averii debitorului, confirmate în condiţiile stabilite la pct. 5, judecătorul sindic va împuternici prin încheiere persoanele competente să emită dispoziţiile de plată asupra contului fondului de lichidare, între altele, şi pentru cheltuielile ocazionate de efectuarea procedurii prin publicitate.

Din interpretarea textului enunţat rezultă că şi plata onorariului lichidatorului la închiderea procedurii poate fi efectuată din acest fond, fiind oprită doar plata cu caracter anticipat a comisionului.

În aceste condiţii, cererea lichidatorului referitoare la acoperirea, din fondul de lichidare constituit în condiţiile art. 4 alin.3 din lege, a cheltuielilor efectuate până la momentul emiterii notificărilor de închidere a procedurii, va fi admisă astfel cum a fost formulată.

Potrivit textului legal invocat, va fi împuternicită o persoană din cadrul biroului contabil al Tribunalului Constanţa să emită dispoziţie de plată asupra contului fondului de lichidare pentru suma de 6.287.227 lei, reprezentând cheltuieli de procedură şi onorariul lichidatorului.

(încheierea nr. 7681 COM/ 11.11.2002 , irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: