Top

Verificarea creanţelor. Drepturi izvorâte din contract de muncă. Detaşare.

Detaşarea constituie o modificare a contractului de muncă prin cesiunea lui temporară, în sensul că pentru o anumită perioadă de timp, persoana încadrată prestează munca şi este retribuită la altă unitate decât cea cu care a încheiat iniţial contractul. Raporturile de muncă încheiate anterior detaşării se suspendă.

În situaţia detaşării personalului navigant la terţe societăţi de navigaţie, răspunderea pentru plata drepturilor băneşti restante revine acestor societăţi, iar nu debitorului în faliment, cu care membrii de echipaj aveau încheiate contractele de muncă iniţiale.

Creditorii HE, UL, MF şi LM au fost înscrişi pe tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei CNM NAVROM S.A. – în faliment, cu sume reprezentând drepturi băneşti izvorâte din contracte de ambarcare.

Creanţele au fost contestate de S.C. PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. – lichidator desemnat în cauză, apreciindu-se că persoanele fizice nu au calitate de creditor faţă de această companie de navigaţie.

Contestaţia este întemeiată.

Sumele declarate de fiecare dintre salariaţi reprezintă drepturi băneşti aferente perioadei în care au fost detaşaţi de la CNM NAVROM S.A. la S.C. ROLLISHIP S.A., pe nave aparţinând acestei din urmă societăţi.

Detaşarea constituie o modificare a contractului de muncă prin cesiunea lui temporară, în sensul că pentru o anumită perioadă de timp, persoana încadrată prestează munca şi este retribuită la altă unitate decât cea cu care a încheiat iniţial contractul. Raporturile de muncă încheiate anterior detaşării se suspendă.

În aceste condiţii, răspunderea pentru plata drepturilor băneşti restante revine S.C. ROLLISHIP S.A.

S-a invocat de către creditorii-persoane fizice faptul că CNM NAVROM S.A. este acţionar al S.C. ROLLISHIP S.A.

Răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor societăţii revine, însă, numai societăţii – ca persoană juridică, cu patrimoniu distinct de cel al asociaţilor, iar nu direct asociaţilor acesteia.

Nu se poate concepe o partajare a răspunderii societăţii între asociaţi, cu atât mai puţin o răspundere solidară a societăţii pe acţiuni cu acţionarii săi, faţă de creditorii sociali.

Constatând că CNM NAVROM S.A. nu poate răspunde pentru aceste drepturi băneşti neachitate, contestaţia urmează a fi admisă.

(sentinţa civilă nr. 681 COM/ 06.03.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: