Top

Contract. Simulaţie. Dovada actului secret

Actul secret, care modifică un act public, la care se referă art. 1175 C. civ., produce efecte în măsura în care este valid sub aspectul condiţiilor de fond şi de formă.


Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 446 din 25 ianuarie 2005

Reclamanţii S.M. şi S.Ş. au chemat în judecată pe pârâtul S.S., solicitând să se constate caracterul simulat al actului autentic de vânzare-cumpărare nr.531/1999 privind înstrăinarea cotei indivize de ½ dintr-un tractor U650.

Judecătoria Craiova, prin sentinţa civilă nr.12069 din 12 noiembrie 2003, a respins acţiunea, iar Curtea de Apel Craiova, secţia civilă, prin decizia nr.842 din 14 aprilie 2004, a respins apelul reclamanţilor reţinându-se că nu s-a făcut dovada actului secret.

Reclamanţii au declarat recurs susţinând, în esenţă, că s-a făcut o aplicare greşită a art.1175 C. civ.

Recursul este nefondat.

Simulaţia presupune existenţa concomitentă, între aceleaşi părţi, a două contracte: unul public (aparent) prin care se creează o anumită aparenţă juridică ce nu corespunde realităţii şi altul secret (contraînscris) care corespunde voinţei reale a părţilor şi prin care acestea anihilează, în tot sau în parte, aparenţa juridică creată prin actul public, simulat.

Potrivit art.1175 din Codul civil, actul secret, care modifică un act public, nu poate avea putere decât între părţile contractante şi între succesorii lor universali.

Aşa fiind, între părţi numai contractul secret (contraînscrisul) produce efecte, în măsura în care, privit în sine, acest contract este valid sub aspectul condiţiilor de fond şi de formă.

Or, în conţinutul acţiunii introductive reclamanţii nu au invocat încheierea, între aceleaşi părţi a unui act secret, diferit de cel pretins aparent, arătând doar că părţile au convenit verbal asupra unei contribuţii diferenţiate la achiziţionarea bunului în litigiu.

În atare situaţie, corect instanţele au reţinut că nu s-a făcut dovada caracterului fictiv al contractului intervenit între părţi la 18 martie 1999 şi, deci, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile care pot duce la concluzia existenţei simulaţiei.

Pentru aceste considerente, recursul a fost respins.

Etichete: ,