Top

Actiune in constatarea simulatiei

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Dosar nr. 11489/212/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR: 3566

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 25.02.2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant PC cu domiciliul în Constanţa, şi pe pârât GA cu domiciliul în Constanţa, având ca obiect acţiune în declararea simulatiei.

Prezenta acţiune s-a timbrat cu taxă de timbru de 13 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei, taxe anulate de instanţă şi ataşate la dosar.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 11.02.2009, au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face corp comun cu prezenta sentinţă, când instanţa pentru a da posibilitatea reclamantului să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 18.02.2009, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 25.02.2009 , când,

INSTANŢA,

Asupra acţiunii de faţă :

Prin cererea adresată instanţei, înregistrată sub nr. 11.489/212/2008 reclamantul PC ,în contradictoriu cu pârâtul GA a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate caracterul simulat al contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 848/24.07.2006 la BNP CEV şi radierea din Cartea Funciară a ANCPI – Biroul de Carte Funciară Slobozia a intabulării dreptului de proprietate dobândit de pârât prin actul de vânzare cumpărare simulat.

În motivarea cererii, arată reclamantul că în baza actului nr. 1761/18.12.2001, a adjudecat imobilul Microfermă, constând în Hala pentru creşterea ovinelor şi bovinelor, 10 padocuri pentru porci, locuinţă pentru muncitori şi teren aferent în suprafaţă de 2000 mp situată în loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomita, proprietatea fiind intabulată în cartea funciară.

În ceea ce priveşte administrarea imobilului, precizează reclamantul că a acordat puteri depline mandatarului TS , care, în perioada în care a fost asociat cu numitul RG a hotărât realizarea unei investiţii, respectiv colectare şi procesare deşeuri din plastic, în valoare de aproximativ de 45.000 EUR.

Pentru realizarea acestei investiţii s-a propus luarea unui credit bancar de către GA , motivat de faptul că acesta era proprietarul unei societăţi cu o cifră de afaceri ridicată. În acest sens , RG şi GA au propus, reclamantului, prin reprezentantul TS să încheie în mod simulat, un contract de vânzare a microfermei, către G

02

Alexandru, urmând ca în situaţia în care nu se obţinea creditul să se restituie bunul în patrimoniul reclamantului, prin aceeaşi modalitate.

Motivat de atitudinea reclamantului, Contractul de vânzare cumpărare a fost încheiat, însă la încheierea acestuia nu s-a urmărit transferul real al proprietăţii, astfel încât nu s-a plătit nici preţul aferent către GA .

În ceea ce-l priveşte pe pârât, acesta urma să fie cooptat în cadrul societăţii ce urma a realiza investiţia menţionată cu un procent de 5%, iar microferma urma să fie ipotecată în favoarea băncii, la rambursarea creditului, urmând a se întoarce în patrimoniul vânzătorului.

În ceea ce priveşte contractul de credit, arată reclamantul că pârâtul nu a mai efectuat nici un demers, iar ulterior a refuzat să restituie bunul.

Apreciază reclamantul că în situaţia sa contractul încheiat în condiţiile menţionate este unul fictiv, iar contraînscrisul, în sensul de negoţium a existat în momentul naşterii înţelegerii părţilor, fiind în situaţia imposibilităţii morale de preconstituire a unui înscris.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1175 c.civ, iar în probaţiune a fost solicitată administrarea probelor cu înscrisuri, expertiză, testimonială.

Au fost ataşate în susţinere, în copie, înscrisuri constând în contract de vânzare cumpărare, act de adjudecare, schiţe cadastrale, memoriu tehnic, încheiere emisă de OCPI Ialomiţa, procură de administrare, procură specială, raport de evaluare, certificat de înregistrare, certificat constatator,

În cauză a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii TS şi RG şi interogatoriul pârâtului.

Pârâtul, legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a propus probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 898/24.06.2006 TS , în calitate de vânzător, mandatar al reclamantului PC şi GA în calitate de cumpărător , au convenit vânzarea cumpărarea unui imobil situat în localitatea Mihai Kogălniceanu, jud. Ialomiţa, compus din teren în suprafaţă de 2000 mp şi construcţii C1 –C5, identificat cu număr cadastral 958 şi înscris în CF nr. 588/N a localităţii.

În ceea ce priveşte preţul vânzării, acesta a fost stabilit la 143.200 lei, sumă pe care vânzătorul, prin mandatar, declară că a primit-o de la cumpărător la data autentificării actului.

Conform art 1175 C.civ, actul secret are putere doar intre părţile contractante.

Simulatia este operaţiunea juridica ce presupune existenta concomitenta a doua contracte, actul public, contractul simulat prin care se creează o anumita aparenta juridica ce nu corespunde realităţii si actul secret, contraînscrisul care corespunde voinţei părţilor. Întotdeauna actul secret trebuie sa fie anterior sau cel mult concomitent celui public.

Împrejurare de natură a face inopozabil faţă de terţi a unui anumit contract, simulaţia poate îmbrăca mai multe forme funcţie de modul în care este conceput contractul aparent şi de relaţia în care acesta se află cu contractul secret.

03

În situaţia unui contract aparent care poate fi fictiv, temei invocat de reclamant în susţinerea cererii, părţile disimulează total realitatea , creând aparenţa existenţei unui contract care în realitate nu există.

In speţă nu sunt incidente dispoziţiile privind simulaţia, lipsind condiţia esenţială – contraînscrisul.

Deşi, instanţa a încuviinţat pentru părţi proba testimonială, reclamantul nu au făcut dovada existentei unui început de dovada scrisa, ţinându-se cont de faptul că partea care a invocat simulaţia este parte contractantă, fiind ţinut să facă dovada după regulile prevăzute pentru actul juridic.

Martorii audiaţi în cauză arată că intenţia părţilor nu ar fi fost aceea de a se opera un transfer real de proprietate, astfel că preţul vânzării nu a fost achitat, aceste din urmă menţiuni sunt însă contrazise de conţinutul contractului încheiat în faţa notarului, în care se menţionează faptul că preţul a fost achitat la data autentificării.

Astfel fiind instanţa apreciază capătul principal de cerere ca nefondat, pe cale de consecinţă şi capătul accesoriu urmează a fi respins în acelaşi temei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea civilă privind pe reclamant PC şi pe pârât G A , având ca obiect acţiune în declararea simulaţiei, ca nefondată.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 25.02.2009

Etichete: