Top

Litigu contractual dintre operator si utilizator

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 781 (04.04.2008)
Autor: Tribunalul Tulcea
Domenii asociate: competenţă materială

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.604/88/2008, reclamanta SC „…” SA Tulcea a solicitat în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „…” TULCEA ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, în procedura contenciosului administrativ, aceasta să fie obligată la plata sumei de 13.074,48 lei, reprezentând contravaloarea facturilor din perioada 31.05.2007 – 4.03.2008 şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în baza dispoz. art.51 al.3 din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, competenţa de soluţionare a litigiilor de natura celui de faţă a fost dată instanţei de contencios administrativ.

Pentru perioada 31.05.2007 – 4.03.2008, a curs un debit cu majorări de întârziere de 13.074,48 lei, pe care de asemenea debitoarea nu l-a achitat până în prezent, din care debit în valoare de 11.432,82 lei şi majorări de întârziere de 1641,60 lei.

Reclamanta şi-a întemeiat cererea în drept pe disp. art.51 al.3, din Legea nr.51/2006, raportat la Legea nr.554/2003.

În dovedire, au fost depuse înscrisuri, respectiv contractul de prestări servicii nr.2547/29.12.2004 şi facturile fiscale emise pe numele pârâtei, notificarea adresată pârâtei în vederea achitării debitului.

Reclamanta a depus la dosar concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea excepţiei invocată din oficiu, ca nefondată.

Asupra excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Tulcea, se reţin următoarele:

Potrivit disp. art.51 alin.3 din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, astfel cum a fost modificat prin OUG nr.13/2008, soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă. Cererea se introduce la instanţele de judecată în a cărei competenţă teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului.

În speţă, obiectul cererii reclamantei, în calitatea sa de prestator de servicii de utilităţi publice, îl constituie neplata contravalorii serviciilor furnizate pârâtei, pentru perioada 31.05.2007 – 4.03.2008.

Prin urmare, instanţa competentă să soluţioneze o astfel de cerere faţă de dispoziţiile legale arătate este Judecătoria Tulcea atât din punct de vedere al competenţei materiale cât şi teritoriale.

Pentru aceste considerente, admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Tulcea. În tem. art.51 al.3 din Legea 51/2006, modificată prin OUG 13/2008 şi art.1 pct.1şi 158 al.3 Cod proc.civilă, se va declina competenţa soluţionării cererii în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Etichete: , , , ,