Top

Competenta de solutionare a litigiilor derivand din contractele incheiate intre operatori şi utilizatori potrivit Legii nr.51/2006.

1. Decizia nr.123/17.04.2008 – dosar nr.708/113/2008

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Braila sub nr.708/113/2008, reclamanta R.A. APA Brăila a chemat in judecata pe pârâta P.M. pentru ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, aceasta din urma sa fie obligat la plata sumei de 930,04 lei reprezentand contravaloare apa-canal – 656,53 lei si penalitati de intarziere – 273,51 lei. De asemenea, in baza dispozitiilor art.274 C.pr.civ., reclamanta a solicitat si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata efectuate pe parcursul solutionarii cauzei.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat că, în perioada 28.02.2004 – 31.01.2007, reclamanta a furnizat pârâtei apă potabilă şi servicii de canalizare, obligaţie îndeplinită conform facturilor anexate la cerere si centralizate in fisa abonatului. Intrucat pârâta nu a achitat în termen facturile emise, reclamanta a procedat la calcularea de penalităţi de intarziere.

Initial, cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila sub nr.3034/196/2007 si a fost solutionata prin sentinta civila nr.2900/10.05.2007 impotriva careia s-a formulat recurs de catre reclamanta RA APA Brăila. Prin decizia nr.120/R.Com./10.09.2007 a Tribunalului Braila s-a admis recursul declarat si s-a dispus casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecatoria Braila. In rejudecare, actiunea a format obiectul dosarului nr.10.248/196/2007 in care s-a pronuntat sentinta civila nr.252/11.01.2008 prin care s-a dispus declinarea competentei de solutionare a litigiului in favoarea Tribunalului Braila – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ avandu-se in vedere dispozitiile art.51 alin.3 din Legea nr.51/2006.

Pe parcursul solutionarii cauzei, reclamanta a depus la dosar copia Hotararii Consiliului Local Municipal Braila nr.294/28.09.2007 prin care R.A. Apa Braila a fost reorganizata in societate comerciala pe actiuni cu denumirea S.C. „Compania de Utilitati Publice – Dunarea Braila” S.A., cu preluarea tuturor drepturilor si obligatiilor fostei regii precum si continuarea derularii tuturor contractelor, angajamentelor si litigiilor astfel incat in prezent reclamanta poarta aceasta denumire.

La termenul din data de 17.04.2008, instanta, din oficiu, a pus in discutia partilor excepţia necompetenţei de soluţionare a cauzei intrucat art.51 alin.3 din Legea nr.51/2006 a fost modificat prin O.U.G. nr.13/20.02.2008.

Analizand aceasta exceptie, tribunalul a observat ca, potrivit alineatului 3 al art.51 din Legea nr.51/2006, asa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.13/20.02.2008 “Soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă. Cererea se introduce la instanţele de judecată în a căror competenţă teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului”.

Din aceste dispozitii legale reiese ca litigiile patrimoniale care au ca obiect pretentii generate de neplata serviciilor furnizate/prestate de operator se solutioneaza potrivit competentei de drept comun.

In cazul de fata, prin cererea introductiva s-a solicitat obligarea pârâtei P. M. la plata sumei de 930,04 lei cu titlu de prestaţii efectuate în baza contractelor încheiate şi penalităţi de de întârziere, astfel ca, prin prisma valorii cererii si a sediului pârâtei, s-a observat ca litigiul este de competenta Judecatoriei Braila.

Din prevederile art.159 pct.2 Cod de procedură civilă rezulta ca “necompetenta este de ordine publica atunci cand pricina este de competenta unei instante de alt grad si partile nu o pot inlatura”.

Avand in vedere aceste considerente precum si dispozitiile legale mentionate, tribunalul a apreciat ca nu este competent din punct de vedere material sa solutioneze prezenta cerere si a admis ca intemeiata exceptia invocata din oficiu. Pe cale de consecinta, a dispus, in temeiul art.158 alin.1 si 3 din Codul de procedură civilă in referire la art.51 alin.3 din Legea nr.51/2006, declinarea competentei de solutionare actiunii in pretentii in favoarea Judecatoriei Braila si inaintarea dosarului la aceasta instanta.

Totodata, tribunalul a apreciat ca nu s-a ivit un conflict negativ de competenta care sa fie solutionat de Curtea de Apel Galati potrivit art.21-22 din Codul de procedură civilă, intrucat normele de competenta avute in vedere la pronuntarea celor doua hotarari sunt diferite in sensul ca O.U.G. nr.13/2008 a intrat in vigoare dupa pronuntarea sentinţei civile nr. 252/11.01.2008 de catre Judecatoria Braila.

2. Decizia nr.92/6.03.2008 – dosar nr.317/113/2008

Prin sentinţa civilă nr.167/09 ianuarie 2008 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr.10249/196/2007 s-a admis excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Brăila şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii în pretenţii formulată de reclamanta RA APA Brăila în prezent SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila împotriva pârâtului S. M. în favoarea Tribunalului Brăila – Secţia contencios Administrativ.

Spre a hotărî astfel, Judecătoria a reţinut că prin cererea înregistrată iniţial la Judecătoria Brăila cu nr.3171/03.04.2007, reclamanta RA Apa Brăila a solicitat obligarea pârâtului S. M. la plata sumei de 346,52 lei reprezentând contravaloare servicii de furnizare a apei potabile şi a penalităţilor de întârziere în valoare de 136,46 lei.

Cauza a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr.2904/2007.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, iar prin decizia nr.122/2007 a Tribunalului Brăila s-a casat sentinţa, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la instanţa iniţial sesizată.

În rejudecare s-a format dosarul nr.10249/196/2007.

Instanţa a aut în vedere că potrivit art.54 din Legea nr.51/2006 a serviciilor de utilităţi publice, în vigoare la 21.03.2007, litigiile izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenţa instanţelor de contencios administrativ. În înţelesul legii, alimentarea cu apă este un serviciu de utilitate publică.

Întrucât cerere a fost introdusă la dara de 03.04.2007, după intrarea în vigoare a legii, s-a admis excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Brăila şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei la instanţa de contencios administrativ.

Procedând la soluţionarea cauzei înregistrată la această instanţă sub nr.317/113/2008 tribunalul a constatat că Legea nr.51/2006 a serviciilor de utilităţi publice în baza căreia judecătoria şi-a declinat competenţa, a fost modificată prin O.U.G. nr.13/26.02.2008 în sensul că art.51 alin.3 prevede că soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate prestate se realizează de instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă.

Constatând că în speţă relaţiile dintre operator şi utilizator sunt relaţii comerciale, s-a apreciat ca, potrivit art.1 pct.3 în referire la art.2 pct.1 lit.”a” Cod procedură civilă, competenţa soluţionării acţiunii în pretenţii revine judecătoriei.

Totodata, având în vedere că potrivit art.51 alin.2 din Legea nr.51/2006 cererea se introduce la instanţa în a cărei competenţă teritorială se află domiciliul utilizatorului, tribunalul a constatat că este competentă Judecătoria Brăila unde urma a fi inaintat dosarul.

Asa fiind, in temeiul art.158 alin.1 şi 3 Cod procedură civilă, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a acţiunii formulată de reclamanta SC Compania de Utilităţi Publice – Dunărea Brăila SA, prin reprezentanţi legali, în contradictoriu cu pârâtul S. M., în favoarea Judecătoriei Brăila şi înaintarea dosarului la această instanţă.

Etichete: