Top

Conflict de drepturi – tichete de masa

Tribunalul Tulcea
Dosar nr. 2747/88/2008
SENTINTA CIVILA NR. 6
Sedinta publica din data de 7 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.2747/88/2008, reclamantii …, au chemat în judecata Spitalul Tichilesti pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat pârâtul sa le plateasca c/val. tichetelor de masa potrivit Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, începând cu anul 2006 si pâna la data pronuntarii hotarârii, sume ce urmeaza a fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

În motivare, s-a aratat ca, potrivit art.1 din Legea nr.142/09.07.1998, salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si a celorlalte persoane juridice si fizice care încadreaza personal prin încheierea unui contract individual de munca denumite angajatori, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa suportata integral pe costuri de angajator, iar tichetele de masa se acorda în limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar si în limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate conform legii pentru celelalte categorii de angajatori.

S-a mentionat ca, în baza art.41 alin.2 din Constitutia României, salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii, iar masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de lucru al femeilor si tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamânal, concediul de odihna platit, prestarea muncii în conditii grele, precum si alte situatii specifice.

Precizeaza reclamantii ca, faptul ca legea nr.142/1998 prevede posibilitatea acordarii tichetelor de masa fara sa stabileasca obligativitatea acordarii acestora în sarcina angajatorului, nu înseamna în mod automat ca nu au dreptul la asemenea tichete deoarece la acordarea a cestora se tine seama de caracterul si natura lor si anume ca masuri de protectie ale salariatilor pentru asigurarea securitatii muncii si a unor conditii optime la locul de munca,având drept scop asigurarea hranei zilnice si compensarea unor cheltuieli suplimentare si nicidecum de caracterul facultativ al acestora.

Mentioneaza reclamantii ca, prevederea acordarii tichetelor în functie de alocarea sau nu a unor sume de bani în buget în acest scop este disproportionala întrucât, este pur si simplu lasata la aprecierea angajatorului care, fie niciodata nu va aloca sumele respective în favoarea salariatilor, fie va aloca dupa preferinte, sume, numai anumitor domenii din sectorul bugetar., creându-se astfel o situatie discriminatorie între salariatii din diferite domenii din cadrul sectorului bugetar ceea ce este inadmisibil.

În drept, si-au întemeiat cererea pe dispozitiile art.38 si 39 din Legea nr.53/2003 si prevederilor art.1 alin.(1) si (2) din Legea nr.142/1998, iar în dovedire au depus copie dupa urmatoarele înscrisuri: art.15 alin.1 si 2, art.16, art.41 alin.1,2,3,4,5, art.53 alin.1 din Constitutia României, republicata, art.38, 39 alin.1 si 2 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, art.29 alin.1,2,3,4,5,6 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art.1 alin.1 si 2 Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, art.5 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, art.14 din Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului, sentinta civila nr…. din 28.03.2007 pronuntata de Tribunalul Harghita, sentinta civila nr…. din 24.03.2008 pronuntata de Tribunalul Gorj, extras din decizia civila nr…./R/2007 pronuntata de Curtea de Apel Târgu Mures.

În aparare, pârâtul a depus la dosarul cauzei: precizari, tabelul cu personalul angajat si perioadele lucrate, C.C.M. la nivel de ramura sanitara pe perioada 2008 – 2010 si pe anii 2005 – 2007.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998 „Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadreaza personal, prin încheierea unui contract individual de munca, denumite angajator, pot primi alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportate integral pe costuri din angajator”, iar potrivit alin. 2 al aceluiasi articol „tichetele de masa se acorda în limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale si în limita bugetelor de venituri si cheltuieli pentru celelalte categorii de angajatori”.

Rezulta deci, ca Legea nr. 142/1998 nu stabileste în mod imperativ obligatia angajatorului de a acorda acest drept ci constituie doar o posibilitate, lasând la latitudinea angajatorului care, în limita disponibilitatilor bugetare sa acorde sau nu aceasta bonificatie.

Art. 40 din Legea nr. 511/204 – legea bugetului de stat pe anul 2005 prevede ca: „În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa, întrucât în buget nu sunt prevazute sume cu aceasta destinatie”.

În art. 24 din Legea n r.379/2005 legea bugetului de stat pe anul 2006 se p revede ca : În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu sunt cuprinse sume pentru acordarea tichetelor de masa”.

Art. 3 din O.U.G nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri în domeniul cheltuielilor de personal, statueaza ca „Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si prin Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, indiferent de sistemul de finantare si de sub ordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa în anul 2007”.

Pentru anul 2008, O.U.G. nr. 90/2007 privind unele masuri financiar-fiscale în domeniul asigurarilor sociale de sanatate reglementeaza în domeniul cheltuielilor de personal, la art. II prevede ca: „Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa în anul 2008 personalului din cadrul acestora”.

Inclusiv Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2005 – 2006 la ar. 41 (2) si Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007 – 2010 la art. 42 (23) prevad ca tichetele de masa se acorda conform prevederilor legale si întelegerii partilor.

Ori, Legea nr. 142/1998 prevede posibilitatea acordarii tichetelor de masa fara sa stabileasca în sarcina angajatorului obligativitatea acordarii acestora, dispozitiile art. 1 din prezenta lege nu instituie o obligatie pentru angajator, ci lasa la aprecierea acestuia acordarea/neacordarea tichetelor de masa în functie de posibilitatile economico-financiare reale de care dispune.

Pentru ca tichetele de masa sa poata fi acordate trebuie ca în buget sa fie prevazute sume cu aceasta destinatie.

Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 14/18 februarie 2008 s-a pronuntat în recursul în interesul legii formulat de catre Procurorul General referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecatorilor, personalului auxiliar de specialitate, functionarilor publici, precum si personalului contractual din cadrul instantelor si parchetelor, în sensul ca „Dispozitiile art. 1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 142/1998 se interpreteaza în sensul ca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa nu se poate acorda judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate si functionarilor publici, iar pentru personalul contractual din cadrul instantei si parchetelor, aceste beneficii nu reprezinta un drept, ci o vocatie, ce se poate realiza doar în conditiile în care angajatorul are prevazuta în buget sume cu aceasta destinatie si acordarea acestora a fost negociata prin contracte colective de munca”.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

Etichete: , , ,