Top

Funcţionar public. Încetare raport de serviciu prin eliberare din funcţie publică

Prin Dispoziţia nr.48 din 19 ianuarie 2005, primarul comunei CL, jud. Suceava a dispus încetarea raporturilor de serviciu al numitului IM, prin eliberarea sa din funcţia publică de referent clasa III.

S-a reţinut în dispoziţie incompetenţa profesională a persoanei care a fost evaluată cu calificativul „nesatisfăcător”, prin raportul de evaluare a performanţelor profesionale pentru anul 2004.

Împotriva dispoziţiei, reclamantul IM a formulat acţiune în contencios administrativ, cerând anularea acesteia ca nelegală, motivat de faptul că iniţial a fost evaluat cu calificativul „satisfăcător”, iar după întocmirea referatului de către secretarul comunei, acest calificativ i-a fost schimbat în „nesatisfăcător” la 12 ianuarie 2005.

În cauză, intimata Primăria CL prin întâmpinare a invocat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile, respectiv necontestarea măsurii la conducătorul autorităţii publice emitente, iar pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Tribunalul Suceava – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscală, prin sentinţa nr.523 din 23 septembrie 2005 a respins ca nefondată excepţia inadmisibilităţii şi a admis acţiunea reclamantului, a anulat dispoziţia atacată şi a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia avută anterior luării măsurii şi a obligat intimata să-i plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care a beneficiat de la 19 ianuarie 2005 şi până la data efectivă a reintegrării.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că excepţia invocată nu este dată întrucât prin Legea nr.188/1999 care reprezintă lege specială s-a prevăzut posibilitatea funcţionarilor publici de a se adresa direct instanţei de judecată în termen de 30 zile de la comunicarea actului administrativ, termen respectat de reclamant în promovarea acţiunii. Pe fondul cauzei, s-a reţinut că anterior anului 2004, reclamantul a obţinut calificative de „foarte bine”, că şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu, nu a fost sancţionat, a urmat cursuri de perfecţionare pe care le-a absolvit.

S-a mai reţinut că cele imputate, respectiv faptul că nu ar fi înaintat documentaţia necesară în vederea acordării ajutorului social pentru numitele MA şi LE nu pot caracteriza ca nesatisfăcătoare întreaga activitate profesională a reclamantului, care astfel a fost eronat evaluat.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, care a criticat-o pentru nelegalitate sub un dublu aspect: greşita nereţinere a excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii, iar pe fond, greşita aplicare a legii.

Motivele de recurs invocate se întemeiază în esenţă pe disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civ.

Primul motiv de recurs ce vizează nereţinerea excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii a fost apreciat ca nefondat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de control judiciar a reţinut că dispoziţia cuprinsă în art. 84 al.4 din Lg.188/1999 are caracter facultativ şi nu imperativ. Mai mult, art. 89 din acelaşi act normativ prevede posibilitatea adresării direct la instanţă a funcţionarilor publici, în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ.

Criticile pe fondul cauzei însă au fost apreciate întemeiate de instanţa de recurs.

S-a reţinut că raportul de evaluare profesională a reclamantului a fost finalizat la 28 decembrie 2004, după întocmirea referatului de către secretarul comunei la 27 dec. 2004, prin acordarea calificativului de „nesatisfăcător”, prin modificarea celui de „satisfăcător” iniţial acordat. Modificarea calificativului a fost temeinic argumentată de evaluator prin anexa la raportul de evaluare şi este susţinută de probele testimoniale administrate în cauză.

Cum rezultă neîndoielnic că reclamantul nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu la nivelul de competenţă profesională care să-l recomande pentru păstrarea funcţiei, măsura administrativă dispusă se justifică, ea fiind în mod nelegal anulată.

În acest context, în temeiul art. 312 Cod proc. civ., curtea a admis recursul, a modificat sentinţa şi în rejudecare, a respins ca nefondată acţiunea de anulare a Dispoziţiei de eliberare din funcţie.

Etichete: