Top

CONT.ADM.: Plângere formulată împotriva deciziei de eliberare din funcţia publică de agent comunitar . Neîndeplinirea procedurii prealabile . Incidenţa dispoziţiilor art.89 din legea nr.188/1999

Prin acţiunea înregistrată la rolul acestei instanţe sub nr.3864/2010, reclamantul S.V. B. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Primăria Municipiului Rm-Sărat, Poliţie Comunitară a municipiului Rm-Sărat, B.ES, B.D şi E. G. anularea deciziei nr.277/12.08.2010 emisă de Poliţia Comunitară Rm-Sărat în baza căreia a fost eliberat din funcţia publică de agent comunitar clasa 3, gradul profesional asistent treapta I, gradaţia 2 începând cu data de 11.09.2010 ca urmare a reorganizării activităţii prin reducerea postului ocupat de funcţionar public.

Susţine reclamantul că această decizie este lovită de nulitate , este netemeinică şi nelegală motiv pentru care se solicită anularea acestei decizii şi reintegrarea sa în funcţia avută, plata onorariului de la data concedierii /12.08.2010) până la reintegrare, plata a două salarii compensatorii, plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi morale precum şi cheltuieli de judecată.

Mai arată reclamantul că începând cu data de 16.04.2004 a fost a fost încadrat la Corpul Gardienilor Publici Buzău în funcţia de gardian public iar la 1.04.2005 a fost încadrat la Poliţia Comunitară Rm-Sărat în funcţia de agent comunitar.

La 1.09.2010 această funcţie a fost transformată în funcţie publică conform art.110 alin.3 din Legea nr.188/1999 de agent comunitar asistent referent.

Prin decizia a cărei anulare se solicită a fost concediat pe motive neîntemeiate, respectiv inapt portarma, lipsă de activitate, mod de comportament, conduită şi etică profesională.

În concluzie acestei decizii îi lipsesc două elemente esenţiale şi anume temeiul de drept şi faptul că pârâta Poliţia Comunitară Rm-Sărat nu a solicitat ANAF în perioada de preaviz, lista funcţiilor vacante, obligaţie ce-i revenea în virtutea prevederilor art.99 alin.6 din Legea nr.188/1999, iar al doilea motiv de nulitate absolută , dacă pârâta ar fi cerut ANAF în perioada

de preaviz lista funcţiilor vacante şi dacă ar fi existat o funcţie publică corespunzătoare

identificată în această perioadă de preaviz, funcţionarul public ar fi trebuit transferat în interesul serviciului sau la cerere.

Pentru o justă soluţionare a cauzei, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei 2 Poliţia Comunitară Rm-Sărat să depună la dosarul cauzei, potrivit art.13 alin 1 din Legea nr.554/2004 copii de pe următoarele înscrisuri:

– contractul individual de muncă;

– contractul colectiv de muncă;

– calificativele anuale;

– testele psihologice;

– testele anuale;

– decizia nr.879/25.04.2005;

– procesul verbal nr.377/16.07.2010.

În conformitate cu disp. art.112 Cod proc.civ reclamantul a depus la dosar copii de pe următoarele înscrisuri în baza cărora şi-a fundamentat cererea, respectiv:

– deciziile nr.277/12.08.2010, nr.16/29.01.2010 , nr.150/1.04.2010; fişa postului;

– cartea de muncă.

În drept cererea a fost fundamentată pe disp. art.99 alin.l lit.b coroborate cu art.99 alin.6 din Legea nr.188/1999.

Pârâtele în conformitate cu disp. art.115 Cod proc.civ. au formulat întâmpinare invocând excepţia inadmisibilităţii acţiunii, deoarece motivat de faptul că reclamantul nu a exercitat în prealabil recursul administrativ prevăzut de art.7 alin.l din Legea nr.554/2004.

În sprijinul excepţiei invocate pârâţii au invocat şi prevederile art. 106 din Legea nr.188/1999 potrivit cărora în cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinicie sau nelegale , acesta poate cere instanţei de contencios administrativ , anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu în condiţiile şi termenele prevăzute de legea contenciosului administrativ nr.554/2004.

O a doua excepţie invocată , este aceea a netimbrării capetelor de cerere privind plata de despăgubiri, invocându-se în acest sens disp. art. 17 alin.2 din Legea nr.554/2004.

Pe fond , pârâta Poliţia Comunitară Rm-Sărat a detaliat împrejurările ce au dus la emiterea deciziei a cărei anulare se solicită, în sensul că ea a fost luată după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Legea nr.188/1999 actualizată,, respectiv în urma aprobării statului de funcţie şi ale organigramei de către Consiliul Local şi cu avizul ANAF şi după consultarea cu reprezentanţii sindicatelor reprezentative din instituţie, depunând în acest sens adresa nr.423/18.08.2010 prin care a solicitat ANAF să comunice funcţiile publice vacante astfel cum prevăd disp. art. 99 alin.6 din Legea nr.188/1999.

Întrucât funcţia ocupată de reclamantă a fost restructurată ca de altfel şi alte funcţii din

aceeaşi clasă şi grad profesional şi cum aceasta s-a încadrat în cel puţin un criteriu din cele

stabilite de comun acord între reprezentanţii sindicatelor şi conducerea instituţiei prin procesul

verbal nr.377/16.07.2010 decizia este legală şi temeinică.

Nu în ultimul rând reclamantul a fost luat în evidenţa corpului de rezervă al ANAF în vederea redistribuirii.

Potrivit art. 137 al.l Cod proc.civ. instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor ce fac de prisos soluţionarea în fond a pricinii. Potrivit disp. art.7 alin.l din Legea 554/2004 înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Dispoziţiile Codului de procedură civilă- art.109 alin.2 coroborat cu art.7 din Legea nr.554/2004 prevăd că procedura prealabilă administrativă este reglementată ca o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune în contenciosului administrativ , a cărei neîndeplinire în termenele şi condiţiile prevăzute de lege atrage inadmisibilitatea acţiunii.

Reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii acestei proceduri ori această procedură este obligatorie şi pentru funcţionarii publici în situaţiile în care aceştia solicită anularea actului, prin care s-a dispus încetarea raportului de serviciu.

Prin Legea nr.351/2006 a fost modificat art. 89 alin.l din Legea nr.188/1999 în sensul că funcţionarul public poate cere instanţelor de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu. în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr.554/2004.

Având în vedere faptul că reclamantului, în calitate de funcţionar public îi revenea obligaţia îndeplinirii procedurii prealabile, potrivit actelor normative invocate, prin sentinţa nr.1553 din 2.12.2010 s-a admis ca întemeiată excepţia invocată , dispunându-se respingerea acţiunii ca inadmisibilă.

Tags: